wordcloud.png
SRP
For alle 3.G. STX-elever
KØREPLAN - 2021/22
​29/11: Opstart

 

1. modul: SRP-introduktion

 • Information om SRP og fagvalg

 • SRP inspiration fra fagene

29/11: Opstart

1. modul: SRP-introduktion

 • Information om SRP og fagvalg

 • SRP inspiration fra fagene

7/1: Fagvalg

12:00: Deadline for fagvalg i Lectio

​Uge 3: 1. vejledning

15 minutters skemalagt vejledning med begge vejledere. Udfyld og send dette ARK vejlederne inden mødet

Uge 6: 2. vejledning

15 minutters skemalagt vejledning med begge vejledere. Eleven skal præsentere vejlederne for et udkast til en opgaveformulering. Udfyld og sendt dette ARK inden mødet.

28/2: Opgaveformulering

På baggrund af elevens udkast til en opgaveformulering skriver vejlederne den endelige opgaveformulering, som skal indtastes i Netprøver.

8/3: Udlevering

1. modul: Udlevering af SRP-formuleringer. Alle vejledere er tilgængelige for spørgsmål.

2. modul: Formalia i skrivning af SRP

Uge 12+13: SRP-skrivning

Eleverne færdiggør deres SRP. Opgaven afleveres i Netprøver senest torsdag d. 31/3 kl. 15:05

Juni: SRP-eksamen
30 minutters mundtligt forsvar af studieretningsprojektet.
 
Hvorfor skal jeg skrive SRP?

Studieretningsprojektet er kulminationen STX-uddannelsen, og italesættes ofte som "studentens svendestykke". 

Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensdisciplin og optræder selvstændigt på studentereksamensbeviset. Karakteren har vægten 2 ligesom A-niveaufagene.

 

Hver elev udarbejder et individuelt studieretningsprojekt, hvor eleven fordyber sig i en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område.

 

Som afslutning på projektet udarbejdes et skriftligt produkt, der danner udgangspunkt for en mundtlig eksamination i eksamensperioden.

 
Hvilke fag kan jeg skrive SRP i?

Der er ikke frit valg på alle hylder, når du skal vælge fag til dit SRP. Du skal som hovedregel vælge to fag. Du skal vælge et studieretningsfag og mindst et fag på A-niveau. Bemærk at det af bekendtgørelsen fremgår at det to fag IKKE behøver at have lige stor vægt i SRP.

Herudover er det jf. bekendtgørelsen også muligt at skrive SRP med kun ét fag. Dette fag skal være på minimum A-niveau, men behøver ikke være et studieretningsfag.

Eksempler på fagvalg


EKSEMPEL 1:

Rasmus har Biologi A som studieretningsfag og vælger at skrive SRP i dette fag, og Idræt på C niveau.


EKSEMPEL 2:
Peter skriver sin SRP enkeltfagligt i A-niveau faget Historie. Han har argumenteret for den enkeltfaglige vinkel, og har fået det godkendt af sin vejelder.


EKSEMPEL 3:
Lene har Kemi B som studieretningsfag, og vælger sammen med dette fag, A-niveau faget Dansk.
Plakat.png
 

5 gode råd og ÉT I ikke må glemme

ikke glemmes: Det er jer selv, der driver jeres opgave fremad. Arbejd løbende med opgaven, og send/del materialer med vejledere. Vejlederne kan kun hjælpe velforberedte elever, der tager ansvar for deres egen opgave.

 

1.

Vælg et problem IKKE et emne. Der kan IKKE skrives en god opgave om ”2. verdenskrig”, men der kan skrives en god opgave om fx årsager til, eller konsekvenser af, 2. verdenskrig.
 

2.

Vejlederne skriver opgaveformuleringen, men du bestemmer retningen. Hjælp dem til at skrive en god formulering, ved at finde materialer og ved at sende et forslag til en problemformulering og underspørgsmål.

 

3.

Find gode forskelligartede materialer i god tid. Brug de mange tilbud om SRP undersøgelser mv. som fx universiteter udbyder.

 

4.

