Fagets identitet

Hvad handler faget om?

Oversigt

Undervisningen i Kultur- og samfundsfaggruppen er udelukkende i 1. HF

Naturvidenskabelig faggruppe (NF) består af tre fag på den 2-årige HF uddannelse:

 

 

 

 

 

 

Man bliver overrasket over hvor ofte disse tre fag er med i nyhederne, eller er med til at forklare problemstillinger i hverdagen af naturvidenskabelig karakter fx klimaforandringer, olieforureninger, livsstilssygdomme mm.

Der undervises i fire overordnede temaer, hvor der arbejdes på tværs af fagene og men ligeledes enkeltfagligt her indenfor. Der laves fællesfaglige aktiviteter, som eksempelvis ekskursioner til områder/virksomheder, der er relevante for de temaer, der arbejdes med. Herudover laves de fælles faglige opsamlende aktiviteter og evalueringer. I 20% af undervisningen laves der forsøg og undersøgelser, hvor der indsamles data. På baggrund udarbejdes der forskelligartede skriftlige produkter, som fx journaler, rapporter, mundtlige præsentationer i klassen eller videopræsentationer. Hvert fag har 15 elevtimer til skriftligt arbejde

Naturvidenskabelig faggruppe (NF)

Biologi, kemi og naturgeografi på HF

Naturgeografi  på C-niveau
Biologi på C-niveau
Kemi på C-niveau
HF starter
Plastik i havet

​​Naturgeografi: Oliedannelse, klimaændringer og havstrømme

Biologi: Plastik i økosystemer, ...

Kemi: Plasttyper, genanvendelse af plastik, ...

Efterårsferie
Hverdagsmad

​​Naturgeografi: Naturgrundlag, klima, demografi og produktion

Biologi: Kostsammensætning, ...

Kemi: ...

Juleferie
Fremtidens drikkevand

​​Naturgeografi: Vandets kredsløb, jordbund og forurening

Biologi: xxx

Kemi: xxx

Vinterferie
Tsunamier

​​Naturgeografi: Pladetektonik, jordskælv og forebyggelse

Biologi: Saltpåvirkning, osmose

Kemi: Salte

Påskeferie
Tværfaglig eksamen - intern censur

Der arbejdes med de tværfaglige emner, hvor til der udarbejdes et skriftligt produkt, som præsenteres ved en intern flerfaglig prøve. Læs mere om den tværfaglige prøve med intern evaluering nedenfor.

Eksamensperiode
Særfaglig eksamen - ekstern censur

Et af NF-fagene udtrækkes til særfaglig eksamen med ekstern censur. Læs mere om den særfaglige prøve med ekstern evaluering nedenfor.

De tværfaglige forløb

Fagene belyser forskellige aspekter og giver en helhedsforståelse

Plastik i havet

Fra sommerferien til efterårsferien

Plastik og plastemballage er en integreret og vigtig del af vores hverdag, men det medfører en række miljø- og sundhedsproblemer. I forløbet arbejder vi med at forstå disse problematikker belyst igennem de tre fag.

 

Forsøg og undersøgelser i fagene:

 • Naturgeografi: Oliedannelse, strålingsbalancen (albedo), havstrømme

 • Biologi:

 • Kemi:

Fælles undersøgelser og udadrettede aktiviteter:

 • Indsamling af plastik på stranden

 • Ekskursion til GenPlast A/S i Farsø

 • Fælles evaluering: En flerfaglig kortfilm om plastik-problematikken

Hverdagsmad

​Fra efterårsferien til juleferien

Frem mod år 2050 vil det globale befolkningstal stige fra 7 til 9.5 milliarder mennesker, hvilket svarer til næsten 40 % flere, end vi er på kloden i dag. Hvordan skal det lykkes at brødføde så mange mennesker i en verden, hvor næsten 900 millioner sulter, og 2 milliarder er overvægtige. I forløbet arbejder vi med at forstå disse problematikker belyst igennem de tre fag.

Forsøg og undersøgelser i fagene:

 • Naturgeografi:

 • Biologi:

 • Kemi:

Fælles undersøgelser og udadrettede aktiviteter:

 • Ekskursion til

 • Fælles evaluering: Tilberedning og præsentation af en bæredygtig og sund julefrokost

Fremtidens drikkevand

​Fra juleferien til vinterferien

Tænker du nogensinde over, hvad der er i de krystalklare vanddråber, som løber ned i dit drikkeglas, når du åbner for hanen? Og hvor meget arbejde, det har krævet at finde vandet, hive det op fra undergrunden og levere det direkte til din håndvask? Vi er vant til at tage rindende, rent vand for givet men skal vi det?

 

Forsøg og undersøgelser i fagene:

 • Naturgeografi:

 • Biologi:

 • Kemi:

Fælles undersøgelser og udadrettede aktiviteter:

 • Ekskursion til et lokalt vandværk

 • Fælles evaluering: ???

Tsunamier

Fra vinterferien til påskeferie

Vi husker alle jordskælvet i Det Indiske Ocean i 2004, der igangsatte dræberbølgen, der slog ind over flere forskellige kyster i Asien og ødelagde alt på sin vej. Siden har der været flere af de store flodbølger rundt i verden - men hvordan opstår en tsunami og hvilke konsekvenser har den for de områder den rammer?

 

Forsøg og undersøgelser i fagene:

 • Naturgeografi:

 • Biologi:

 • Kemi:

Fælles undersøgelser og udadrettede aktiviteter:

 • Generalprøve på den flerfaglige eksamen med intern censur

  • Skrivning og vejledning i fagene

  • Prøveeksamen

Den tværfaglige eksamen - intern censur

Fagene belyser forskellige aspekter og giver en helhedsforståelse

Køreplan for tværfaglig eksamen - 2018

 

XX. - XX. - Repetition i fagene:

Efter påske repeteres forløbene med henblik på den tværfaglige og særfaglige eksamen. Herudover øves den mundtlige fremlæggelse, samt evnen til at koble teori og praksis.


