Indsamling af empiri (FF1)

Flerfagligt forløb med fokus på indsamling af empri

Oversigt

Klik på spørgsmålene for at læse mere

Forløbsoversigt
Fredag 16/5

1. modul: Introduktion (begreberne)

2.modul: Idegenerering - Idekatalog

3.modul: "Løvens Hule" - 2 ideer medbringes

4. modul: Forberedelse + Informationsark

Mandag 20/5

08.05: Alle møder på FG: Tidsplan + udstyr

08.30: Afgang fra FG

10:00: Ankomst ved Fårup Sommerland

11:45: Status på undersøgelserne

12:00: Frokost (Pizza/pasta). HUSK 80,- kr

Eftermiddag: HF fremlægger resultater

Eftermiddag: STX afslutter undersøgelser

14:30: Bussen kører hjem på FG

15:35: Hjemme på FG

Tirsdag 21/5

1. modul: Forventninger til produkt

2.modul: Udarbejdelse af præsentation

3.modul: Udarbejdelse af præsentation

4. modul: Udarbejdelse af præsentation

 

Onsdag 22/5

​​1. - 3. modul: Præsentation af undersøgelser

Hvorfor skal jeg have empriforløb?

Formålet med empiriforløbet

Formålet med dette flerfaglige forløb er at stifte bekendtskab med begreberne empiri og teori og hvordan man bevæger sig her imellem. Dette skal bruges i forbindelse med det afsluttende Studieretningsprojekt (SRP) i 3g. Her er den faglige fordybelse vigtig.

Faglig fordybelse kan fx være, at eleven:
- demonstrerer evne til selvstændigt at sætte sig ind i nye faglige områder
- begrunder de valgte metoder og diskuterer andre fremgangsmåder
- begrunder og forklarer materialevalg
- analyserer et emne/empiri med udgangspunkt i teori
- vurderer og analyserer empiri fra eksperimentelt arbejde eller feltanalyser
- i besvarelsen forklarer og perspektiverer de fundne sammenhænge

 

Fra vejledningen til SRP, 2019

Dette gør vi i forhold til Fårup Sommerland, hvor der indsamles relevant empiri til at belyse en problemstilling. Slutteligt præsenteres undersøgelsen og metoderne til indsamling af empiri.

 
Hvad skal jeg lave i empiriforløbet?

Opgaveformulering og evaluering

 
Alle grupper skal opstille en problemformulering, med dertilhørende underspørgsmål, ud fra følgende opgaveformulering.

I skal undersøge en sag, hvor Fårup Sommerland, og/eller forlystelserne her, spiller en central rolle.

Der skal opstilles en problemformulering med underspørgsmål, der kun kan besvares ved at indsamle empiri i Fårup. 

 

I skal i Fårup Sommerland, indsamle relevant empiri, som der efterfølgende skal bearbejdes til besvarelsen.

Der skal på baggrund af undersøgelsen udarbejdes en præsentation, der skal præsenteres til en mundtlig fremlæggelse. Til præsentationen bliver grupperne bedømt på om de har indsamlet og behandlet empiri med henblik på at besvare en problemformulering. Refleksion over arbejdsprocessen og empiriindsamlingen, samt at undersøgelsen præsenteres på en fængende og fagligt overbevisende måde

I præsentationen skal følgende spørgsmål minimum besvares:

  1. Motivationen for undersøgelsen (indledning)

  2. Problemformulering + underspørgsmål

  3. Metodeafsnit (Hvilken type data? Sikring af gyldighed og pålidelighed?)

  4. Besvarelse af underspørgsmålene (på separate slides)

  5. En samlet konklusion + evt. perspektivering (på et slide)

 
Al viden er baseret på erfaringer, og disse erfaringer kaldes for empiri. Empiri er betegnelsen for det erfaringsmateriale, fx observationer eller målinger, som man danner teorier om virkeligheden ud fra. Forenklet sagt er det empirien, der i en videnskabelig teori sammenfattes til en sammenhængende helhed. Alle videnskabelige teorier opstår altså på baggrund af metodisk, og dermed systematisk, bearbejdelse af videnskabelige data (empiri). En god teori er først og fremmest en, der kommer med et godt bud på, hvordan mange empiriske observationer skal forklares.
Undersøgelser skal være pålidelige og medføre de samme resultater hvis de gentages. Pålidelighed handler om hvor præcise data dine undersøgelsesmetoder kan producere, fx hvor sikre kan vi være på, at det samme interviewskema ikke påvirker respondenternes svar på forskellig måde.
Det empiriske grundlag skal ligeledes have gyldighed i forhold til det er undersøges. Fokus er på om ”målingen” rent faktisk er i stand til at beskrive det, som er formålet med undersøgelsen.
 
Læs mere om begreberne i EMPIRI-PIXIEN
Hvad er empiri og teori?

Kort forklaring af begreber + pixi

Hvem skal jeg arbejde sammen med?

Grupperne er sammensat tilfældigt på tværs af klasser

 

Kontakt "Fagpaletten":

pab@fjerritslev-gym.dk

Fjerritslev Gymnasium - 2019

www.fjerritslev-gym.dk

  • Instagram - sorte cirkel
  • facebook-square

Fjerritslev Gymnasium

på Instagram

Fjerritslev Gymnasium

på Facebook