Historieopgaven - HO

Den første store opgave på HF-uddannelsen

Hvornår skal jeg have forløbet?

 

Foråret 2021
Optakt til DHO: Fagligt arbejde med relation til DHO-temaet i historiemodulerne.
Puljeaktiviteter: Aktiviteter med fokus på litteratursøgning, henvisninger, litteraturliste, samt øvrige opgavetekniske forhold.
En dag i eksamensperioden
1. Modul: Information om HO (på skolen)
2. Modul: HO-skrivning på skolen
3. Modul: HO-skrivning på skolen
4. Modul: HO-skrivning på skolen
Adgang til fysisk vejledning på skolen
En dag i eksamensperioden
1. Modul: HO-skrivning hjemme
2. Modul: HO-skrivning hjemme
3. Modul: HO-skrivning hjemme
4. Modul: HO-skrivning hjemme
Adgang til virtuel vejledning via TEAMS

En dag i eksamensperioden
Kl. 23:30: Historieopgaven afleveres i Lectio.
En dag i eksamensperioden
10 minutters individuelt forsvar: Historielæreren giver formativ feedback til brug i forbindelse med SSO.
Hvorfor skal jeg skrive HO?

Formålet med HO

 

Historieopgaven er den første store opgave der skal skrives. Du skal lære at lave en faglig opgave med alle de opgavetekniske forhold der skal tages højde for. Dette er meget vigtig træning forud for den afsluttende større skriftlige opgave i 2. HF. Opgaven er individuel hele vejen igennem.

​"”I undervisningen skal der individuelt udarbejdes en historieopgave på mindst fem normalsider a 2400 enheder (antal anslag inkl. mellemrum). Læreren sætter rammen for opgaven. Historieopgaven har som formål at opøve eleverne i at arbejde med og fordybe sig i historiske problemstillinger, herunder inddrage de faglige mål og fagets kernestof.”

Fra bekendtgørelsen for KS på HF 2017

Hvad skal jeg skrive historieopgave om?

Opgaveformuleringen

 

Historielæreren afgør i samråd med eleverne inden for hvilke(t) tema(er) opgaven skal skrives. Sammen med temaet udleveres problemformulering(er), samt underspørgsmål hertil på de forskellige taksonomiske niveauer.

Opgaveformulering 2020
 
Tema:
Oplysningstanker og den amerikanske revolution i 1776
Problemformulering:
Hvilken påvirkning har oplysningstankerne haft på den amerikanske uafhængighedserklæring, og påvirker de stadig det amerikanske samfund i dag?
Underspørgsmål:
  1. Redegør for et udvalg af oplysningstænkeres tanker om en anderledes samfundsindretning end det traditionelle enevældige system.

  2. Analyser den amerikanske uafhængighedserklæring fra 1776, med henblik på at identificere inspiration fra oplysningstankerne.

  3. Vurder med inddragelse af artiklen ”Bush-familien retter indirekte kritik mod Trump” om uafhængighedserklæringens idealer overholdes i nutidens USA.

 
Hvordan bedømmes min Historieopgave?

Bedømmelseskriterier for historieopgaven

 

Når du har afleveret din historieopgave læser din lærer opgaven igennem og udfylder et evalueringsark. 

I bedømmelsen af Historieopgaven, lægges der vægt på;

– demonstrere evne til at planlægge og undersøge en faglig problemstilling gennem at anvende relevante faglige tilgange og metoder samt vurdere fagets/fagenes bidrag til resultatet af undersøgelsen. Samt besvare en stillet opgave, således at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen

  • Imødekommes ved at svare fyldestgørende og veldisponeret på alle dele af den opgaveformulering, som dine vejledere har givet dig

 

– demonstrere faglig indsigt og fordybelse gennem at opfylde relevante faglige mål i de(t) indgående fag og ved at sætte sig ind i nye faglige områder

  • Imødekommes ved at bruge, kombinere og have styr på teori og metode fra de fag du skriver i, fx kildeanalyse i historie, eller teorien om pladetektonik i naturgeografi.

- udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale

  • Imødekommes ved at finde og bruge gode forskelligartede materialer i opgaven. Materialerne skal bearbejdes og ikke blot gengives.

 

- beherske fremstillingsformen i en faglig opgavebesvarelse, herunder resumé, citatteknik, noter, kildehenvisninger og litteraturliste. Samt demonstrere evne til faglig formidling, herunder faglig argumentation og anvendelse af faglige begreber

  • Imødekommes ved at bruge relevant fagsprog, skrive sammenhængende og fornuftigt, samt leve op til de formelle krav for opgaven, fx have korrekte henvisninger, litteraturliste mv.

Kontakt "Fagpaletten":

pab@fjerritslev-gym.dk

Fjerritslev Gymnasium

www.fjerritslev-gym.dk

  • Instagram - sorte cirkel
  • facebook-square

Fjerritslev Gymnasium

på Instagram

Fjerritslev Gymnasium

på Facebook