top of page
Vintage Family Portrait

_DHO_

_FOR ALLE 1. STX-ELEVER_

KØREPLAN - 2022/23

Forår

Optaktsforløb i Dansk og Historie

Minimum 7 modulers faglig optakt til opgaven, i begge fag - 14 i alt.

?. maj

Litteratursøgning og henvisninger

 

Puljeaktiviteter med fokus på litteratursøgning og henvisninger i samarbejde med Jammerbugt Bibliotek.

25. maj

DHO-skrivning på skolen

1. modul: Oplæg: Opsætning af DHO

2. modul: Tid til at arbejde med opgaven

3. modul: Mulighed for vejledning

26. - 30. maj

DHO-skrivning hjemme

Eleverne arbejde med at færdiggøre deres opgave hjemme. Mulighed for vejledning via TEAMS.

30. maj

Aflevering af DHO

 

1. modul: Oplæg: Tjekliste til DHO

2. modul: Mulighed for vejledning

3. modul: Mulighed for vejledning

4. modul: Mulighed for vejledning

15:00: Opgaven afleveres i Lectio

Juni

Mundtligt forsvar af DHO

 

Individuelt DHO-forsvar, samt feedback på opgaven.

Hvorfor?
Hvorfor skal jeg skrive DHO?

Dansk-historieopgaven (DHO) er den første store opgave der skal skrives på din STX-uddannelse. Du skal lære at lave en faglig opgave og præsentere den mundtligt. Dette er vigtig træning forud for det afsluttende studieretningsprojekt (SRP) ved studentereksamen i slutningen af uddannelsen.

Opgaven udarbejdes og afleveres individuelt, ligesom der gives individuel feedback, der kan bruges når der skal skrives SRO (2. år) og SRP (3. år). 

 

Opgaven skrives altid i fagene dansk og historie, og begge fag gennemfører et obligatorisk forløb på minimum 10 timer, som optakt til dansk-historieopgaven. 

Danskfaget har særligt fokus på:

 • tekstlæsning i en historisk sammenhæng

 • faglig formidling

 • danskfagets identitet og metode.

Historiefaget har særligt fokus på:

 • elevernes evne til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligartet materiale

 • faglig skrivning herunder anvendelse af citater, henvisninger, figurer, illustrationer m.v.

 • historiefagets identitet og metode.

Læs evt. mere om DHO i bekendtgørelserne for fagene, samt SRP nedenfor.

Skrie om?
Hvad skal jeg skrive om?

Underviserne i Dansk og Historie på 1. årgang STX har i samarbejde formuleret to opgaver, som man kan vælge imellem.

 

Alle elever skal vælge enten opgave A eller opgave B nedenfor. Opgaverne besvares i et skriftlig produkt med et omfang på 5-8 sider (á 2.400 tegn inkl. mellemrum).

OPGAVE A:

Problemformulering:

Hvad betød urbaniseringen i slutningen af 1800-tallet for bybefolkningens levevilkår?

 

Underspørgsmål:

 • Redegør for befolkningsudviklingen i slutningen af 1800-tallet, med vægten lagt på urbaniseringen i Danmark.

 • Foretag en analyse af Herman Bangs reportage (Nationaltidende, 19.12.1880) og sammenhold med en analyse af selvvalgt materiale (tekst, billede eller andet).

 • Vurdér på baggrund af en kildekritisk analyse af Herman Bangs reportage, samt analysen af det selvvalgte materiale, hvordan levevilkårene var for storbyboer i slutningen af 1800-tallet.

OPGAVE B:

Problemformulering:

Hvordan var leveforholdene for den fattige del af landbefolkningen i slutningen af 1800-tallet?

 

Underspørgsmål:

 • Redegør for landbosamfundet i slutningen af 1800-tallet, kom herunder ind på "Tyendesagen".

 • Foretag en analyse af Henrik Pontoppidan: Idyl og sammenhold med en analyse af selvvalgt materiale (tekst, billede eller andet).

