top of page
Videnskab

_NF_

_FOR ALLE 1. HF-ELEVER_

Planen
KØREPLAN - 2022/23

uge 31

til

uge 41

"Et hav af plastik"

Flerfagligt samarbejde med denne problemstilling:

 

"Hvorfor ender meget plastik i havet, hvilke konsekvenser har det

- og kan problemet løses?"

uge 42

til

uge 51

"Mad til hele verden"

Flerfagligt samarbejde med denne problemstilling:

 

"Hvorfor er det forskelligt hvad man spiser rundt om i verden, og hvilke konsekvenser har det?"

uge 1

til

uge 7

"Det rene vand"

Flerfagligt samarbejde med denne problemstilling:

 

"Hvordan sikres den danske vandressource imod trusler som forurening, overindvinding og klimaforandringer?"

uge 9

til

uge 12

Flerfaglig opsamling

Der samles op på det flerfaglige arbejde i fagene og der laves en prøveeksamen.

"Hvordan går man til flerfaglig NF-eksamen?"

uge 14

til

uge 16

Flerfaglig NF-eksamen

Afvikling af den flerfaglige NF-eksamen

"Hvilket forløb vil jeg skrive opgave i, og præsentere for mine undervisere og en intern censor?"

uge 17

til

uge ??

Enkeltfaglig opsamling

Der samles op i fagene med henblik på den enkeltfaglige NF-eksamen

"Hvordan går man til de enkeltfaglige NF-eksamener?"

uge ??

Enkeltfaglig eksamen

Afvikling af én enkeltfaglig eksamen.

"Hvordan præsterer jeg til den udtrukne enkeltfaglige NF-eksamen?"

"Hvad er NF?"

Alle elever på HF-uddannelsen skal gennemføre "NF".

NF er en forkortelse for Naturvidenskabelig faggruppe.

 

Faggruppen består af fagene;

Biologi C, Naturgeografi C og Kemi C.

NF

Jeres eget praktiske arbejde (fx forsøg osv.)

udgør mindst 45 timer af undervisningstiden.

 

Det forventede omfang af

fagligt stof er 300-500 sider.

Der er 45 elevtimer afsat til afleveringer mv.

Timerne er fordelt med 15 timer til hvert fag.

Eksamen
"Hvordan er eksamen i NF?"

Alle elever skal til to NF-eksamener.

 

Én flerfaglig eksamen, med alle tre fag:

Eleven skriver en opgave, som forsvares til en mundtlig eksamen af 24 minutters varighed. Til stede er holdets faglærere og en intern censor. Læs mere HER.

Én enkeltfaglig eksamen i et af fagene:

I ét af de tre NF-fag udtrækkes eleven til mundtlig prøve. Eleven trækker et spørgsmål + bilag, der gives 24 minutters forberedelsestid. Herefter er der 24 minutters mundtlig eksamen. Til stede er holdets faglærer, i det udtrukne fag, samt et ekstern censor i samme fag. Læs mere HER.

Untitled-4.jpg
Flerfaglig
"Den flerfaglige prøve"?

​​Den flerfaglige prøve indledes med at eleven ud fra interesse vælger ét flerfagligt opgavesæt med relation til de flerfaglige forløb:

  1. "Et hav af plastik"

  2. "Mad til hele verden"

  3. "Det rene vand"

Besvarelsen af opgavesættet kan ske individuelt eller i mindre grupper. Lærerne skal godkende gruppernes sammensætning.

 

Besvarelsen skal have et omfang på ca. 5 sider - uanset om der arbejdes individuelt eller i grupper. Det skriftlig produkt skal indeholde: 

  • Titel på det valgte flerfaglige forløb og opgavesæt

  • Den faglige problemstilling der er arbejdet med

  • Relevante modeller og begreber fra fagene

  • Korte tekstafsnit og kommenterede figurer

  • Præsentation af eksperimentelt- og feltarbejde med relation til forløbet.

Besvarelsen kan i større eller mindre grad præsenteres i stikordsform, men det er et krav at formidlingen er sammenhængende og tydelig.

Der gives 9 undervisningstimer, altså 6 moduler til at udarbejde besvarelsen, samt 4 timers fordybelsestid derhjemme. Eleverne vejledes af deres faglærere i arbejdet med besvarelsen. 

Besvarelsen afleveres senest en uge før afholdelsen af den flerfaglige prøve. Elever der ikke afleverer et skriftligt produkt, kan ikke gå op til prøven.

Der afholdes en flerfaglig mundtlig eksamen på baggrund af det skriftlige produkt. Prøven er individuel. Eksaminationstiden er ca. 24 minutter, og der gives ikke forberedelsestid.

