top of page
HO
(Historieopgaven)
For alle 1.HF-elever
KØREPLAN - 2022
​24. maj:
Opstart

 

1. modul: HO-introduktion

 • Information om HO

 • Opsætning af opgaven

2. - 3. modul: HO-vejledning

 • Vejledning på skolen

​25. maj:
DHO-skrivning

1. - 3. modul: HO-vejledning

 • Vejledning via TEAMS

Der arbejdes videre med opgaven henover kristi himmelfartsferien (26. - 29/5). Dog uden vejledning.

 

​30. maj:
DHO-aflevering

1. -3. modul: HO færdiggøres på skolen, med mulighed for fysisk vejledning.

15:00: HO afleveres i Lectio

 

15. juni:
HO-tilbagelevering (1p)

 

15 minutters tilbagelevering HO, med god tid til formativ feedback (der gives ikke karakter, men der udleveres et evalueringsark). Tider ses på Lectio.

14. juni:
HO-tilbagelevering (1q)

 

15 minutters tilbagelevering HO, med god tid til formativ feedback (der gives ikke karakter, men der udleveres et evalueringsark). Tider ses på Lectio.

Hvorfor?
Hvorfor skal jeg skrive HO?

Historieopgaven (DHO) er den første store opgave der skal skrives på din HF-uddannelse. Du skal lære at lave en faglig opgave og præsentere den mundtligt. Dette er vigtig træning forud for den afsluttende Store Skriftlige Opgave (SSO) i slutningen af uddannelsen.

Opgaven udarbejdes og afleveres individuelt, ligesom der gives individuel feedback, der kan bruges når der skal skrives SSO.

Som optakt til historieopgaven gennemføres et obligatorisk forløb i samspil med dansk med vægt på fordybelse i et relevant emne samt elevernes udtryksfærdigheder.

 

Historiefaget har her særligt fokus på:

 • elevernes evne til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligartet materiale

 • faglig opgaveskrivning, herunder anvendelse af citater, henvisninger, figurer, illustrationer m.v.

 • historiefagets identitet og metoder.

 

Læs evt. mere om HO i bekendtgørelserne for historie og SSO nedenfor.

Skrie om?
Hvad skal jeg skrive om?

Underviserne i Historie på 1. HF har i samarbejde formuleret to opgaver, som man kan vælge imellem.

Alle elever skal vælge enten opgave A eller opgave B nedenfor. Opgaverne besvares i et skriftlig produkt med et omfang på 5-8 sider (á 2.400 tegn inkl. mellemrum).

OPGAVE A:

Problemformulering:

Hvilken betydning har oplysningstiden og oplysningsidealerne haft, og hvordan opfattes perioden i dag?

 

Underspørgsmål:

 • Redegør kort for den franske revolution, som kulmination på Oplysningstiden, samt for oplysningsfilosofferne Locke, Montesquieu og Rousseaus’ tanker om samfundets indretning.

 • Analyser kilden ”Den franske nationalforsamlingserklæring om menneskets og borgerens rettigheder” (26. august, 1789)1, med henblik på at identificere hvordan Locke, Montesquieu og Rousseaus’ tanker har præget erklæringen. 

 • Diskuter med inddragelse kilden ”Lys forude” (Pedersen, 2002) betydningen af oplysningstiden og oplysningsidealerne, samt for hvordan perioden opfattes i dag. 

OPGAVE B:

Problemformulering:

Hvordan har nationalisme og national identitet bidraget til danskernes opfattelse af demokrati? 

 

Underspørgsmål:

 • Redegør for overgangen fra enevælde til demokrati samt for hvilken rolle nationalisme har spillet for udformningen af det danske demokrati. .

 • Analyser hvordan demokrati og nationalisme kommer til udtryk i kilderne bilag 1 “Casinomødet, 20. marts 1848)” (Orla Lehmann) og bilag 2: “Valgplakat” (1920) 

Formalia
Hvordan skal min HO bygges op?

HO skal have et omfang på 5 - 8 sider (á 2.400 tegn ink. mellemrum). Herudover er der en række formelle krav til opbygningen af HO, der skal være imødekommet.

Brug nedenstående materialer og informationer, samt vejledningen i formalia, til at få sat din opgave korrekt op.

 

Afleverin

1. Forside

Forsiden af din opgave skal være den udleverede opgaveformulering.

Du kan vælge at indsætte et billede af opgaveformuleringen, eller lave din egen version (husk alle data).

Kort guide til at lave forside

3. Indholdsfortegnelse

På tredje side skal der være en indholdsfortegnelse. Brug WORD's funktion til at lave den automatisk.

Læseren skal have mulighed for at finde rundt i opgaven, og generelt have et overblik.

Alle sider skal være numrede med "Side X af Y" i sidefoden, ligesom der skal være et sidehoved med alle relevante oplysninger.

Kort guide til at lave indholdsfortegnelse

5. Redegørelse

Redegørelsen vil oftest være den første del af en større opgave. En redegørelse skal have et fokus og må ikke være holdningspræget.

Først og fremmest skal du selvfølgelig besvare det spørgsmål du er stillet. For at besvare spørgsmålet skal du oftest gøre brug af sekundært materiale - dvs. andre fagfolks fremstilling af emnet. Brug minimum to eller flere forfattere.