 • Vurdér på baggrund af en kildekritisk analyse af Henrik Pontoppidan: Idyl samt analysen af det selvvalgte materiale, hvordan levevilkårene var for landbeboere i slutningen af 1800-tallet.

Formalia
Hvordan skal min DHO bygges op?

DHO opgaven skal have et omfang på 5 - 8 sider (á 2.400 tegn ink. mellemrum). Herudover er der en række formelle krav til opbygningen af DHO, der skal være imødekommet.

Brug nedenstående materialer og informationer, samt vejledningen i formalia, til at få sat din opgave korrekt op.

 

1. Forside

Forsiden af din opgave skal være den udleverede opgaveformulering.

Du kan vælge at indsætte et billede af opgaveformuleringen, eller lave din egen version (husk alle data).

Kort guide til at lave forside

3. Indholdsfortegnelse

På tredje side skal der være en indholdsfortegnelse. Brug WORD's funktion til at lave den automatisk.

Læseren skal have mulighed for at finde rundt i opgaven, og generelt have et overblik.

Alle sider skal være numrede med "Side X af Y" i sidefoden, ligesom der skal være et sidehoved med alle relevante oplysninger.

Kort guide til at lave indholdsfortegnelse

5. Redegørelse

Redegørelsen vil oftest være den første del af en større opgave. En redegørelse skal have et fokus og må ikke være holdningspræget.

Først og fremmest skal du selvfølgelig besvare det spørgsmål du er stillet. For at besvare spørgsmålet skal du oftest gøre brug af sekundært materiale - dvs. andre fagfolks fremstilling af emnet. Brug minimum to eller flere forfattere.

Kort guide til at skrive redegørelse

7. Vurdering

Diskussion betyder at se et område fra flere sider og dermed inddrage forskellige synspunkter/tolkninger.

Du skal benytte dig af dine pointer fra redegørelse og analyse, og betragte dit område oppefra. Dette kan i nogle tilfælde glide over i en vurdering, som i større eller mindre grad er din subjektive tolkning på baggrund af det faglige arbejde - undgå at præsentere personlig stillingtagen.

Kort guide til at skrive vurdering

9. Litteraturliste

Det er et formelt krav at der igennem hele opgaven er lavet henvisninger til litteraturlisten.

Det er vigtigt at der henvises korrekt, ligesom litteraturlisten skal være i orden.

Se videoguiden for mere information

Overskrift 1

2. Resume

På anden side skal der være et resumé (på dansk) med et omfang på 15-20 linjer.

 

Typisk beskrives formålet med opgaven, fremgangsmåden, de fundne "resultater" og den samlede konklusion.

Kort guide til at lave resume

4. Indledning

Alle opgaver skal, have en indledning. Afsnittet skal navngives Indledning i opgaven.

Afsnittet skal føre læseren ind i opgaven, ved at introducere problemstillingen.

Brug din viden fra dansk-faget, eller se videoguiden.

Kort guide til at lave indledning

6. Analyse

En analyse foretages vha. fagenes metoder, fx kildeanalyse i Historie. Analysen foretages ofte af udleverede eller selvvalgte materialer.

Husk at præsentere og bruge citater fra teksten i din faglige argumentation.

Kort guide til at skrive analyse

8. Konklusion

Opgavens pointer samles og præsenteres i en ny sammenfatning.

 

Konklusionen skal demonstrere overblik, forståelse og sammenhæng i opgaven.

 

Husk at opgaveformuleringen og konklusionen skal kunne læses i direkte forlængelse af hinanden. 

Overskrift 1

10. Eventuelle bilag

I sjældne tilfælde vil det være nødvendigt at vedlægge bilag til sin opgave.

 

Dette gøres eksempelvis hvis nogle figurer eller tabeller bliver så store at de bliver forstyrrende for læsningen. Det kan også være en transskription af et interview eller andet kildemateriale, som er svært tilgængeligt.

Overskrift 1

Afleverin
Hvordan afleverer jeg DHO?

