Kultur- og samfundsfaggruppe (KS)

Historie, samfundsfag og religion på HF

Oversigt

Undervisningen er i 1., 2. og 3. semester

Fagets identitet

Hvad handler fagets om?

Kultur- og samfundsfaggruppen (KS) består af historie, religion og samfundsfag i 1½ år, på den 2-årige HF uddannelse:

Historie på B-niveau

Religion på C-niveau 

Samfundsfag på C-niveau

 

Der afholdes en individuel mundtlig eksamen med ekstern censur i et af de tre fag. Som kursist ved man ikke, ved semestrets start, hvilket fag man skal til eksamen i. Hertil kommer at der afholdes en mundtlig tværfaglig eksamen (alle tre fag) med intern censur.

Fagene i Kulturfagskombi tager alle udgangspunkt i mennesket og interesserer sig for det samfund og den kultur, mennesker skaber og har skabt. Fagene supplerer derfor hinanden rigtigt godt emnemæssigt, og man kan bruge sin viden fra det ene fag til at blive bedre til et af de andre fag. Med en bedre forståelse på tværs af fagene klarer man sig bedre til eksamen. Der arbejdes med flerfaglige og enkeltfaglige problemstillinger i et ofte globalt perspektiv, hvor spændingsfeltet og samspillet mellem struktur og aktør undersøges. Det er gennemgående at kursisterne øves i at kunne deltage i en demokratisk debat.

HF starter
Særfaglige forløb

Historie: Introduktion til historie

Samfundsfag: Introduktion til samfundsfag

Religion: Introduktion til religion og kristendom

Efterårsferie
Juleferie
Tværfagligt forløb - Det gode samfund

Historie: Velfærdsstatens udvikling

Samfundsfag: Ideologierne og velfærdens fremtid

Religion: Kristendommens udvikling

Særfaglige forløb

​Historie: Verden og Danmark inden 1776

Samfundsfag: Økonomi

Religion: Buddhisme

Vinterferie
Tværfagligt forløb - Identitet + empiri

Historie: Samfundstyper

Samfundsfag: Sociologi, familietyper mv.

Religion: Kristendom

Påskeferie
Særfaglige forløb

​Historie: Verden efter 1776, samt DHO-skrivning

Samfundsfag: Dansk poilitik

Religion: Etik

Sommerferie
Tværfagligt forløb - Kulturmøder

​Historie: Forskellige kulturmøder igennem historien

Samfundsfag: Integration

Religion: Islam

Efterårsferie
Tværfaglig eksamen - intern censur

​Der arbejdes med de tværfaglige emner, hvor til der udarbejdes et skriftligt produkt, som præsenteres ved en intern flerfaglig prøve. Læs mere om den tværfaglige prøve med intern evaluering nedenfor.

Juleferie
Særfaglig eksamen - ekstern censur

​Et af KS-fagene udtrækkes til særfaglig eksamen med ekstern censur. Læs mere om den særfaglige prøve med ekstern evaluering nedenfor. 

De tværfaglige forløb

Fagene belyser forskellige aspekter og giver en helhedsforståelse

Det gode samfund

Fra efterårsferien til juleferien

Der findes forskellige samfundsopfattelser og synet på hvad "det gode samfund" er forskelligt. Dette har været tilfældet til alle tider, over forskellige styreformer som nutidens demokrati til fortidens enevælde.

 

Fagene beskæftiger sig med disse forskellige opfattelser med udgangspunkt i danske forhold fra 1700-tallet frem til i dag, ligesom fremtidens velfærdssamfund ligeledes diskuteres.

 

Forsøg og undersøgelser i fagene:

 • Historie:

 • Religion:

 • Samfundsfag:

Fælles undersøgelser og udadrettede aktiviteter:

 • XXX

Identitet

​Fra vinterferien til påskeferien

Menneskesyn, herunder menneskelig adfærd og tænkning, hænger afgørende sammen med den samfundstype, mennesket lever i. Identiteten hænger sammen med den livsstil man vælger, og religion kan være en del af denne iscenesatte identitet.

 

Fagene beskæftiger sig med disse forskellige tiders identitetsdannelse, ligesom eleverne i den forbindelse laver deres egen empiriske undersøgelse.

Forsøg og undersøgelser i fagene:

 • Historie:

 • Religion:

 • Samfundsfag:

Fælles undersøgelser og udadrettede aktiviteter:

 • XXX

Kulturmøder

​Fra juleferien til vinterferien

Etniske og religiøse minoriteter og majoriteter har gennem i historien haft kulturmøder. Det sker også i dag med forskellige inkluderende eller ekskluderende strategier. Fagene beskæftiger sig mellem de historiske og nutidige kulturmøder i mellem kristendom og islam.

 

Forsøg og undersøgelser i fagene:

 • Historie:

 • Religion:

 • Samfundsfag:

Fælles undersøgelser og udadrettede aktiviteter:

 • XXX

Den tværfaglige eksamen - intern censur

Fagene belyser forskellige aspekter og giver en helhedsforståelse

Køreplan for tværfaglig eksamen - 2018

 

 
22. oktober (for 2q) og 23. oktober (for 2p) - Det skriftlige produkt i KS:

2 moduler med fokus på det skriftlige produkt til den tværfaglige eksamen.

Efterårsferien - 7. december - Repetition i fagene:

Efter efterårsferien repeteres forløbene med henblik på den tværfaglige og særfaglige eksamen. Herudover øves den mundtlige fremlæggelse, samt evnen til at koble teori og praksis.