Ved prøven medvirker holdets faglærere, samt en fagperson fra skolen, som ikke har undervist den pågældende elev i faggruppen.

 

Prøven indledes med elevens korte præsentation og former sig derefter som en faglig samtale mellem elev og holdets faglærere.

Enkelt fagi bd
 "Den enkeltfaglige prøve"?

Ét fag de tre NF-fag trækkes ud og eleven går til prøve heri. Vi får besøg af en ekstern censor til den enkeltfaglige prøve.

For alle tre fag, kemi, naturgeografi og biologi gælder det at den enkeltfaglige mundtlige prøve afholdes på grundlag af, en for eleverne kendt opgave med et ukendt bilagsmateriale. Der indgår opgaver + bilag. Den enkelte opgave anvendes højst tre gange på samme hold.

Opgaven indeholder en overskrift, angivelse af eksperimentelt arbejde, feltarbejde eller andet empiribaseret arbejde, der skal inddrages, en kort præciserende tekst samt bilagsmateriale i form af figurer, forsøgsdata og lignende. 

 

Husk at opgaverne uden bilag skal være kendte af eksaminanderne inden prøven.

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter. Der gives ca. 24 minutters forberedelsestid. Opgaven med bilagsmateriale udleveres ved forberedelsestidens start. Prøven indledes med eksaminandens korte præsentation og former sig dernæst som en samtale mellem eksaminand og eksaminator. Bilagsmaterialet og det til opgaven knyttede eksperimentelle arbejde, feltarbejde eller andet empiribaserede arbejde skal inddrages i eksaminationen.

Bedømmlse
"Hvordan bedømmes min præstation?"

Som nævnt overfor er der en flerfaglig eksamen (med alle fagene) og én enkeltfaglig (med ét af fagene). Bedømmelseskriterierne er forskellige. Fælles for dem er dog at karakteren gives ud fra 7-trinsskalen.

 

Du kan se beskrivelsen hvad der skal til af få de forskellige karakterer nedenfor, ved at holde musen over tallene.

bølge

12

gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler

bølge

10

gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler

bølge

7

gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler

bølge

4

gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler

bølge

02

gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable opfyldelse af fagets mål.

bølge

00

gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel opfyldelse af fagets mål.

Bedømmelse-flerfaglig
"Faglige mål til den flerfaglige prøve"?

1.

"beskrive enkle problemstillinger af fællesfaglig karakter ved anvendelse af viden, modeller og metoder fra biologi, geografi og kemi"

Dette imødekommes ved at bruge materialer fra undervisningen i fagene til at besvare spørgsmålene

2.

"præsentere og forklare data fra empiribaseret arbejde under inddragelse af viden, modeller og metoder fra fagene"

Dette imødekommes ved at inddrage øvelser og eksperimenter fra fagene til at besvare spørgsmålene.

3.

"indhente, vurdere og anvende biologi-, geografi- og kemifaglige informationer fra forskellige typer af kilder"

Dette imødekommes ved selv at finde og udvælge relevant materiale til at besvare spørgsmålene.

4.

"udtrykke sig mundtligt ved brug af fagenes repræsentationer og fagbegreber"

Dette imødekommes ved at bruge de fagudtryk, som er præsenteret i undervisningen.

5.

"perspektivere til natur- og samfundsmæssige forhold"

Dette imødekommes ved at tale om konsekvenserne af problemer, for menneske, samfund og natur.

6.

"udvikle og vurdere løsninger, med anvendelse af fagenes viden og metoder, hvis dette indgår i den stillede opgave."

Dette imødekommes ved at tale om hvordan problemerne, og konsekvenserne heraf, ville kunne afhjælpes

Bedømmelse enket
"Faglige mål til den enkeltfaglige prøve"?

1.

"anvende fagets viden, modeller og metoder til beskrivelse af enkle problemstillinger af enkeltfaglig karakter"

Dette imødekommes ved at bruge materialer fra faget til at besvare spørgsmålene

2.

"beskrive udførelsen af eksperimentelt arbejde, feltarbejde og/eller andet empiribaseret arbejde"

Dette imødekommes ved at beskrive og inddrage øvelser og eksperimenter fra undervisningen i faget til at besvare spørgsmålene

3.

"præsentere og vurdere data fra eget praktisk arbejde, herunder beskrive og forklare simple sammenhænge mellem det empiribaserede arbejde og viden, modeller og metoder fra faget"

Dette imødekommes ved at koble teorien fra undervisningen, sammen med øvelser og eksperimenter 

4.

"udtrykke sig mundtligt ved brug af fagets repræsentationer og begreber."

Dette imødekommes ved at bruge de fagudtryk, som er præsenteret i undervisningen.

bottom of page