Puljeaktiviteter

Oversigt over puljeaktiviteter på Fjerritslev Gymnasium

"Den individuelle timepulje er undervisningstid og omfatter den tid, som institutionens leder skal fordele til fag eller faglige aktiviteter, hvor eleverne vurderes at have behov for en særlig indsats sammen med en lærer for at nå faglige mål i bestemte fag eller mere overordnede mål for uddannelsen, herunder specielt skriftlige kompetencer og almene studiekompetencer, jf. lovens § 29, stk. 3. Den individuelle timepulje skal først og fremmest anvendes til skriftlig træning af eleverne, herunder skriftlig træning i de enkelte fag, men vil også mere generelt kunne anvendes til intensive kurser i bestemte fag, faglige praktikophold og særlige talentaktiviteter."

 

Vejledning til undervisningstid, fordybelsestid og individuel time pulje, 2017

Udover den almindelige undervisning er der på Fjerritslev Gymnasium afsat 130 timer på STX og 80 timer på HF, til puljeaktiviter.

Alle aktiviteter har til formål at understøtte elevernes individuelle faglige progression igennem deres uddannelse.

En del af puljeaktivteterne er specifikke aktiviteter, som alle elever er med til. Dette er fx installation af relevante IT-værktøjer, information om materialesøgning og kildehenvisninger mv.

Den resterende del af den individuelle timepulje på STX og HF, benyttes til understøttende undervisning i fagene. Aktiviteterne er primært rettet imod skriftlighed, hvor eleven har brug for en særlig indsats, eller har et særligt talent som kan udfordres yderligere. 

Puljen til understøttende undervisning fordeles primært mellem fagene dansk og matematik, samt studieretningsfagene. Underviserne planlægger indsatsen i forhold klasserne og eleverne.

 

HF
STX
 1. år 
 2. år 
 3. år 
HF afsluttet
Taksonomi
Opsamling
STX afsluttes