Kultur- og samfundsfaggruppe (KS)

Historie, samfundsfag og religion på HF

Kultur- og samfundsfaggruppen (KS) er et fag på den 2-årige HF uddannelse, der består af historie B, religion C og samfundsfag C.

De tre fag giver hver for sig og sammen en grundlæggende indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling.

 

Undervisningen er tilrettelagt med tre flerfaglige forløb - med hvor der arbejdes tværfagligt under et fælles tema. Herudover afvikles der en række enkeltfaglige forløb i fagene.

Undervisningen tilrettelægges, så hvert fag indgår i fire til seks forløb. Hvert fag skal indgå i mindst to flerfaglige forløb og i mindst ét enkeltfagligt forløb. I flerfaglige forløb indgår alle tre fag. De flerfaglige forløb udgør mindst halvdelen af den samlede undervisningstid.

Bekendtgørelsen for KS, 2017

 
Hvad er et flerfagligt forløb i KS?

De tre fags forskellighed gør det muligt at belyse forskellige tværfaglige temaer ved hjælp af særlige metoder og særfaglige områder.

De tre flerfaglige forløb er fordelt over de 1½ år KS-undervisningen varer. Alle flerfaglige forløb indledes med en introduktion til det fællesfaglige tema. Herefter behandles temaet i fagene. Til sidst skrives der en synopsis der fremlæggelses, som afslutning på forløbet. 

 

I KS-undervisning på Fjerritslev Gymnasium arbejder fagene sammen om følgende tværfaglige temaer:

 

Det gode samfund

Det danske samfunds udvikling er interessant i alle KS-fagene. I historie arbejdes der med udviklingen fra 1700-tallet og frem, med fokus på samfundsmæssige behov, menneskesyn og politisk kompromiser. I samfundsfag arbejdes der med velfærdsmodeller, finansiering af "det gode samfund" og fremtidens samfund. I religion er fokus på kristendommen og dennes bud på "det gode samfund", med inddragelse af etiske teorier om hvad der er rigtigt og forkert.

 

Identitet

Identitet handler om hvem man er, man bliver formet af forskellige forhold i omgivelserne. I historie arbejdes der hvordan identitetsdannelsen har udviklet sig over tid, med fokus på hvordan samfundet, familien mv. har forandret sig i samspil med hinanden. I samfundsfag arbejdes der med identitetsdannelsen i det senmoderne samfund, med fokus på følgerne af de mange muligheder for at vælge selv. I religion arbejdes der med religiøs identitet og de tre religiøse "verdener"; den fortryllede, den affortryllede og den genfortryllede verden.

Kulturmøder

Mødet mellem forskellige kulturer er ikke et nyt fænomen. Gennem historien er der utallige eksempler på at forskellige kulturmøder. Et vigtigt kulturmøde er den vestlige verdens møde med den muslimske verden. Dette er udgangspunktet for dette flerfaglige forløb, hvor fagene arbejder med kulturmødet mellem islam og kristendom.

26.05.2020 13.28 Office Lens.jpg
Hvordan forløber den flerfaglige prøve?
 

Undervisningen i KS afsluttes med to prøver; en flerfaglig prøve med intern censur, og én enkeltfaglig i ét fag med ekstern censur. 

 

Undervisningen afsluttes 2 - 4 uger før sidste undervisningsdag i tredje semester. Herefter trækker eleverne et eksamensmateriale, som der skrives en flerfaglig synopsis på baggrund af. Elever, der ønsker at arbejde sammen, trækker i fællesskab en opgave i grupper på maksimalt tre elever.

 

Eksamensmaterialet indeholder en overskrift, der angiver relationen til et af de tre flerfaglige forløb. Indholdet er et ukendt og varieret bilagsmateriale på seks til otte normalsider (2400 enheder ink.).

 

Efter trækningen af eksamensmaterialet udarbejdes det skriftlige produkt i løbet af mindst 15 timer fordelt over mindst en uge, efter at undervisningen er afsluttet. Eleverne modtager vejledning i løbet af de 15 timer produktet udarbejdes i.


