Dansk-historieopgaven - DHO

Den første store opgave på STX-uddannelsen

Hvornår skal jeg have forløbet?

 

Foråret 2021
10 timers optakt til DHO: Fagligt arbejde med relation til DHO-temaet i dansk- og historiemodulerne.
 
27. maj
1. Modul: Information om DHO (på skolen)
2. Modul: DHO-skrivning på skolen
3. Modul: DHO-skrivning på skolen
Adgang til fysisk vejledning på skolen
28. maj
1. Modul: DHO-skrivning hjemme
2. Modul: DHO-skrivning hjemme
3. Modul: DHO-skrivning hjemme
Adgang til virtuel vejledning via TEAMS

31. maj
1. Modul: Information om DHO (på skolen)
2. Modul: DHO-skrivning på skolen
3. Modul: DHO-skrivning på skolen
4. Modul: DHO afleveres senest kl. 15.
Adgang til fysisk vejledning på skolen
En dag i eksamensperioden
20 minutters individuelt forsvar: Eleven præsenterer sin DHO, og har en faglig samtale med sin dansk- og historielærer.
 
Hvorfor skal jeg skrive DHO?

Formålet med DHO

Dansk-historieopgaven er den første store opgave der skal skrives. Du skal lære at lave en faglig opgave og præsentere den mundtligt. Dette er vigtig træning forud for det afsluttende studieretningsprojekt i 3g.

Opgaven er individuel hele vejen igennem. Opgaven skrives altid i fagene dansk og historie, og begge fag gennemfører et obligatorisk forløb på minimum 10 timer, som optakt til dansk-historieopgaven.

"I slutningen af 1.g udarbejdes en flerfaglig opgave i dansk og historie. Som optakt til dansk-historieopgaven gennemføres et obligatorisk forløb i samarbejde mellem de to fag på minimum 10 timer i hvert fag med vægt på fordybelse i et historisk emne samt på skriftlig og mundtlig formidling og relevante metoder i fagene, jf. læreplanerne i dansk A og historie A. Der afsættes fordybelsestid til udarbejdelse af dansk-historieopgaven"

 

Fra bekendtgørelsen for SRP 2017

Hvilken fag skal jeg skrive i?

Fagligt samspil

 

Dansk-historieopgaven skrives selvfølgelig i fagene dansk og historie. Opgaven er et fagligt samspil, om en given problemstilling der skal besvare vha. metoder fra begge fag.

Danskfaget har særligt fokus på:

 • tekstlæsning i en historisk sammenhæng

 • faglig formidling

 • danskfagets identitet og metode.

Historiefaget har særligt fokus på:

 • elevernes evne til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligartet materiale

 • faglig skrivning herunder anvendelse af citater, henvisninger, figurer, illustrationer m.v.

 • historiefagets identitet og metode.

 
Hvad skal jeg skrive DHO om?

Opgaveformulering

Dansk-historieopgaven kan skrives i stort set alle perioder med forskelligt fokus. Centralt er det dog at valget af periode og fokus har relevans for de to fag i samarbejde. Der kan vælges imellem enten opgave A eller opgave B.,

 

Alle elever skriver et skriftligt produkt med et  omfang på 5-8 sider a 2400 enheder (antal anslag inklusiv mellemrum), uden forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag.

Opgave A

Problemformulering:

Hvordan afspejles middelalderens forestillinger om slægt og ære i folkeviser?

 

Underspørgsmål:

Redegør for feudalsamfundets opbygning og for middelaldermenneskets verdensopfattelse.

 

Foretag en analyse og fortolkning af folkevisen Torbens Datter (1b skal analysere Ebbe Skammelsøn), og sammenhold med en analyse af selvvalgt materiale.

 

Vurdér på baggrund af en kildekritisk analyse af folkevisen, hvordan middelaldermenneskets forestillingsverden kommer til udtryk i folkeviserne. 

Opgave B

Problemformulering:

Hvordan afspejles middelalderens forestillinger om overgangen fra barn/ung til voksen i folkeviser?

Underspørgsmål:

Redegør for feudalsamfundets opbygning og for middelaldermenneskets verdensopfattelse.

 

Foretag en analyse og fortolkning folkevisen Germand Gladensvend, og sammenhold med en analyse af selvvalgt materiale.

 

Vurdér på baggrund af en kildekritisk analyse af folkevisen, hvordan middelaldermenneskets forestillingsverden kommer til udtryk i folkeviserne. 

 
Hvordan skal min DHO bygges op?