Kort guide til at skrive redegørelse

7. Vurdering

Diskussion betyder at se et område fra flere sider og dermed inddrage forskellige synspunkter/tolkninger.

Du skal benytte dig af dine pointer fra redegørelse og analyse, og betragte dit område oppefra. Dette kan i nogle tilfælde glide over i en vurdering, som i større eller mindre grad er din subjektive tolkning på baggrund af det faglige arbejde - undgå at præsentere personlig stillingtagen.

Kort guide til at skrive vurdering

9. Litteraturliste

Det er et formelt krav at der igennem hele opgaven er lavet henvisninger til litteraturlisten.

Det er vigtigt at der henvises korrekt, ligesom litteraturlisten skal være i orden.

Se videoguiden for mere information

Overskrift 1

2. Resume

På anden side skal der være et resumé (på dansk) med et omfang på 15-20 linjer.

 

Typisk beskrives formålet med opgaven, fremgangsmåden, de fundne "resultater" og den samlede konklusion.

Kort guide til at lave resume

4. Indledning

Alle opgaver skal, have en indledning. Afsnittet skal navngives Indledning i opgaven.

Afsnittet skal føre læseren ind i opgaven, ved at introducere problemstillingen.

Brug din viden fra dansk-faget, eller se videoguiden.

Kort guide til at lave indledning

6. Analyse

En analyse foretages vha. fagenes metoder, fx kildeanalyse i Historie. Analysen foretages ofte af udleverede eller selvvalgte materialer.

Husk at præsentere og bruge citater fra teksten i din faglige argumentation.

Kort guide til at skrive analyse

8. Konklusion

Opgavens pointer samles og præsenteres i en ny sammenfatning.

 

Konklusionen skal demonstrere overblik, forståelse og sammenhæng i opgaven.

 

Husk at opgaveformuleringen og konklusionen skal kunne læses i direkte forlængelse af hinanden. 

Overskrift 1

10. Eventuelle bilag

I sjældne tilfælde vil det være nødvendigt at vedlægge bilag til sin opgave.

 

Dette gøres eksempelvis hvis nogle figurer eller tabeller bliver så store at de bliver forstyrrende for læsningen. Det kan også være en transskription af et interview eller andet kildemateriale, som er svært tilgængeligt.

Overskrift 1

Hvordan afleverer jeg HO?

HO skal afleveres på Lectio, hvor en af dine undervisere har oprettet en opgave der hedder HO.

Alle elever skal aflevere rettidigt.

 

Inden du afleverer er det en god ide at se på "Tjeklisten" og se om du har husket det hele. 

 

 

 

Tilbagelevering
Hvordan er tilbageleveringen af HO?

HO afsluttes med en individuel fysisk tilbagelevering af den afleverede opgave. Dette gøres ved en mundtlig årsprøve af 15 minutters varighed, hvor vejlederen er tilstede.

1: Indledningsvist præsenterer eleven sine overordnende konklusioner, altså svarene på opgaveformuleringens spørgsmål (max. 5 minutter). 

 

2: Herefter er der en faglig samtale mellem eleven over vejlederne om opgavens konklusioner, samt vejen hertil. (max 5 minutter).

3: Til slut får eleven formativ feedback på det skriftlige produkt og det mundtlige forsvar. Dette gøres vha. HO-evalueringsarket, som eleven også får tilsendt elektronisk til viderebrug.

 

Disposition til præsentation
 
Indledning
 • Medbring en printet disposition og giv den til dine vejledere. Undlad at læse op.
 • Præsenter din problemstilling
Resultater
 • Præsenter delkonklusionerne på underspørgsmålene.
 • Forklar hvordan du har gjort det og medbring gerne; citater fra tekster, modeller og grafer.
 • Besvar den overordnede problemformulering.
Refleksioner
 • Forklar hvordan du har brugt historiefaglige metoder i dit arbejde.
 • Gør dig evt. overvejelser om hvad der ville kunne forbedre opgaven.
Bedømmelse
Hvordan bedømmes min HO?

Din HO bedømmes af din vejleder.

​​Eleven får udleveret et udfyldt evalueringsark og får formativ feedback. Denne feedback gives på baggrund af de faglige mål for studieretningsprojektet (SSO), som ses nedenfor.

Bemærk: Der gives IKKE karakter for HO.

Kun formativ feedback.
Bedømmelse af HO

1. Er opgaveformuleringen er besvaret?

Imødekommes ved at svare fyldestgørende og veldisponeret på alle dele af den opgaveformulering, som dine vejledere har givet dig

2. Er der en relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra indgående fag?

Imødekommes ved at  have styr på teori og metode i det fag du skriver i, Historie.

3. Kan eleven kende forskel på forskellige taksonomiske niveauer?

Imødekommes ved at være bevidst om hvornår og hvordan man skriver redegørende, analyserende, vurderende/diskuterede, med faglig argumentation og underbygget af gode materialer/citater. .

4. Kan eleven anvende relevant materiale?

Imødekommes ved at finde og bruge gode forskelligartede materialer i opgaven. Materialerne skal bearbejdes og ikke blot gengives.

5. Er den faglige formidling og fremstillingsformen i orden?

Imødekommes ved at bruge relevant fagsprog, skrive sammenhængende og fornuftigt, samt leve op til de formelle krav for opgaven, fx have korrekte henvisninger, litteraturliste mv.

bottom of page