top of page

NF

Planen
KØREPLAN - 2022/23

uge 31

til

uge 41

"Et hav af plastik" (flerfagligt)

Flerfagligt arbejde i de tre fag.

 

Hvorfor ender meget plastik i havet, hvilke konsekvenser har det og kan problemet løses?

Fællesfaglige aktiviteter: Indsamling af plast på stranden, samt besøg ved "Strandet" i Thy. Herudover producer og fremviser eleverne en film om plastikforurening og konsekvenserne heraf.

uge 42

til

uge 5

"Mad til hele verden" (flerfagligt)

Flerfagligt arbejde i de tre fag.

 

Hvorfor er fordelingen af fødevare i verden skæv, hvilke konsekvenser har det og kan problemet løses?

Fællesfaglige aktiviteter: Gruppearbejde om specifikke lande. Landene og deres fødevareforbrug undersøges, ligesom der laves typiske måltider fra landene. I forbindelse hermed beregnes kostsammensætning og energiindhold.

uge 6

til

uge 13

"Det rene vand" (flerfagligt)

Flerfagligt arbejde i de tre fag.

 

Hvordan sikres den danske drikkevandsforsyning, i mod trusler som forurening, overindvinding og klimaforandringer?

Fællesfaglige aktiviteter: Ekskursion til et vandværk og et rensningsanlæg. Herudover en gruppevis prøveeksamen, hvortil der gives formativ feedback.

uge 15 til

uge 19

Flerfaglig NF-eksamen

 

Opsamling og repetition i fagene. Herefter flerfaglig NF-eksamen, og senere enkeltfaglig NF-eksamen i et af fagene.

 

Uge 15: Udlevering af faglige problemstillinger. Herefter minimum 6 moduler til skrivning med vejledning.

Uge 16: Aflevering af det skriftlige produkt, mindst en uge før den flerfaglige prøve.

Uge 17: Flerfaglig KS-eksamen med faglærere + intern censor.

Uge 18 + 19: Enkeltfaglig opsamling og forberedelse til eventuel enkeltfaglig eksamen.

Eksamensperioden: Enkeltfaglig NF-eksamen med faglærer + ekstern censor.

Hvorfor
Hvorfor skal jeg have NF?

Alle elever på HF-uddannelse skal have "NF" (Naturvidenskabelig faggruppe). Faggruppen består af fagene; Biologi C, Naturgeografi C og Kemi C.

I undervisningen arbejder vi med virkelighedsnære emner. Vi træner jer i at se helheder og sammenhænge mellem fagene. I undervisningen arbejder vi både med lokale, regionale og globale problemstillinger og sammenhænge.

 

Jeres eget praktiske arbejde udgør mindst 45 timer af undervisningstiden. Det forventede omfang af fagligt stof er  svarende til 300-500 sider. Der er 45 elevtimer afsat til afleveringer, fordelt med 15 timer til hvert fag.

Hvordan skal mine afleveringer se ud?

Skriftlighed i faggruppen omfatter arbejde med faggruppens forskellige skriftlige genrer med fokus på læreproces og faglig formidling. Det skriftlige arbejde omfatter blandt andet følgende:

 

 • journaler og rapporter over det praktiske arbejde

 • forskellige opgavetyper blandt andet med henblik på træning af faglige elementer

 • andre produkter, herunder det afsluttende skriftlige produkt.

 

Det skriftlige arbejde i faggruppen skal give eleverne mulighed for at fordybe sig i udvalgte naturvidenskabelige problemstillinger og styrke tilegnelsen af naturvidenskabelig viden og arbejdsmetoder. Det skriftlige arbejde tilrettelægges, så der er progression i faggruppens skriftlighed og sammenhæng til skriftligt arbejde i andre fag i udviklingen af den enkelte elevs skriftlige kompetencer.

 

Eleverne introduceres fra starten af til, at de skal gemme deres skriftlige arbejde løbende i deres portofolie. Dette sker via OneNote. Undervejs samles op på hvilke skriftlige produkter eleven har lavet. Det skriftlige arbejde er en centrale del af den afsluttende eksamen.

 

 

 

 

Hvordan er eksamen i NF?

Som afslutning på undervisningen i NF afholdes der en flerfaglig eksamen (med alle fagene) og én enkeltfaglig (med ét af fagene).

Den flerfaglige prøve

​​Den flerfaglige prøve indledes med at eleverne ud fra interesse vælger et flerfagligt opgavesæt med relation til de flerfaglige forløb:

 1. Drikkevand

 2. Hverdagsmad

 3. Plastik i havet

Opgavesættet er udarbejdet af underviserne og er sammensat således at alle fag bidrager med minimum et bilag.

 

Besvarelsen af opgavesættet kan ske individuelt eller i mindre grupper. Lærerne skal godkende gruppernes sammensætning.

 

Besvarelsen skal have et omfang på ca. 5 sider, uanset om der arbejdes individuelt eller i grupper. Det skriftlig produkt skal indeholde: 

 • Titel på det valgte flerfaglige forløb og opgavesæt

 • Den faglige problemstilling der er arbejdet med

 • Relevante modeller og begreber fra fagene

 • Korte tekstafsnit og kommenterede figurer

 • Præsentation af eksperimentelt- og feltarbejde med relation til forløbet.

 

Besvarelsen kan i større eller mindre grad præsenteres i stikordsform, men det er et krav at formidlingen er sammenhængende og tydelig.

