top of page

_SRP_

Color Palette

_SRP_

_FOR ALLE 3. STX-ELEVER_

FÅ SVAR PÅ:
DOWNLOADS:
LINKS:
Køreplan
SRP-KØREPLAN - 2024

8/12

3. modul

SRP-opstart

Generel information om SRP-køreplanen, fagvalg, tidligere elevers erfaringer mv.

9/1

Deadline for fagvalg

 

Eleverne skal taste fagvalg i Lectio.

Herefter fordeles vejledere.

Uge 3

1. vejledning

15 minutters skemalagt vejledning med begge vejledere.

 

Udfyld og send dette ARK til vejlederne inden mødet.

Uge 6

2. vejledning

15 minutters skemalagt vejledning med begge vejledere.

 

Udfyld og send dette ARK vejlederne inden mødet.

27/2

Deadline for opgaveformuleringer

 

På baggrund af elevernes udkast skriver vejlederne en opgaveformulering. Opgaveformuleringen skal uploades på Netprøver.

5/3

Udlevering af opgaveformulering

 

Eleverne får udleveret formuleringerne, og taler med deres vejledere.

2/4

Formalia-modul

Eleverne får hjælp til at sætte opgaven korrekt op. Herefter er skemaet ryddet til SRP-skrivning.

2/4

til

12/4

SRP-skrivning

Eleverne skriver deres opgaver hjemme eller på skolen. Vejlederne er tilgængelige i skriveperioden.

12/4

kl. 15:05

Aflevering af SRP

 

Eleverne afleverer deres SRP i Netprøver.

Juni

SRP-eksamen

 

30 minutters mundtligt forsvar af SRP, med den ene vejleder og en ekstern censor.

Hvorfor?
"Hvorfor skal jeg skrive SRP"?

SRP står for "Studieretningsprojektet" og er kulminationen på STX-uddannelsen. Opgaven italesættes ofte som STX-studentens svendestykke.

Det er en individuel opgave, der giver eleven mulighed for at fordybe sig dybt i en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område og fag (se mere om fagvalget nedenfor).

Arbejdet med SRP sker i flere trin:

 1. Valg af emne og problemstilling (1. vejledning)

 2. Indsamling af materiale og udkast til formulering (2. vejledning)

 3. Selve skriveprocessen

 4. Aflevering

 5. Forberedelse af mundtligt forsvar

 6. Mundtligt forsvar

 

Eleverne modtager vejledning fra faglærere gennem hele processen, hvilket sikrer en dybdegående forståelse og mulighed for hjælp hele vejen igennem.

Hvilke fag
Hvilke fag kan jeg skrive SRP i?

Når du vælger fag til dit SRP, skal du:

 • Vælge to fag, hvoraf ét skal være et studieretningsfag og mindst ét på A-niveau. De to fag behøver ikke at vægte lige tungt i dit projekt.

 • Alternativt kan du skrive SRP i ét fag, forudsat det er på A-niveau og ikke nødvendigvis et studieretningsfag.

Eksempler på fagvalg

EKSEMPEL 1:

Thøger har Biologi A som studieretningsfag, samt Idræt C. Han skriver i disse fag.


EKSEMPEL 2:
Peter har Historie A. Han kan skrive enkeltfagligt, hvis han får det godkendt af sin vejleder.


EKSEMPEL 3:
Lene har Kemi B som studieretningsfag, samt  Dansk A. Hun skriver i disse fag.
Plakat.png
Gode råd

ikke glemmes:

"Det er dig, der driver DIN opgave fremad."

Arbejd løbende med opgaven, og send/del materialer med vejlederen.

Vejlederen kan kun hjælpe elever der tager ansvar for deres egen opgave."

"Hvad er formalia til SRP?"
Hvordan skal mit SRP opbygges?

Det skriftlige produkt i SRP skal have et omfang på 15 - 20 sider.

 

Herudover er der en række formelle krav til opbygningen af SRP, der skal være imødekommet. De er forsøgt forklaret kort og præcist nedenfor.

1. Den officielle opgaveformulering, skal være opgavens forside (Lav IKKE din egen)

2. Der skal udarbejdes et resume, som skal være på en siden efter forsiden.

3. Der skal opsættes en indholdsfortegnelse, som skal være på siden efter resuméet.

4. Herefter skal alle sider i opgaven skal være forsynet med sidetal nederst på siden.

5. Herudover skal alle sider have et udfyldt sidehoved med navn, skole mv.

6. Opgavens første afsnit skal hedde "Indledning" og introducere opgaven.

7. Herefter skal opgaveformuleringen besvares i dertil passende afsnit, og underafsnit.

8. Der skal løbende laves henvisninger til de anvendte materialer fx (Brun, et. al, 2024)

9. Opgavens næstsidste afsnit skal hedde "Konklusion" og sammenfatte opgaven.

10. Det sidste afsnit skal hedde "Litteraturliste" og infomere om de anvendte materialer.

Der gives vejledning i opgavens opsætning, og yderligere information samt eksempler på strukturen kan findes i dokumenterne nedenfor.