De formelle krav til DHO

Der er en række formelle krav til opbygningen af dansk-historie, der skal være imødekommet.

Download en skabelon med gode råd til skrivning af din DHO.

 

Download en tjekliste du kan løbe igennem når du har skrevet opgaven.

 

 

Hvordan er det mundtlige forsvar af DHO?

Formen på den mundtlige årsprøve

 

Arbejdet med dansk-historieopgaven afsluttes med en mundtlig evaluering af den enkelte elevs opgave. Evalueringen afvikles som en mundtlig årsprøve, hvor begge vejledere er til stede. Her prøver eleverne at skulle indgå i dialog om et større skriftligt produkt, som de også skal i forbindelse med deres SRO og SRP.

 

Den enkelte elev skal til den mundtlige evaluering præsentere opgavekonklusionen samt overvejelser om valg af materiale, arbejdsproces og metodiske forskelle og ligheder mellem fagene. Eleven skal præsentere overvejelser om, hvorfor der er valgt én tekst frem for en anden eller hvorfor en bestemt tekst er inddraget i en perspektivering.

Vejlederne har på forhånd læst opgaven og eventuel forberedt enkelte spørgsmål til dele af opgaven, som de ønsker at få uddybet. Herudover er der udfyldt et DHO-evalueringsark til eleven, som gennemgås og udleveres efter årsprøven. Eksaminationstiden er 20 minutter, og der gives ingen forberedelsestid. Årsprøven tager udgangspunkt i elevens præsentation af projektets centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner. Præsentationen har en varighed på op til 5 minutter. Eksaminationen former sig derefter som en faglig samtale mellem elev og vejledere med udgangspunkt i den mundtlige præsentation og det skriftlige produkt.

Disposition til præsentation
 
Indledning
 • Medbring en printet disposition og giv den til eksaminator og censor.
 • Præsenter din problemstilling og de vigtigste konklusioner i din DHO.
Resultater
 • Præsenter det arbejde der ledte dig frem til konklusionen.
 • Vis hvad du har gjort og medbring gerne; citater fra tekster, modeller og grafer.
Refleksioner
 • Forklar, hvorfor dine fag har været relevante ift. din opgave?
 • Beskriv dine metoder, og hvilke udfordringer og muligheder det gav dig.
 • Gør dig evt. overvejelser om hvad der ville kunne forbedre opgaven.
Afrundning
 • Gentag den vigtigste konklusion
 • Inviter i en retning til videre samtale
Hvordan bedømmes min DHO?

Bedømmelsen af DHO

 

Efter eleven har præsenteret sin opgave, giver vejlederne en samlet fremadrettet evaluering, som den enkelte elev kan bruge i sit videre arbejde frem mod SRO og SRP.

 

Evalueringen fokuserer på den samlede præstation dvs. både det skriftlige produkt og den mundtlige fremlæggelse.

​​

Der udleveres et DHO-evalueringsark, med skriftlig feedback og fremadrettede fokuspunkter. Det er elevens ansvar at gemme evalueringsarket til videre brug.

Bedømmelse af DHO
 

Det skriftlige produkt

 

Er opgaveformuleringen er besvaret?

Imødekommes ved at svare fyldestgørende og veldisponeret på alle dele af den opgaveformulering, som dine vejledere har givet dig

Er der en relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra indgående fag?

Imødekommes ved at bruge, kombinere og have styr på teori og metode fra de fag du skriver i.

 

Kan eleven kende forskel på forskellige taksonomiske niveauer

Imødekommes ved at være bevidst om hvornår og hvordan man skriver redegørende, analyserende, perspektiverende afsnit med faglig argumentation underbygget af dokumentation.

Kan eleven anvende relevant materiale

Imødekommes ved at finde og bruge gode forskelligartede materialer i opgaven. Materialerne skal bearbejdes og ikke blot gengives.

Er den faglige formidling og fremstillingsformen i orden?

Imødekommes ved at bruge relevant fagsprog, skrive sammenhængende og fornuftigt, samt leve op til de formelle krav for opgaven, fx have korrekte henvisninger, litteraturliste mv.

Den mundtlige præsentation

Kan eleven præsentere projektet og dets vigtigste konklusioner?

Imødekommes ved at kunne præsentere hvilke svar du er kommet frem til, og hvordan du er kommet frem til disse svar.

 

 

Er der en faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra indgående fag?

Imødekommes ved at kunne indgå i en faglig dialog om teori og metode fra de fag du skriver i.

Bemærk: Der gives IKKE karakter for DHO. Kun formativ feedback.