top of page
Buddhistiske munke i Orange

_KS_

_FOR ALLE HF-ELEVER_

FÅ SVAR PÅ:
DOWNLOADS:
LINKS:
Planen
KS-KØREPLAN

uge 31

til

uge 41

"Det gode samfund" (flerfagligt)

Flerfagligt arbejde i de tre fag.

 

Hvordan har opfattelsen af "det gode samfund" forandret sig, og hvordan ser fremtiden ud?

Afslutning: I forbindelse med PP1 præsenteres eleverne for et bilagssæt, som skal benyttes til at svare på en problemformulering + underspørgsmål i et PowerPoint.

uge 43 til

uge 52

Enkelt faglige forløb

 

Enkelt fagligt arbejde i de tre fag.

uge 1

til

uge 7

"Identitet" (flerfagligt)

Flerfagligt arbejde i de tre fag.

 

Hvilke forhold har haft betydning for identitetsdannelsen i det traditionelle, moderne og senmoderne samfund i Danmark?

Afslutning: Eleverne laver en empirisk undersøgelse, der inddrages i arbejdet med en bilagsæt. Eleverne producerer i grupper en synopsis på baggrund af en udleveret problemformulering + underspørgsmål. Synopsis forsvares mundtligt i grupper.

uge 9 til

uge 22

Enkelt faglige forløb

 

Enkelt fagligt arbejde i de tre fag.

uge 31

til

uge 41

"Kulturmøder" (flerfagligt)

Flerfagligt arbejde i de tre fag.

 

Hvordan er kulturmødet mellem kristendom og islam forløbet igennem tiden?

Afslutning: Eleverne får udleveret et bilagssæt, og skal selv lave en problemformulering + underspørgsmål. Der skal produceres en synopsis, der skal forsvares individuelt. Underviserne  giver formativ feedback.

uge 43 til

uge 2

Flerfaglig KS-eksamen

 

Opsamling og repetition i fagene. Herefter flerfaglig KS-eksamen, og senere enkeltfaglig KS-eksamen i et af fagene.

 

Uge 47: Trækning af bilagssæt. Herefter minimum 10 moduler til skrivning med vejledning (15 timer).

Uge 49: Aflevering af synopsis, mindst 3 dage før den flerfaglige prøve.

Uge 50: Flerfaglig KS-eksamen med faglærere + intern censor.

Uge 2: Enkeltfaglig KS-eksamen med faglærer + ekstern censor.

Hvorfor
Hvorfor skal jeg have KS?

Alle elever på HF-uddannelse skal have "KS" (Kultur- og samfundsfaggruppen). Faggruppen består af fagene; Historie B, Samfundsfag C og Religion C.

Faggruppen giver grundlæggende indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling lokalt, nationalt og globalt. Eleverne skal opnå viden om og forståelse af væsentlige elementer i den historiske udvikling, det moderne samfunds kompleksitet og dynamik, forskellige religioner, kulturelle værdier og livsanskuelse.

De tre fags forskellighed gør det muligt at belyse forskellige tværfaglige temaer ved hjælp af særlige metoder og særfaglige områder. Undervisningen tager udgangspunkt i flerfaglige og enkeltfaglige problemstillinger.

Elevernes eget praktiske arbejde udgør mindst 45 timer af undervisningstiden

 

Forventet omfang af fagligt stof er normalt svarende til 300-500 sider.

Anker 1

KS

Hvordan skal synopsis se ud?

Til den flerfaglige prøve skal der udarbejdes en flerfaglig synopsis. Hvis eleven ikke afleverer en synopsis, kan man ikke gå til flerfaglig KS-eksamen. 

 

Grupper på maksimalt 3 elever trækker et varieret eksamensmateriale, bestående af bilag der både indeholder billeder, tekster og statistik.

Den flerfaglige synopsis skal altid have et omfang på to til fire sider (2400 anslag ink.) + evt. bilag, og skal minimum indeholde:

 • Forløbets titel (overskrift)

 • En fællesfaglig problemformulering

 • Oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med

 • En behandling af problemstillingerne ud fra:

  • Det trukne bilagsmateriale

  • Stof fra alle tre fag

  • Relevant supplerende materiale, som eksaminanden selv finder

 • Konklusioner på arbejdet med problemstillingerne

Brug nedenstående vejledninger i arbejdet med den flerfaglige synopsis.

 

 

 

 

 

eksame
Hvordan er eksamen i KS?

Som afslutning på undervisningen i KS afholdes der en flerfaglig eksamen (med alle fagene) og én enkeltfaglig (med ét af fagene).

Untitled-4 copy.jpg
Flerfagig
Den flerfaglige prøve

Til den flerfaglige prøve i KS trækker eleverne et eksamensmateriale, som der skrives en flerfaglig synopsis på baggrund af. Elever, der ønsker at arbejde sammen, trækker i fællesskab en opgave i grupper på maksimalt tre elever.

 

Eksamensmaterialet indeholder en overskrift, der angiver relationen til et af de tre flerfaglige forløb. Indholdet er et ukendt og varieret bilagsmateriale på seks til otte normalsider (2400 enheder ink.).

Efter trækningen af eksamensmaterialet udarbejdes det skriftlige produkt i løbet af mindst 15 timer fordelt over mindst en uge, efter at undervisningen er afsluttet. Eleverne modtager vejledning i løbet af de 15 timer produktet udarbejdes i.


Det skriftlige produkt afleveres minimum tre dage før den flerfaglige prøves afvikling.

Den flerfaglige prøve har en eksaminationstid på 30 minutter. Den flerfaglige afholdes, typisk lige inden jul, hvor holdets faglærere, samt en fagperson der ikke har undervist eleverne, er til stede. Eksaminationen indledes med elevens præsentation på 6-8 minutter, hvor de opstillede spørgsmål og svarene herpå præsenteres. Herefter former eksaminationen sig som en samtale mellem de tilstedeværende.

 

Enkel 1
Den enkeltfaglige prøve

KS afsluttes med to prøver; en flerfaglig prøve med intern censur, og én enkeltfaglig i ét fag med ekstern censur. 

Et fag de tre KS-fag trækkes ud og eleven går til prøve heri. Der kommer en ekstern censor til den enkeltfaglige prøve.

For alle tre fag, historie, samfundsfag og religion gælder det at den enkelt faglige mundtlige prøve afholdes på grundlag af en opgave med ukendte spørgsmål og et ukendt bilagsmateriale.

Opgaven har tilknytning til et af de i undervisningen gennemførte forløb.

Der indgår opgaver fra mindst fire forløb, heraf mindst to af de flerfaglige forløb og mindst et enkeltfagligt forløb. Den enkelte opgave anvendes højst tre gange på samme hold.


Opgaverne skal bestå af et tema med problemorienterede spørgsmål, der dækker de taksonomiske niveauer i faget, og et bilagsmateriale på 1,5 til to normalsider a 2400 enheder. Hver opgave skal i videst muligt omfang indeholde forskelligartede materialer.


Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Der gives ca. 60 minutters forberedelsestid. Eksaminationen indledes med eksaminandens præsentation og former sig derefter som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i opgaven.

 

Bedømmes
Hvordan bedømmes KS-eksamen?

Til den flerfaglige og de enkeltfaglige eksamener laves der en vurdering af, i hvilket omfang eleven lever op til de faglige mål. Der lægges vægt på, at eleven kan:

 1. anvende og kombinere viden, kundskaber og metoder fra fagene i faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge i Danmark og i andre lande

 2. formulere, forklare, undersøge og diskutere flerfaglige og enkeltfaglige problemstillinger ved anvendelse af begreber og
  viden fra fagenes kernestof

 3. forklare på hvilken måde fagene kan bidrage til at øge forståelsen af virkelighedsnære problemstillinger, herunder professionsrettede problemstillinger

 4. redegøre for forskellige livsanskuelser, religioner og politiske grundholdninger samt analysere deres betydning i en historisk
  og aktuel sammenhæng

 5. reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, herunder en forståelse af samspillet mellem aktør og struktur

 6. diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier

 7. anvende viden om centrale begivenheder og udviklingslinjer til at opnå forståelse af sammenhænge af kulturel og samfundsmæssig art i Danmark i samspil med omverdenen

 8. sætte religionerne og deres virkningshistorie i relation til udvalgte aspekter af dansk, europæisk og global kultur og tænkning

 9. undersøge samfundsmæssige sammenhænge, mønstre og udviklingstendenser med brug af begreber samt kvalitative og
  kvantitative data
  .

 10. kritisk indsamle, udvælge, analysere og anvende forskelligartede materialetyper, herunder tekster, statistisk materiale og
  billedmateriale

 11. gennemføre en mindre empirisk undersøgelse

 12. formidle faglige sammenhænge både mundtligt og skriftligt på fagenes taksonomiske niveauer med anvendelse af faglig terminologi

 13. argumentere for et synspunkt på et fagligt grundlag og kunne indgå i en faglig dialog

 14. kunne indgå i en demokratisk debat og diskutere konsekvenserne af forskellige synspunkter

 

Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation.

 

 

bottom of page