Naturvidenskabelig faggruppe (NF)

Biologi, kemi og naturgeografi på HF

Naturvidenskabelig faggruppe (NF) er et fag på den 2-årige HF uddannelse, der består af biologi C, naturgeografi C og kemi C.

Fælles for de tre fag er at de arbejder med aktuelle naturvidenskabelige problemstillinger, og sammen kan de give en faglig baggrund for stillingtagen og problemløsning. Faggruppen fire fællesfaglige temaer tager udgangspunk i sådanne problemstillinger.

Der bruges i fagene naturvidenskabelige metoder, hvor viden og begrebsforståelse udvikles i vekselvirkning mellem på den ene side observationer og eksperimenter og på den anden side teorier og modeller. Dette danner udgangspunkt for erkendelse og forståelse af fænomener i naturen og for forståelse af samspillet mellem mennesket og dets omgivelser, lokalt og globalt.

Hvad er et flerfagligt forløb i NF?

Der undervises i fire overordnede temaer, hvor der arbejdes på tværs af fagene. Der laves fællesfaglige aktiviteter, som eksempelvis ekskursioner til områder/virksomheder, der er relevante for de temaer, der arbejdes med. Herudover laves de fælles faglige opsamlende aktiviteter og evalueringer.

 

I 20% af undervisningen laves der forsøg og undersøgelser, hvor der indsamles data. På baggrund udarbejdes der forskelligartede skriftlige produkter, som fx journaler, rapporter, mundtlige præsentationer i klassen eller videopræsentationer. Hvert fag har 15 elevtimer til skriftligt arbejde.

 

 

 

Plastik i havet

Plastik og plastemballage er en integreret og vigtig del af vores hverdag, men det medfører en række miljø- og sundhedsproblemer. I forløbet arbejder vi med at forstå disse problematikker belyst igennem de tre fag.

 

Forsøg og undersøgelser i fagene:

 • Naturgeografi: Oliedannelse, strålingsbalancen (albedo), havstrømme

 • Biologi:

 • Kemi:

Eksempler på fælles undersøgelser og udadrettede aktiviteter:

 • Indsamling af plastik på stranden

 • Ekskursion til Standet i Thy eller GenPlast A/S i Farsø

 • Fælles evaluering: En flerfaglig kortfilm om plastik-problematikken

 

 

Hverdagsmad

Frem mod år 2050 vil det globale befolkningstal stige fra 7 til 9.5 milliarder mennesker, hvilket svarer til næsten 40 % flere, end vi er på kloden i dag. Hvordan skal det lykkes at brødføde så mange mennesker i en verden, hvor næsten 900 millioner sulter, og 2 milliarder er overvægtige. I forløbet arbejder vi med at forstå disse problematikker belyst igennem de tre fag.

Forsøg og undersøgelser i fagene:

 • Naturgeografi:

 • Biologi:

 • Kemi:

Eksempler på fælles undersøgelser og udadrettede aktiviteter:

 • Ekskursion til

 • Fælles evaluering: Tilberedning og præsentation af en bæredygtig og sund julefrokost

 

Drikkevand

Tænker du nogensinde over, hvad der er i de krystalklare vanddråber, som løber ned i dit drikkeglas, når du åbner for hanen? Og hvor meget arbejde, det har krævet at finde vandet, hive det op fra undergrunden og levere det direkte til din håndvask? Vi er vant til at tage rindende, rent vand for givet men skal vi det?

Forsøg og undersøgelser i fagene:

 • Naturgeografi:

 • Biologi:

 • Kemi:

Fælles undersøgelser og udadrettede aktiviteter:

 • Ekskursion til et lokalt vandværk

 • Fælles evaluering: ???
   

 

Tsunami

Vi husker alle jordskælvet i Det Indiske Ocean i 2004, der igangsatte dræberbølgen, der slog ind over flere forskellige kyster i Asien og ødelagde alt på sin vej. Siden har der været flere af de store flodbølger rundt i verden - men hvordan opstår en tsunami og hvilke konsekvenser har den for de områder den rammer?

 

Forsøg og undersøgelser i fagene:

 • Naturgeografi:

 • Biologi:

 • Kemi:

Fælles undersøgelser og udadrettede aktiviteter:

 • Generalprøve på den flerfaglige eksamen med intern censur

  • Skrivning og vejledning i fagene

  • Prøveeksamen

img4.png
 
Hvordan forløber den flerfaglige prøve?

Undervisningen i NF afsluttes i slutningen af 1. HF med to prøver; en flerfaglig prøve med intern censur, og én enkeltfaglig i ét fag med ekstern censur. 

Den flerfaglige prøve indledes med at eleverne ud fra interesse vælger et flerfagligt opgavesæt med relation til de flerfaglige forløb:

 1. Plastik i havet

 2. Hverdagsmad

 3. Drikkevand

 4. Tsunami

Opgavesættet er udarbejdet af underviserne og er sammensat således at alle fag bidrager med minimum et bilag.