DHO opgaven skal afleveres på Lectio, hvor en af dine undervisere har oprettet en opgave der hedder DHO.

Alle elever skal aflevere rettidigt.

 

Inden du afleverer er det en god ide at se på "Tjeklisten" og se om du har husket det hele. 

 

 

 

Tilbagelevering
Hvordan er tilbageleveringen af DHO?

DHO afsluttes med en mundtligt forsvar af den afleverede opgave. Dette gøres til en mundtlig årsprøve af 20 minutters varighed, hvor begge vejledere er tilstede.

1: Indledningsvist præsenterer eleven sine overordnende konklusioner, altså svarene på opgaveformuleringens spørgsmål (max. 5 minutter). 

 

2: Herefter er der en faglig samtale mellem eleven over vejlederne om opgavens konklusioner, samt vejen hertil. (max 10 minutter).

3: Til slut får eleven formativ feedback på det skriftlige produkt og det mundtlige forsvar. Dette gøres vha. DHO-evalueringsarket, som eleven også får tilsendt elektronisk til viderebrug.

 

Disposition til præsentation
 
Indledning
 • Medbring en printet disposition og giv den til dine vejledere. Undlad at læse op.
 • Præsenter din problemstilling
Resultater
 • Præsenter delkonklusionerne på underspørgsmålene.
 • Forklar hvordan du har gjort det og medbring gerne; citater fra tekster, modeller og grafer.
 • Besvar den overordnede problemformulering.
Refleksioner
 • Forklar hvordan du har brugt dansk- og historiefaglige metoder i dit arbejde.
 • Gør dig evt. overvejelser om hvad der ville kunne forbedre opgaven.
Bedømmelse
Hvordan bedømmes min DHO?

Din DHO (skriftligt produkt + mundtlig præsentation) bedømmes af dine vejledere.

 

Når tiden er gået forlader eleven eksamenslokalet, og vejlederne taler om den samlede præsentation; skriftligt produkt samt mundtlig præsentation.

Eleven får udleveret et udfyldt evalueringsark og får formativ feedback. Denne feedback gives på baggrund af de faglige mål for studieretningsprojektet (SRP), som ses nedenfor.

Bemærk: Der gives IKKE karakter for DHO.

Kun formativ feedback.
Bedømmelse af DHO
 

Det skriftlige produkt

 

1. Er opgaveformuleringen er besvaret?

Imødekommes ved at svare fyldestgørende og veldisponeret på alle dele af den opgaveformulering, som dine vejledere har givet dig

2. Er der en relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra indgående fag?

Imødekommes ved at bruge, kombinere og have styr på teori og metode fra de fag du skriver i. Fx kildeanalyse i historie, eller grundig billedanalyse i dansk.

3. Kan eleven kende forskel på forskellige taksonomiske niveauer?

Imødekommes ved at være bevidst om hvornår og hvordan man skriver redegørende, analyserende, vurderende/diskuterede, med faglig argumentation og underbygget af gode materialer/citater. .

4. Kan eleven anvende relevant materiale?

Imødekommes ved at finde og bruge gode forskelligartede materialer i opgaven. Materialerne skal bearbejdes og ikke blot gengives.

5. Er den faglige formidling og fremstillingsformen i orden?

Imødekommes ved at bruge relevant fagsprog, skrive sammenhængende og fornuftigt, samt leve op til de formelle krav for opgaven, fx have korrekte henvisninger, litteraturliste mv.

Den mundtlige præsentation

1. Kan eleven præsentere projektet og dets vigtigste konklusioner?

Imødekommes ved at kunne præsentere hvilke svar du er kommet frem til, og hvordan du er kommet frem til disse svar.

2. Er der en faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra indgående fag?

Imødekommes ved at kunne indgå i en faglig dialog om teori og metode fra de fag du skriver i.

3. Kan eleven foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse valg af fag?

Imødekommes ved at tale om hvordan fagene dansk og historie er forskellige og har bidraget til besvarelsen af spørgsmålene.

bottom of page