Historie
på Fjerritslev Gymnasium
Oversigt

Klik på spørgsmålene for at læse mere

Hvad skal jeg lære i historie?

Formål og kernestof

Fransk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel kommunikativ kompetence. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger gensidigt hinanden og sikrer faglig dybde. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som alment kommunikationsmiddel i europæiske og globale sammenhænge, dels som genvej til forståelse af andre sprog og kulturer. Fagets arbejdsområde er sprog, kultur, historie og samfundsforhold i bredeste forstand i de fransksprogede områder.

Faget fransk bidrager til, at eleverne udvikler deres evne til at kommunikere på fransk. Faget bibringer eleverne indsigt i og forståelse af væsentlige aspekter af de fransksprogede samfund og kulturer og øger deres kommunikative, interkulturelle og æstetiske bevidsthed.

 

Faget udvikler elevernes evne til at anvende fremmedsproget som indgang til at forstå og agere i en globaliseret og digitaliseret verden. Undervisningen i fagets forskellige discipliner udvikler elevernes sproglige og kulturelle viden samt demokratiske bevidsthed og bidrager dermed både til studie- og karrierekompetence og til elevernes almene dannelse. Gennem arbejdet med sproget opnår eleverne viden, kundskaber og færdigheder i relation til kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i de fransksprogede områder.

Kernestof

  • et centralt alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation

  • et specifikt ordforråd i tilknytning til de valgte emner

  • grundlæggende principper for sprogets anvendelse og opbygning, herunder morfologi, syntaks, fonetik og pragmatik

  • moderne fiktive og ikke-fiktive tekster fra Frankrig og andre fransksprogede områder

  • historiske, kulturelle og interkulturelle forhold, der har relevans for de studerede emner

  • centrale samfundsmæssige og regionale forhold i Frankrig og andre fransksprogede områder

  • aktuelle forhold i Frankrig og andre fransksprogede områder

  • fagets centrale hjælpemidler, herunder hensigtsmæssig anvendelse af digitale hjælpemidler.

Kontakt "Fagpaletten":

pab@fjerritslev-gym.dk

Fjerritslev Gymnasium

www.fjerritslev-gym.dk

  • Instagram - sorte cirkel
  • facebook-square

Fjerritslev Gymnasium

på Instagram

Fjerritslev Gymnasium

på Facebook