NV
Naturvidenskabeligt grundforløb
For alle 1.G. STX-elever
KØREPLAN - 2022
​XX. august:
Fælles-opstart

 

1. modul: Introduktion

 • Hvad er NV?

 • Hvad er en hypotese?

 • Tema introduktion

 

 

XX. august til XX. september:
Fagligt arbejde med relation til temaet

Naturgeografi:

Kemi:

Biologi:

Der afleveres journaler mv. i Lectio

 

​XX. september:
TEMA-opstart

1. modul: Midtvejs

 • Hvor er vi?

 • Hvordan er eksamen?

 • Tema introduktion

XX. september til XX. oktober:
Fagligt arbejde med relation til temaet

Naturgeografi:

Kemi:

Biologi:

Der afleveres journaler mv. i Lectio

 

Uge 43: NV-eksamen
Individuel NV-eksamen for alle elever
 
 
Hvorfor skal jeg have NV?

Alle elever på STX-uddannelsen skal have naturvidenskabeligt grundforløb (NV).

Eleverne skal opleve naturvidenskab som praktisk undersøgende og have stimuleret deres nysgerrighed på verden og introduceres til, hvordan man arbejder inden for naturvidenskab. Eleverne introduceres herudover til naturvidenskabelige arbejdsformer, tankegange og argumentation.

Det naturvidenskabelige grundforløb har en timeramme på 45 timers undervisningstid + eksamen

Forventet omfang af fagligt stof er normalt svarende til 30-70 sider.

Det naturvidenskabelige grundforløb tilrettelægges som mindst to flerfaglige, tematiske forløb med afsæt i aktuelle problemstillinger med naturvidenskabeligt indhold. Elevernes eksperimentelle arbejde og feltarbejde skal udgøre en væsentlig del af undervisningstiden.

 
Hvad skal jeg lære om?

Underviserne i det naturvidenskabelige grundforløb udvælger to aktuelle problemstillinger (med naturvidenskabeligt indhold), som er udgangspunktet for to flerfaglige, tematiske forløb.

Alle elever arbejder med begge forløb. Forløbsbeskrivelser ses nedenfor:

PROBLEMSTILLING A:

Overordnet problemstilling:

Hvorfor ender meget plastik i havet, hvilke konsekvenser har det og kan problemet løses?

Fagenes bidrag:

 • Kemi: xxx.

 • Naturgeografi: XXX.

 • Biologi: XXX

402f5349-gp0stt3fm.webp

PROBLEMSTILLING B:

Over ordnet problemstilling:

Hvorfor er fordelingen af fødevare i verden skæv, hvilke konsekvenser har det og kan problemet løses?

Fagenes bidrag:

 • Kemi: xxx.

 • Naturgeografi: XXX.

 • Biologi: XXX

 
Hvordan skal mine afleveringer se ud?

Det skriftlige arbejde i forbindelse med det naturvidenskabelige grundforløb skal både tjene til elevernes evne til at formidle og til at bearbejde og lære.

 

I NV-forløbet arbejdes der ikke egentlige rapporter, men derimod journaler. Dette suppleres med andre former for skriftligt arbejde som: resume af afsnit fra lærebøger eller tidsskrifter, oversættelser af formler til hverdagssprog,
tegninger med forklaringer, kort, grafer, tabeller, hypoteser og baggrunden herfor, plancher, præsentationer, mindmaps og andet.

Eleverne introduceres fra starten af til, at de skal gemme deres skriftlige arbejde løbende i deres portofolie. Dette sker via OneNote. Undervejs samles op på hvilke skriftlige produkter eleven har lavet. Det skriftlige arbejde er en centrale del af den afsluttende eksamen.

 

 

 

 
Hvordan er eksamen i NV?

Der afholdes en intern individuel mundtlig prøve af ca. 20 minutters varighed, hvor to af elevens lærere i naturvidenskabeligt grundforløb er til stede. Prøven afvikles i forbindelse med afslutningen af grundforløbet. Prøvegrundlaget er elevens portfolio med det skriftlige arbejde.

 

Portfolioen skal være til stede ved prøvens afholdelse. Der gives ingen forberedelsestid.

 

Eksaminationen indledes med elevens fremlæggelse af udvalgte dele af sin portfolio. Fremlæggelsen omfatter højst fem minutter af eksaminationstiden.

 

Eksamen former sig derefter som en uddybende samtale mellem eleven og eksaminatorerne. I den uddybende samtale kan øvrige dele af portfolien inddrages.

 

 

 

 
Hvordan bedømmes NV-eksamen?

Når tiden er gået forlader eleven lokalet, og lærerne bedømmer præstationen efter de faglige mål.

 

 1. formulere og teste enkle hypoteser

 2. gennemføre praktiske undersøgelser og eksperimenter såvel i felten som i laboratoriet under hensyntagen til sikkerhed

 3. opsamle, systematisere og behandle data med brug af forskellige repræsentationsformer

 4. anvende modeller, som kvalitativt og kvantitativt beskriver enkle sammenhænge i omgivelserne, og kunne se modellernes
  muligheder og begrænsninger

 5. formidle et naturvidenskabeligt emne med relevante faglige begreber og repræsentationer

 6. demonstrere basal viden om naturvidenskabs identitet og metoder og anvendelse af matematik indenfor naturvidenskab

Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens mundtlige præstation.