Videnskabsteori (FF2)

Flerfagligt forløb med fokus på indsamling af empri

Oversigt

Klik på spørgsmålene for at læse mere

Forløbsoversigt
Torsdag 19/3

1. modul: Introduktion til forløbet (PB)

2.modul: Tid til at arbejde med opgaven (PB)

3.modul: Humaniora (MR)

4. modul: Tid til at arbejde med opgaven (MR)

 

 

Fredag 20/3

1. modul: Naturvidenskab (FB)

2. modul: Tid til at arbejde med opgaven (FB)

3. modul: Samfundsvidenskab (RF)

4. modul: Tid til at arbejde med opgaven (RF)

 

 

Mandag 23/3

1. modul: Gode råd til fremlæggelsen (RF)

2. modul: Tid til at arbejde med opgaven (PB)

3. modul: Tid til at arbejde med opgaven (PB)

4. modul: Opgaven afleveres på kontoret (PB)

 

 
Tirsdag 24/3

​​1. - 4. modul: Præsentation af opgaver

Hvorfor skal jeg have videnskabsteori forløbet?

Formålet med videnskabsteori forløbet

I forbindelse studieretningsopgaven (SRO) og studieretningsprojektet (SRP) skal der inddrages basal videnskabsteori. I den nye bekendtgørelse for SRP er ordet "videnskabsteori" nævnt hele 8 gange, hvor det tidligere ikke var omtalt, og kun omtalt i forbindelse med Almen Studieforberedelse - AT (Gymnasieskolen - Videnskabsteori).

 

I bedømmelsen af det afsluttende Studieretningsprojekt (SRP) i 3g, er et af de faglige mål at man som elev skal kunne;

 

”gøre sig metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med behandling af en kompleks faglig problemstilling”.

 

Derfor gennemføres dette forløb, hvor formålet er at give et indblik i de forskellige fakulteters fælles- og særegne træk, og give en introduktion til fagenes metoder og teorier på et overordnet plan. Herudover gives der er let og praksisorienteret introduktion til basal videnskabsteori.

 
Hvad skal jeg lave i videnskabsteoriforløbet?

Opgaveformulering og evaluering

 
Der skal udarbejdes en opgave, på baggrund af foredragene, hvor I med jeres egne ord skal formulere en række af de metodiske og teoretiske begreber, som forudsættes kendte i forbindelse med studieretningsopgaven (SRO) og det afsluttende studieretningsprojekt (SRP).
Opgaven skrives på baggrund af følgende opgaveformulering.

Redegør for flg. overordnede metodiske begreber og giv konkrete eksempler på hvert begreb (som ikke står i bogen)

  • Induktion

  • Deduktion, herunder hypotetisk deduktion

  • Abduktion

Redegør for de tre hovedretninger naturvidenskab – humaniora – samfundsvidenskab, deres genstandsfelter (hvor og med hvad arbejder retningerne?) og deres metoder.

Afslut opgaven med at give et bud på hvilke retninger og metoder, der skal anvendes for at løse problemstillingerne i jeres respektive SRO'er, og hvilke videnskabsteoretiske overvejelser der i den forbindelse er relevante.

Spørgsmålene skal besvares i et skriftligt produkt med et omfang af 5-10 sider. Sørg for at lav en overskuelig inddeling i afsnit, med en tydelig rød tråd, og med en indholdsfortegnelse og en litteraturliste. Herudover er der ikke andre formkrav til udarbejdelsen af opgaven, og det er således ikke et krav at den have en synopsis-struktur, ligesom der heller ikke skal udarbejdes en problemformulering.

Opgaven skal afleveres mandag 23/3 kl. 15.05 i to eksemplarer på kontoret.

 

Herudover skal der forberedes et fængende oplæg af 5-10 minutters varighed, som kan præsenteres til den mundtlige fremlæggelse.

Når den mundtlige gruppevise fremlæggelse afvikles - skal grupperne møde ind 15 minutter før de er sat til prøve på Lectio.

Det er vigtigt at I løbende taler sammen om besvarelsen, således at den bliver sammenhængende og I alle får et kendskab til begreberne. I kan alle blive spurgt ind til alt til prøven, hvorfor i bliver nødt til at være godt inde i alle dele af opgaven. Der gives formativ feedback baseret på opfyldelsen af nedenstående mål.

Bedømmelseskriterier:

  • Der er udarbejdet et skriftligt produkt, der besvarer opgaveformulering

  • Der præsenteres et fængende oplæg, med relevante nedslag i hele opgaveformuleringen.

  • Eleverne kan gøre sig basale videnskabsteoretiske overvejelser og indgå i en faglig dialog herom.

 

Der findes mange forskellige forståelser af, hvornår noget kan betragtes som videnskab. Man kan støde på mange eksempler på at nogen fx hævder, at noget er videnskabeligt bevist – men hvad skal der egentlig til for at noget er videnskab og ikke bare en tilfældig påstand?

Kort fortalt, er videnskabsteori en slags videnskab om videnskaben. Videnskabsteori handler om, hvordan man kan opnå viden og hvilke krav, der gælder, før noget er videnskab. Hvordan kan vi undersøge de spørgsmål, vi gerne vil have svar på? Og hvad kan vi forvente af de svar videnskaben giver os?

»Videnskab er ikke sandhed. Det er en foreløbig opsummering af de erfaringer vi har.

Hver gang du laver en ny opdagelse, føjer mysteriet sig dybere og dybere. Der er ingen bund!”

Jens Martin Knudsen (Thorsen, 2005)

​​
Læs mere om begreberne i VIDENSKABSTEORI-PIXIEN
Hvad er videnskabsteori?

Kort forklaring af begreber + pixi

Hvem skal jeg arbejde sammen med?

Grupperne er sammensat tilfældigt på tværs af klasser

 

Kontakt "Fagpaletten":

pab@fjerritslev-gym.dk

Fjerritslev Gymnasium - 2019

www.fjerritslev-gym.dk

  • Instagram - sorte cirkel
  • facebook-square

Fjerritslev Gymnasium

på Instagram

Fjerritslev Gymnasium

på Facebook