XX. Valg af tværfaglig opgave:

Eleverne vælger ud fra interesse og styrke et tværfagligt opgavesæt med relation til et af de tværfaglige forløb. I opgavesættene er alle tre fag på lige vilkår - hvilket bl.a. tilgodeses ved at minimum et bilag, repræsenterer hvert fag.


XXX - Skrivning af det skriftlige produkt:

Eleverne udarbejder det skriftlige produkt i 6 moduler = 9 timer. Undervejs I skrivningen giver faglærerne vejledning.

Det skriftlige produkt skal fylde ca. fem sider inklusiv bilag. Det skriftlige produkt er ikke tænkt som en fyldestgørende opgavebesvarelse af den givne problemstilling, men produktet kan udformes som en udvidet begrundet disposition til brug ved den mundtlige prøve.


XXX - Aflevering af det skriftlige produkt:

Eleverne afleverer det skriftlige produkt til den tværfaglige eksamen. Det afsluttende skriftlige produkt er grundlaget for den interne mundtlige prøve og skal afleveres senest en uge inden den interne mundtlige prøve. Elever, der ikke afleverer, kan derfor ikke gå til den interne mundtlige prøve i naturvidenskabelig faggruppe.


XXX - Tværfaglig eksamen med intern censur:

​Der afholdes en tværfaglig eksamen på baggrund af det skriftlige produkt. Den interne mundtlige prøve afholdes på baggrund af det afleverede afsluttende skriftlige produkt. Prøven er individuel. Eksaminationstiden er ca. 24 minutter, og der gives ikke forberedelsestid. Ved prøven medvirker holdets faglærere, samt en fagperson fra skolen, som ikke har undervist den pågældende elev i faggruppen. Prøven indledes med elevens korte præsentation og former sig derefter som en faglig samtale mellem elev og holdets faglærere.

Bedømmelseskriterier ved den interne mundtlige prøve:

 

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eleven lever op til de faglige mål. Der lægges vægt på, at eleven gennem sit arbejde med den fællesfaglige problemstilling kan:

 • beskrive enkle problemstillinger af fællesfaglig karakter ved anvendelse af viden, modeller og metoder fra biologi, geografi og kemi

 • præsentere og forklare data fra empiribaseret arbejde under inddragelse af viden, modeller og metoder fra fagene

 • indhente, vurdere og anvende biologi-, geografi- og kemifaglige informationer fra forskelige typer af kilder

 • udtrykke sig mundtligt ved brug af fagenes repræsentationer og fagbegreber

 • perspektivere til natur- og samfundsmæssige forhold

 • udvikle og vurdere løsninger, med anvendelse af fagenes viden og metoder, hvis dette indgår i den stillede opgave.

Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation.

Den særfaglige eksamen - ekstern censur

Ét af fagene trækkes ud til en mundtlig eksamination med ekstern censur

For alle tre fag, biologi, kemi og religion gælder det at den mundtlige prøve afholdes på grundlag af en opgave med tilknytning til et af de i undervisningen gennemførte forløb. Der indgår opgaver fra mindst fire forløb, heraf mindst to af de flerfaglige forløb og mindst et enkeltfagligt forløb. Den enkelte opgave anvendes højst tre gange på samme hold.

 

Opgaven indeholder en overskrift, angivelse af eksperimentelt arbejde, feltarbejde eller andet empiribaseret arbejde, der skal inddrages, en kort præciserende tekst samt bilagsmateriale i form af figurer, forsøgsdata og lignende. Bilagsmaterialet skal kunne danne basis for faglig uddybning og perspektivering ved inddragelse af undervisningens kernestof og supplerende stof og feltarbejdet, det eksperimentelle eller andet empiribaseret arbejde. Bilagsmaterialet skal have et omfang, så hele materialet kan forventes inddraget under eksaminationen. Opgaverne skal tilsammen i al væsentlighed dække de faglige mål, kernestof og supplerende stof indenfor det udtrukne fag.  Hver opgave må anvendes tre gange. Der inddrages eksperimentelt arbejde, feltarbejde eller andet empiribaseret arbejde i alle opgaver.


Opgaverne uden bilag skal være kendte af eksaminanderne inden prøven.

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter. Der gives ca. 24 minutters forberedelsestid. Opgaven med bilagsmateriale udleveres ved forberedelsestidens start. Prøven indledes med eksaminandens korte præsentation og former sig dernæst som en samtale mellem eksaminand og eksaminator. Bilagsmaterialet og det til opgaven knyttede eksperimentelle arbejde, feltarbejde eller andet empiribaserede arbejde skal inddrages i eksaminationen.

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminanden i det udtrukne fag kan:

 • anvende fagets viden, modeller og metoder til beskrivelse af enkle problemstillinger af enkelfaglig karakter

 • beskrive udførelsen af eksperimentelt arbejde, feltarbejde og/eller andet empiribaseret arbejde

 • præsentere og vurdere data fra eget praktisk arbejde, herunder beskrive og forklare simple sammenhænge mellem det empiribaserede arbejde og viden, modeller og metoder fra faget

 • udtrykke sig mundtligt ved brug af fagets repræsentationer og begreber.

Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation.

Kontakt "Fagpaletten":

pab@fjerritslev-gym.dk

Fjerritslev Gymnasium

www.fjerritslev-gym.dk

 • Instagram - sorte cirkel
 • facebook-square

Fjerritslev Gymnasium

på Instagram

Fjerritslev Gymnasium

på Facebook