 

Der gives 9 undervisningstimer, altså 6 moduler til at udarbejde besvarelsen, samt 4 timers fordybelsestid derhjemme. Eleverne vejledes af deres faglærere i arbejdet med besvarelsen. 

 

Besvarelsen afleveres senest en uge før afholdelsen af den flerfaglige prøve. Elever der ikke afleveres et skriftligt produkt, kan ikke gå op til prøven.

 

Der afholdes en flerfaglig eksamen på baggrund af det skriftlige produkt. Den interne mundtlige prøve afholdes på baggrund af det afleverede afsluttende skriftlige produkt. Prøven er individuel. Eksaminationstiden er ca. 24 minutter, og der gives ikke forberedelsestid. Ved prøven medvirker holdets faglærere, samt en fagperson fra skolen, som ikke har undervist den pågældende elev i faggruppen. Prøven indledes med elevens korte præsentation og former sig derefter som en faglig samtale mellem elev og holdets faglærere.

Den enkeltfaglige prøve

Undervisningen i NF afsluttes med to prøver; en flerfaglig prøve med intern censur, og én enkeltfaglig i ét fag med ekstern censur. 

Et fag de tre NF-fag trækkes ud og eleven går til prøve heri. Der kommer en ekstern censor til den enkeltfaglige prøve.

For alle tre fag, kemi, naturgeografi og biologi gælder det at den enkelt faglige mundtlige prøve afholdes på grundlag af en opgave med ukendte spørgsmål og et ukendt bilagsmateriale. Der indgår opgaver fra mindst fire forløb, og den enkelte opgave anvendes højst tre gange på samme hold.

Opgaven indeholder en overskrift, angivelse af eksperimentelt arbejde, feltarbejde eller andet empiribaseret arbejde, der skal inddrages, en kort præciserende tekst samt bilagsmateriale i form af figurer, forsøgsdata og lignende. 

 

Opgaverne uden bilag skal være kendte af eksaminanderne inden prøven.

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter. Der gives ca. 24 minutters forberedelsestid. Opgaven med bilagsmateriale udleveres ved forberedelsestidens start. Prøven indledes med eksaminandens korte præsentation og former sig dernæst som en samtale mellem eksaminand og eksaminator. Bilagsmaterialet og det til opgaven knyttede eksperimentelle arbejde, feltarbejde eller andet empiribaserede arbejde skal inddrages i eksaminationen.

Hvordan bedømmes NF-eksamen?

Som nævnt overfor er der en flerfaglig eksamen (med alle fagene) og én enkeltfaglig (med ét af fagene). Bedømmelseskriterierne er forskellige.

Hvordan bedømmes den flerfaglige prøve?

Til den flerfaglige eksamen laves der en vurdering af, i hvilket omfang eleven lever op til de faglige mål. Der lægges vægt på, at eleven gennem sit arbejde med den fællesfaglige problemstilling kan:

 1. beskrive enkle problemstillinger af fællesfaglig karakter ved anvendelse af viden, modeller og metoder fra biologi, geografi og kemi

  • Imødekommes ved at bruge materialer fra bilagene og undervisningen i fagene til at besvare spørgsmålene

 2. præsentere og forklare data fra empiribaseret arbejde under inddragelse af viden, modeller og metoder fra fagene

  • Imødekommes ved at inddrage øvelser og eksperimenter fra fagene til at besvare spørgsmålene.

 3. indhente, vurdere og anvende biologi-, geografi- og kemifaglige informationer fra forskelige typer af kilder

  • Imødekommes ved selv at finde og udvælge relevant materiale til at besvare spørgsmålene.

 4. udtrykke sig mundtligt ved brug af fagenes repræsentationer og fagbegreber

  • Imødekommes ved at bruge de fagudtryk, som er præsenteret i undervisningen.

 5. perspektivere til natur- og samfundsmæssige forhold

  • Imødekommes ved at tale om konsekvenserne af problemer, for menneske, samfund og natur.

 6. udvikle og vurdere løsninger, med anvendelse af fagenes viden og metoder, hvis dette indgår i den stillede opgave.

  • Imødekommes ved at tale om hvordan problemerne og konsekvenserne heraf ville kunne afhjælpes

Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation.

 

Enkelt fagi bd
Hvordan bedømmes den enkeltfaglige prøve?

Til den enkeltfaglige eksamen laves der en vurdering af, i hvilket omfang eksaminanden i det udtrukne fag kan:

 

 1. anvende fagets viden, modeller og metoder til beskrivelse af enkle problemstillinger af enkelfaglig karakter

  • Imødekommes ved at bruge materialer fra faget til at besvare spørgsmålene

 2. beskrive udførelsen af eksperimentelt arbejde, feltarbejde og/eller andet empiribaseret arbejde

  • Imødekommes ved at beskrive og inddrage øvelser og eksperimenter fra undervisningen i faget til at besvare spørgsmålene.

 3. præsentere og vurdere data fra eget praktisk arbejde, herunder beskrive og forklare simple sammenhænge mellem det empiribaserede arbejde og viden, modeller og metoder fra faget

  • Imødekommes ved at koble teorien fra undervisningen, sammen med øvelser og eksperimenter. 

 4. udtrykke sig mundtligt ved brug af fagets repræsentationer og begreber.

  • Imødekommes ved at bruge de fagudtryk, som er præsenteret i undervisningen.

Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation.

 

bottom of page