7. december - Trækning af tværfaglig opgave:

Eleverne trækker et tværfagligt opgavesæt med ukendte bilag. Den tværfaglige opgave har relation til et af de tværfaglige forløb og indeholder forskelligartede bilag, med et omfang på seks til otte normalsider a 2400 enheder. - hver opgave må højst kunne trækkes tre gange på samme hold.

Elever, der ønsker at arbejde sammen, trækker i fællesskab en opgave i grupper på maksimalt tre elever.


7. december - 13. december - Skrivning af det skriftlige produkt:

Eleverne udarbejder det skriftlige produkt i 15 timer svarende til 10 moduler, fordel over en uge. Eleverne modtager vejledning i løbet af den periode, hvor det skriftlige produkt udarbejdes.

 

Det skriftlige produkt skal have et omfang på to til fire sider og skal indeholde:

 

 • titel

 • en flerfaglig problemformulering

 • oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med

 • en behandling af problemstillingerne ud fra:

a) den trukne opgaves bilag
b) begreber og viden fra alle tre fag
c) selvfundet supplerende fagligt materiale eller empiri

 • en samlet konklusion på arbejdet med problemformuleringen.

 
 
13. december - Aflevering af det skriftlige produkt:

Det skriftlige produkt skal afleveres minimum tre dage før prøvens afvikling. Eleverne afleverer det skriftlige produkt til den tværfaglige eksamen. Det afsluttende skriftlige produkt er grundlaget for den interne mundtlige prøve og skal afleveres senest en uge inden den interne mundtlige prøve. Elever, der ikke afleverer, kan derfor ikke gå til den interne mundtlige prøve i kultur- og samfundsfaglig faggruppe.


19. og 20. december - Tværfaglig eksamen med intern censur:

​Der afholdes en tværfaglig eksamen på baggrund af det skriftlige produkt. Den interne mundtlige prøve afholdes på baggrund af det afleverede afsluttende skriftlige produkt. Prøven er individuel. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter, og der gives ikke forberedelsestid. Ved prøven medvirker holdets faglærere, samt en fagperson fra skolen, som ikke har undervist den pågældende elev i faggruppen. Prøven indledes  med elevens præsentation på ca. seks til otte minutter og former sig derefter som en faglig samtale mellem den enkelte elev, faglærerne og fag personen fra skolen, som ikke har undervist den pågældende elev i faggruppen

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eleven lever op til de faglige mål. Der lægges vægt på, at eleven gennem sit arbejde med den fællesfaglige problemstilling kan:

De faglige mål - eleverne skal kunne:

 • anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge i Danmark og i andre lande

 • formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige problemstillinger ved anvendelse af begreber og viden fra fagenes kernestof

 • forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen af virkelighedsnære problemstillinger, herunder professionsrettede problemstillinger

 • redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger samt analysere deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng

 • reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, herunder en forståelse af samspillet mellem aktør og struktur

 • diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier

 • anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmark i samspil med omverdenen

 • sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af dansk, europæisk og global kultur og tænkning

 • undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklingstendenser med brug af begreber samt kvalitative og kvantitative data.

 • kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede materialetyper, herunder tekster, statistisk materiale og billedmateriale

 • gennemføre en mindre empirisk undersøgelse

 • formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi

 • argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne indgå i en faglig dialog

 • kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af forskellige synspunkter.

 

Omfanget af de faglige mål gør kvaliteten af det skriftlige produkt vigtigt. Dette kan således medvirke til at dokumentere omfanget af elevens opfyldelse af de faglige mål, omend det ikke tæller direkte med i bedømmelsen.

Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation.

21. december - To moduler med fokus på den særfaglige eksamen med ekstern censur

To moduler med fokus på eksamen i det fag der er trukket til den særfaglige eksamen efter jul.

3. og 4. januar - Særfaglig eksamen i det udtrukne fag

To moduler med fokus på eksamen i det fag der er trukket til den særfaglige eksamen efter jul.

Problemformulering og problemstillinger

Eleven skal selv på baggrund af bilagene udarbejde en problemformulering og problemstillinger.

 

Problemformuleringen: Bred, med flerfagligt fokus

Problemstillinger: Specifike, med fagligt fokus

Den særfaglige eksamen - ekstern censur

Ét af fagene trækkes ud til en mundtlig eksamination med ekstern censur

For alle tre fag, historie, religion og samfundsfag gælder det at den mundtlige prøve afholdes på grundlag af en opgave med ukendte spørgsmål og et ukendt bilagsmateriale.

 

Opgaven har tilknytning til et af de i undervisningen gennemførte forløb. Der indgår opgaver fra mindst fire forløb, heraf mindst to af de flerfaglige forløb og mindst et enkeltfagligt forløb. Den enkelte opgave anvendes højst tre gange på samme hold.


Opgaverne skal bestå af et tema med problemorienterede spørgsmål, der dækker de taksonomiske niveauer i faget, og et bilagsmateriale på 1½ til to normalsider a 2400 enheder. Hver opgave skal i videst muligt omfang indeholde forskelligartede materialer.


Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Der gives ca. 60 minutters forberedelsestid. Eksaminationen indledes med eksaminandens præsentation og former sig derefter som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i opgaven.

Kontakt "Fagpaletten":

pab@fjerritslev-gym.dk

Fjerritslev Gymnasium - 2019

www.fjerritslev-gym.dk

 • Instagram - sorte cirkel
 • facebook-square

Fjerritslev Gymnasium

på Instagram

Fjerritslev Gymnasium

på Facebook