Det skriftlige produkt afleveres minimum tre dage før den flerfaglige prøves afvikling. Den flerfaglige prøve har en eksaminationstid på 30 minutter.

 

Der afholdes, typisk lige inden jul, en flerfaglig prøve hvor holdets faglærere, samt en fagperson der ikke har undervist eleverne, er til stede. Eksaminationen indledes med elevens præsentation på 6-8 minutter, hvor de opstillede spørgsmål og svarene herpå præsenteres. Herefter former eksaminationen sig som en samtale mellem de tilstedeværende.

Gode råd til elevens præsentation til den flerfaglige prøve

 1. Præsenter dit emne + flerfagligt forløb

 2. Præsenter din problemformulering

 3. Præsenter enkeltvis dine problemstillinger og svar på dem.

  • Husk at inddrage materialerne. Benævn dem gerne "selvfundet", "fra undervisningen" eller "fra bilagsmaterialet".

  • Inddrag alle fag, og brug den korrekte faglige terminologi (fagets sprog og begreber).

 4. Præsenter problemformuleringen, og svaret, som er din konklusion.

Det kan være en god ide at øve præsentationen igennem flere gange inden prøven. Ligesom man kan invitere til bestemte uddybende spørgsmål i den efterfølgende faglige samtale.

 
Hvordan skrives en flerfaglig synopsis?

Til den flerfaglige prøve skal der udarbejdes en flerfaglig synopsis på baggrund af et varieret eksamensmateriale, bestående af bilag der både indeholder billeder, tekster og statistik.

Den flerfaglige synopsis skal altid have et omfang på to til fire sider (2400 anslag ink.) + evt. bilag, og skal minimum indeholde:

 • Forløbets titel (overskrift)

 • En fællesfaglig problemformulering

 • Oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med

 • En behandling af problemstillingerne ud fra:

  • Det trukne bilagsmateriale

  • Stof fra alle tre fag

  • Relevant supplerende materiale, som eksaminanden selv finder

 • Konklusioner på arbejdet med problemstillingerne

Brug nedenstående vejledning i arbejdet med den flerfaglige synopsis.

02.06.2020 10.49 Office Lens.jpg
 
Hvad er et enkeltfagligt forløb i KS?

Udover de flerfaglige forløb, afholdes der et eller flere enkeltfaglige forløb i fagene.

 

Indholdet i forløbene er det kernestof, som ikke udgør en stor del af de flerfaglige forløb.

I historie arbejdes der fx med 3 forskellige temaer, som kan trækkes til den enkeltfaglige prøve, udover de flerfaglige temaer: 1. "Middelalder og Renæssance", 2. "Oplysningstid og revolution", 3. "Ideologiernes kamp"

20130111-133857-ag-480x480we.jpg
 
Hvordan forløber den enkeltfaglige prøve?

Undervisningen i KS afsluttes med to prøver; en flerfaglig prøve med intern censur, og én enkeltfaglig i ét fag med ekstern censur. 

Et fag de tre KS-fag trækkes ud og eleven går til prøve heri, typisk efter juleferien. Der kommer en ekstern censor til den enkeltfaglige prøve.

 

For alle tre fag, historie, religion og samfundsfag gælder det at den enkelt faglige mundtlige prøve afholdes på grundlag af en opgave med ukendte spørgsmål og et ukendt bilagsmateriale.

 

Opgaven har tilknytning til et af de i undervisningen gennemførte forløb.

Der indgår opgaver fra mindst fire forløb, heraf mindst to af de flerfaglige forløb og mindst et enkeltfagligt forløb. Den enkelte opgave anvendes højst tre gange på samme hold.


Opgaverne skal bestå af et tema med problemorienterede spørgsmål, der dækker de taksonomiske niveauer i faget, og et bilagsmateriale på 1½ til to normalsider a 2400 enheder. Hver opgave skal i videst muligt omfang indeholde forskelligartede materialer.


Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Der gives ca. 60 minutters forberedelsestid. Eksaminationen indledes med eksaminandens præsentation og former sig derefter som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i opgaven.

Se eksempler på opgaver fra fagene her:

20110620-162139-6-1000x666we.jpg