Lav en realistisk tidsplan for din skrivning og følg den. Hjælp hinanden og brug den hjælp, som skolen tilbyder optimalt. Opsøg hjælp til at overvinde blokeringer, giv ikke op.

 

5.

Formålet med opgaven er ikke at lave ny revolutionerende grundforskning, men blot at dokumentere at I kan besvare en opgave videnskabeligt korrekt. Hav 100% styr på formalia, det er trænet i tidligere opgaver, og det fylder meget i bedømmelsen af jeres opgave.

Hvordan skal mit SRP bygges op?
 

Det skriftlige produkt til SRP skal have et omfang på 15 - 20 sider. Herudover er der en række formelle krav til opbygningen af studieretningsprojektet, der skal være imødekommet.

 

"Studieretningsprojektets skriftlige produkt omfatter blandt andet forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste og resume.

Det skriftlige produkt skal have et omfang på 15-20 normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusiv mellemrum)."

 

Fra bekendtgørelsen for SRP 2017

Brug følgende skabeloner, samt vejledningen i formalia, til at få sat din opgave, hensigtsmæssigt op.

HUSK:

FORSIDEN

FORSIDEN AF DIN SRP-OPGAVE SKAL VÆRE OPGAVE-FORMULERINGEN UDLEVERET PÅ NETPRØVER.

 

DENNE KAN KOPIERES IND SOM ET BILLEDE FRA PDF-FILEN, VHA. AF ”SNAP-SHOT” I ADOBE ELLER PRINT-SCREEN.

 

LAV BILLEDET CENTRERET OG TRÆK SÅ DET PASSER TIL SIDEN. UNDLAD HELST AT LAVE DIN EGEN FORSIDE

1. Forside

Forsiden af din opgave skal være den udleverede opgaveformulering.

Du kan vælge at indsætte et billede af opgaveformuleringen, eller lave din egen version (husk alle data).

Kort guide til at lave forside

3. Indholdsfortegnelse

På tredje side skal der være en indholdsfortegnelse.

Læseren skal have mulighed for at finde rundt i opgaven, og generelt have et overblik.

Se videoguiden til hvordan der i Word kan laves en automatisk indholdsfortegnelse.

Kort guide til at lave indholdsfortegnelse

5. Redegørelse

Gør den til din egen. Klik her for at redigere teksten og inkludere alle relevante oplysninger.

Overskrift 1

2. Resume

På anden side skal der være et resumé (på dansk) med et omfang på 15-20 linjer.

 

Typisk beskrives formålet med opgaven, fremgangsmåden, de fundne "resultater" og den samlede konklusion.

Kort guide til at lave resume

4. Indledning

Alle opgaver skal, have en indledning. Afsnittet skal navngives Indledning i opgaven.

Afsnittet skal føre læseren ind i opgaven, ved at introducere problemstillingen.

Brug din viden fra dansk-faget, eller se videoguiden.

Kort guide til at lave indledning

 
Hvordan er eksamen i SRP?

Studieretningsprojektet afsluttes med en mundtlig eksamen på 30 minutter (uden forberedelsestid) i eksamensperioden i slutningen af 3.g.

Eksaminationen tager udgangspunkt i elevens præsentation af projektets centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner. Elevens præsentation har  en varighed på op til 10 minutter. Eksaminationen former sig derefter som en faglig samtale mellem eksaminand, eksaminator og censor.

 

I fremlæggelsen og den efterfølgende samtale skal der indgå metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser, som er relevante i forbindelse med projektets gennemførelse.

Husk følgende til eksaminationen:

 1. Genlæs din indleverede opgave og medbring denne i printet form.

 2. Lav videnskabsteoretiske overvejelser ift. din opgave, og forbered en præsentation heraf.

 3. Lav en disposition for din fremlæggelse på 10 minutter, se forslag til højre. Print og medbring denne til eksamen, og udlever til censor og eksaminator.

 4. Lav et talepapir til dig selv, print det og medbring det til eksamen. Hold dig hertil, men pas på ikke at læse op. Print evt. relevante figurer, citater mv. ud og læg det på bordet foran censor og eksaminator.

