Problemformulering (FF1)

Det første flerfaglige forløb med fokus på at opstille og besvare en problemformulering

Figur 1: Bliver man mest våd ved at sidde forrest eller bagerst i Colorado River i Fårup Sommerland? Foto: Fjerritslev Gymnasium

Hvornår skal jeg have forløbet?
Onsdag - 19/8

1. modul: Introduktion + oplæg

2.modul: Idegenerering - Idekatalog

3.modul: "Løvens Hule" - 2 ideer pitches

4. modul: Forberedelse + Informationsark

Torsdag - 20/8

08.05: Alle møder på FG: Tidsplan + udstyr

08.30: Afgang fra FG i busserne

10:00: Undersøgelser i Fårup Sommerland

12:00: Frokost (Pizza/pasta). HUSK 80,- kr

12:30: Undersøgelser i Fårup Sommerland

14:30: Bussen kører hjem på FG

15:35: Hjemme på FG

Fredag - 21/8

1. modul: Oplæg - Forventninger til produkt

2.modul: Udarbejdelse af præsentation

​​3. - 4. modul: Præsentation af undersøgelser

Hvad skal jeg bruge forløbet til?

Formålet med forløbet

Formålet med dette flerfaglige forløb er at lære at lave en problemformulering og stifte bekendtskab med begreberne empiri og teori.

 

Denne viden og evnen til at "problemformulere" er helt centralt i forbindelse med det afsluttende Studieretningsprojekt (SRP) i 3g. Se uddrag fra bekendtgørelsen nedenfor.

Faglig fordybelse kan fx være, at eleven:
- demonstrerer evne til selvstændigt at sætte sig ind i nye faglige områder
- begrunder de valgte metoder og diskuterer andre fremgangsmåder
- begrunder og forklarer materialevalg
- analyserer et emne/empiri med udgangspunkt i teori
- vurderer og analyserer empiri fra eksperimentelt arbejde eller feltanalyser
- i besvarelsen forklarer og perspektiverer de fundne sammenhænge

 

Fra vejledningen til SRP, 2019

Alle grupper arbejder med forlystelsesparken Fårup Sommerland. Der skal opstilles en relevant problemformulering med underspørgsmål, som skal besvares med indsamlet empiri. Forløbet afsluttes med at undersøgelsens metoder og resultater præsenteres.

 

Figur 2: Vidensproduktionsprocessen

(Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne, 2003

af Ib Andersen)

Vidensproduktion
 
Hvilken opgave skal jeg løse?

Opgaveformulering og krav til besvarelsen

Alle grupper skal opstille en problemformulering, med dertilhørende underspørgsmål, ud fra følgende opgaveformulering.

I skal undersøge en sag, hvor Fårup Sommerland spiller en central rolle. Der skal opstilles en problemformulering med underspørgsmål, der kun kan besvares ved at indsamle empiri i Fårup. 

Der skal på baggrund af undersøgelsen udarbejdes en præsentation, der skal præsenteres til en mundtlig fremlæggelse.
 
Til præsentationen bliver grupperne bedømt på:
 • Er der opstillet en problemformulering, som besvares?
 • Er der indsamlet empiri, der bruges i besvarelsen?
 • Har gruppen tænkt over hvordan empirien er indsamlet?
 • Er der brugt relevante faglige teorier?
 • Kan eleverne gøre brug af begrebsapparatet fra i forløbet?
 • Præsenteres undersøgelsen på en fængende og fagligt overbevisende måde?
(Bemærk at der IKKE gives en karakter, men derimod formativ feedback).
Problemformulering:
Hvor er støjniveauet højest i Fårup Sommerland, og overstiges de vejledende støjgrænser?
Underspørgsmål:
 1. Hvordan måles støj, og hvad er de vejledende støjgrænser?
 2. Hvor støjer det i Fårup Sommerland, og hvor højt støjes der?
 3. Er der problemer med støj i Fårup Sommerland?

Figur 3: Eksempel på en problemformulering og tilhørende underspørgsmål for en undersøgelse i Fårup Sommerland. Opstillet af: Johan, Nicklas, Lærke og Pernille i 2019.

Et godt eksempel
 
Hvordan laver jeg en problemformulering?

Vejen frem til en problemformulering

Hvem skal jeg arbejde sammen med?

Grupperne er sammensat tilfældigt på tværs af klasser

 

Kontakt "Fagpaletten":

pab@fjerritslev-gym.dk

Fjerritslev Gymnasium

www.fjerritslev-gym.dk

 • Instagram - sorte cirkel
 • facebook-square

Fjerritslev Gymnasium

på Instagram

Fjerritslev Gymnasium

på Facebook