Hvordan forløber SRP-eksamen?
Hvordan er eksamen i SRP?

SRP afsluttes med en 30-minutters mundtlig eksamen uden forberedelsestid. Eksamen starter med elevens præsentation af projektets hovedproblemstillinger og konklusioner (op til 10-minutter), efterfulgt af en faglig dialog med eksaminator og censor.

 

I fremlæggelsen og den efterfølgende samtale skal der indgå metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser, som er relevante i forbindelse med projektets gennemførelse.

Husk følgende til eksaminationen:

 1. Genlæs din indleverede opgave og medbring denne i printet form til eksaminationen.

 2. Lav videnskabsteoretiske overvejelser ift. din opgave, og forbered en præsentation heraf. Brug din viden fra det flere faglige forløb om videnskabsteori, samt bogen vidensmønstre.

 3. Lav en disposition for din fremlæggelse på 10 minutter, se forslag til højre. Print og medbring denne til eksamen, og udlever til censor og eksaminator.

 4. Lav et talepapir til dig selv, print det og medbring det til eksamen. Hold dig hertil, men pas på ikke at læse op. Print evt. relevante figurer, citater mv. ud og læg det på bordet foran censor og eksaminator.

Hvordan bedømmes min SRP?
Hvordan bedømmes SRP?

Dit SRP (skriftligt produkt + mundtlig præsentation) bedømmes udelukkende af den vejleder, som er udvalgt til dit forsvar, samt en censor der repræsenterer det andet fag (samme fag hvis der skrives enkeltfagligt).

 

Når eleven har præsenteres sin opgave, stiller eksaminator og censor spørgsmål. Her er det vigtigt at man er klar på at indgå i en faglig samtale med begge parter. 

Når tiden er gået forlader eleven eksamenslokalet, og eksaminator og censor voterer den samlede præsentation; skriftligt produkt samt mundtlig præsentation. Det drøftes hvor mange fejl og mangler der i forhold til de faglige mål i bekendtgørelsen (se karakterbeskrivelser til nedenfor).

Der gives en karakter, ud fra en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt, og den mundtlige præstation.

 

bølge

12

gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler

bølge

4

gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler

bølge

10

gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler

bølge

02

gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable opfyldelse af fagets mål.

bølge

7

gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler

bølge

00

gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel opfyldelse af fagets mål.

Hvad er de faglige mål?

1.

"Er opgaveformuleringen er besvaret?"

Imødekommes ved at svare fyldestgørende og veldisponeret på alle dele af den opgaveformulering, som dine vejledere har givet dig

2.

"Er der en relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra indgående fag?""""

Imødekommes ved at anvende, kombinere og mestre teori og metode fra de fag, du skriver i. For eksempel kildeanalyse i historie, grundig billedanalyse i dansk.

3.

"Kan eleven kende forskel på forskellige taksonomiske niveauer?"

"Imødekommes ved at være bevidst om, hvornår og hvordan man skriver redegørende, analyserende og vurderende/diskuterende.

4.

"Kan eleven udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale? "

Imødekommes ved at finde og anvende gode, forskelligartede materialer i opgaven. Materialerne skal bearbejdes og ikke blot gengives.

5.

"Kan eleven beherske fremstillingsformen i en faglig opgavebesvarelse, herunder resumé, citatteknik, noter, kildehenvisninger og litteraturliste?"

De faglige mål for SRP imødekommes ved at anvende relevant fagsprog, skrive sammenhængende og fornuftigt, samt opfylde de formelle krav for opgaven, som fx korrekte henvisninger, litteraturliste mv.

6. (mundtligt)

Kan eleven præsentere projektet og dets vigtigste konklusioner?

Imødekommes ved at kunne præsentere hvilke svar du er kommet frem til, og hvordan du er kommet frem til disse svar.

7. (mundtligt)

"Er der en faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra indgående fag?"

Imødekommes ved at kunne indgå i en faglig dialog om teori og metode fra de fag du skriver i.

8. (mundtligt)

Kan eleven foretage metodiske, tværfaglige og

basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse valg af fag?

Imødekommes ved at tale om hvordan fag og metoder hænger sammen med den problemstilling du har arbejdet med. Inddrag i den forbindelse eventuel relevante videnskabsteoretiske begreber, fra det flerfaglige forløb om videnskabsteori.

bottom of page