Disposition til præsentation
 
Indledning
 • Medbring en printet disposition og giv den til eksaminator og censor.
 • Fortæl, hvad din problemstilling og de vigtigste konklusioner i dit SRP er.
Resultater
 • Præsenter det arbejde, der ledte dig frem til konklusionen.
 • Vis, hvad du har gjort og medbring gerne; citater fra tekster, modeller og grafer.
Refleksioner
 • Forklar, hvorfor dine fag har været relevante ift. din opgave?
 • Beskriv dine metoder, og hvilke udfordringer og muligheder det gav dig.
 • Gør dig evt. overvejelser om, hvad der ville kunne forbedre opgaven.
Afrunding
 • Gentag den vigtigste konklusion.
 • Inviter i en retning til videre samtale.
 
Hvordan bedømmes min SRP?

Dit SRP (skriftligt produkt + mundtlig præsentation) bedømmes udelukkende af den vejleder, som er udvalgt til dit forsvar, samt en censor der repræsenterer det andet fag (sammen fag hvis der skrives enkeltfagligt).

 

Når eleven har præsenteres sin opgave, stiller eksaminator og censor spørgsmål. Her er det vigtigt at man er klar på at indgå i en faglig samtale med begge parter, da det er et bedømmelseskriterie. 

Når tiden er gået forlader eleven eksamenslokalet, og eksaminator og censor voterer den samlede præsentation; skriftligt produkt samt mundtlig præsentation. Det drøftes hvor mange fejl og mangler der i forhold til de faglige mål i bekendtgørelsen (se karakterbeskrivelser til højre).

Der gives en karakter, ud fra en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt, og den mundtlige præstation.

Mange eksaminatorer og censorer bruger såkaldte evalueringsark, se et eksempel herpå nedenfor.

 

Bedømmelse af SRP
 

Det skriftlige produkt

 

Er opgaveformuleringen er besvaret?

Imødekommes ved at svare fyldestgørende og veldisponeret på alle dele af den opgaveformulering, som dine vejledere har givet dig

Er der en relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra indgående fag?

Imødekommes ved at bruge, kombinere og have styr på teori og metode fra de fag du skriver i. Fx kildeanalyse i historie, grundig billedanalyse i dansk, eller dannelsen af forskellige vulkaner i naturgeografi.

 

Kan eleven kende forskel på forskellige taksonomiske niveauer?

Imødekommes ved at være bevidst om hvornår og hvordan man skriver redegørende, analyserende, vurderende/diskuterede, med faglig argumentation og underbygget af gode materialer/citater. .

Kan eleven anvende relevant materiale?

Imødekommes ved at finde og bruge gode forskelligartede materialer i opgaven. Materialerne skal bearbejdes og ikke blot gengives.

Er den faglige formidling og fremstillingsformen i orden?

Imødekommes ved at bruge relevant fagsprog, skrive sammenhængende og fornuftigt, samt leve op til de formelle krav for opgaven, fx have korrekte henvisninger, litteraturliste mv.

Den mundtlige præsentation

Kan eleven præsentere projektet og dets vigtigste konklusioner?

Imødekommes ved at kunne præsentere hvilke svar du er kommet frem til, og hvordan du er kommet frem til disse svar.

 

 

Er der en faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra indgående fag?

Imødekommes ved at kunne indgå i en faglig dialog om teori og metode fra de fag du skriver i.

Kan eleven foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse valg af fag?

Imødekommes ved at tale om hvordan fag og metoder hænger sammen med den problemstilling du har arbejdet med. Inddrag i den forbindelse eventuel relevante videnskabsteoretiske begreber, fra det flerfaglige forløb om videnskabsteori.

 

(Hvis studieretningsprojektet omfatter innovative løsningsforslag) - kan eleven udvikle og vurdere løsningsforslag?

Imødekommes ved at du præsenterer hvordan du har udviklet en løsning på et konkret problem. Løsningsforslaget skal have værdi for andre, og du skal have et solidt indblik i det område du arbejder indenfor.