 

Besvarelsen af opgavesættet kan ske individuelt eller i mindre grupper. Lærerne skal godkende gruppernes sammensætning.

 

Besvarelsen skal have et omfang på ca. 5 sider, uanset om der arbejdes individuelt eller i grupper. Det skriftlig produkt skal indeholde

 • Titel på det valgte flerfaglige forløb og opgavesæt

 • Den faglige problemstilling der er arbejdet med

 • Relevante modeller og begreber fra fagene

 • Korte tekstafsnit og kommenterede figurer

 • Præsentation af eksperimentelt- og feltarbejde med relation til forløbet.

Besvarelsen kan i større eller mindre grad præsenteres i stikordsform, men det er et krav at formidlingen er tydelig.

 

Der gives 9 undervisningstimer, altså 6 moduler til at udarbejde besvarelsen, samt 4 timers fordybelsestid derhjemme. Eleverne vejledes af deres faglærere i arbejdet med besvarelsen. 

 

Besvarelsen afleveres senest en uge før afholdelsen af den flerfaglige prøve. Elever der ikke afleveres et skriftligt produkt, kan ikke gå op til prøven.

 

Der afholdes en tværfaglig eksamen på baggrund af det skriftlige produkt. Den interne mundtlige prøve afholdes på baggrund af det afleverede afsluttende skriftlige produkt. Prøven er individuel. Eksaminationstiden er ca. 24 minutter, og der gives ikke forberedelsestid. Ved prøven medvirker holdets faglærere, samt en fagperson fra skolen, som ikke har undervist den pågældende elev i faggruppen. Prøven indledes med elevens korte præsentation og former sig derefter som en faglig samtale mellem elev og holdets faglærere.

Bedømmelseskriterier ved den interne mundtlige prøve:

 

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eleven lever op til de faglige mål. Der lægges vægt på, at eleven gennem sit arbejde med den fællesfaglige problemstilling kan:

 • beskrive enkle problemstillinger af fællesfaglig karakter ved anvendelse af viden, modeller og metoder fra biologi, geografi og kemi

 • præsentere og forklare data fra empiribaseret arbejde under inddragelse af viden, modeller og metoder fra fagene

 • indhente, vurdere og anvende biologi-, geografi- og kemifaglige informationer fra forskelige typer af kilder

 • udtrykke sig mundtligt ved brug af fagenes repræsentationer og fagbegreber

 • perspektivere til natur- og samfundsmæssige forhold

 • udvikle og vurdere løsninger, med anvendelse af fagenes viden og metoder, hvis dette indgår i den stillede opgave.

Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation.

 
Hvordan forløber den enkeltfaglige prøve?

Undervisningen i NF afsluttes med to prøver; en flerfaglig prøve med intern censur, og én enkeltfaglig i ét fag med ekstern censur. 

Et fag de tre NF-fag trækkes ud og eleven går til prøve heri. Der kommer en ekstern censor til den enkeltfaglige prøve.

For alle tre fag, kemi, naturgeografi og biologi gælder det at den enkelt faglige mundtlige prøve afholdes på grundlag af en opgave med ukendte spørgsmål og et ukendt bilagsmateriale. Der indgår opgaver fra mindst fire forløb, og den enkelte opgave anvendes højst tre gange på samme hold.

Opgaven indeholder en overskrift, angivelse af eksperimentelt arbejde, feltarbejde eller andet empiribaseret arbejde, der skal inddrages, en kort præciserende tekst samt bilagsmateriale i form af figurer, forsøgsdata og lignende. 

 

Opgaverne uden bilag skal være kendte af eksaminanderne inden prøven.

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter. Der gives ca. 24 minutters forberedelsestid. Opgaven med bilagsmateriale udleveres ved forberedelsestidens start. Prøven indledes med eksaminandens korte præsentation og former sig dernæst som en samtale mellem eksaminand og eksaminator. Bilagsmaterialet og det til opgaven knyttede eksperimentelle arbejde, feltarbejde eller andet empiribaserede arbejde skal inddrages i eksaminationen.

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminanden i det udtrukne fag kan:

 • anvende fagets viden, modeller og metoder til beskrivelse af enkle problemstillinger af enkelfaglig karakter

 • beskrive udførelsen af eksperimentelt arbejde, feltarbejde og/eller andet empiribaseret arbejde

 • præsentere og vurdere data fra eget praktisk arbejde, herunder beskrive og forklare simple sammenhænge mellem det empiribaserede arbejde og viden, modeller og metoder fra faget

 • udtrykke sig mundtligt ved brug af fagets repræsentationer og begreber.

Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation.

20110620-162139-6-1000x666we.jpg

Se eksempler på spørgsmål fra fagene her: