Studieretningsopgaven - SRO

Generalprøven på den afsluttende opgave på STX-uddannelsen

Hvornår skal jeg have forløbet?

 

For de nuværende 3g'ere
Uge 43
Skemalagte prøveeksamener på baggrund af opgaverne i afleverede i foråret. I får en karakter, samt formativ feedback på jeres præsentation, og der sendes et evalueringsark tilbage til jer på Lectio, i opgaven hvor i afleverede SRO.
Hvornår skal jeg have forløbet?

 

For de nuværende 2g'ere
Foråret 2021
10 timers optakt til SRO: Fagligt arbejde med relation til SRO-temaer i studieretningsfagene.
Flerfagligt forløb og puljeaktiviteter: Aktiviteter med fokus på taksonomi og videnskabsteori.
20. maj
1. Modul: Information om SRO (på skolen)
2. Modul: SRO-skrivning på skolen
3. Modul: SRO-skrivning på skolen
4. Modul: SRO-skrivning på skolen
Adgang til fysisk vejledning på skolen
21. maj
1. Modul: SRO-skrivning hjemme
2. Modul: SRO-skrivning hjemme
3. Modul: SRO-skrivning hjemme
4. Modul: SRO-skrivning hjemme
Adgang til virtuel vejledning via TEAMS
25. maj
1. Modul: SRO-skrivning hjemme
2. Modul: SRO-skrivning hjemme
3. Modul: SRO-skrivning hjemme
4. Modul: SRO-skrivning hjemme
Adgang til virtuel vejledning via TEAMS

26. maj
Kl. 15:00: SRO afleveres i Lectio.
Endnu ukendt dato
20 minutters individuelt forsvar: Eleven præsenterer sin SRO, og har en faglig samtale med sine studieretningslærere.
Hvorfor skal jeg skrive SRO?

Formålet med SRO

 

Studieretningsopgaven (SRO) er generalprøven på det afsluttende studieretningsprojekt (SRP). Formålet med opgaven er at ruste eleverne i at udarbejde en stor skriftlig opgave. Således er der udover det faglige, ligeledes stort fokus på at opøve evnen til faglig formidling, i en opgave med et godt sprog der lever op til de samme opgavetekniske formalia som SRP. Forud for skrivningen er der et optaktsforløb i studieretningsfagene der har til formål at ruste alle til forløbet.

 

​​​"I løbet af sidste del af 2.g gennemføres et flerfagligt forløb, som afsluttes med en studieretningsopgave som træning til studieretningsprojektet. I forløbet skal indgå mindst ét studieretningsfag, og der inddrages basal videnskabsteori og faglig metode med udgangspunkt i de fag, som indgår i forløbet. Eleven skriver en individuel besvarelse af den flerfaglige studieretningsopgave (ca. seks til otte sider). Hertil afsættes fordybelsestid. Forløbet med studieretningsopgaven afsluttes med elevens fremlæggelse af sin besvarelse, dialog mellem elev og vejledere herom og en evaluering rettet fremad mod studieretningsprojektet."

Fra bekendtgørelsen for SRP 2017

Studieretningsprojektet (SRO) evalueres med prøve, hvor der gives gode råd frem i mod SRP.

Hvem er vejledere i SRO 2020?

Vejlederfordeling for SRO

 

2a

MA, Fy (12 elever): CC + NA

BI, Ke (12 elever): FB + TD

2b

SA, EN (5 elever): JL + SD

SA, MA (10 elever): JL + NA

2c

MU, MA (3 elever): JJ + NA

EN, Sa (6 elever): GH + RF

EN, ty (5 elever): GH + EJ

MU, EN (5 elever): GH + JJ

Hvordan kan en SRO formulering se ud?

Eksempel på tema og forskellige elevfokus i SRO

 
Hvordan forløber SRO prøven?

Årsprøven i SRO

 

Studieretningsopgaven afsluttes med en mundtlig prøve. Dine vejledere drøfter inden prøven, hvilke områder og problemstillinger i relation til det skriftlige produkt du skal uddybe.

 

Eksaminationstiden er ca. 20 minutter. Der gives ingen forberedelsestid. Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af opgavens centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner. Præsentationen har en varighed på op til 10 minutter. Se boksen til højre.

 

Eksaminationen former sig derefter som en faglig samtale mellem elev og vejledere med udgangspunkt i den mundtlige præsentation og det skriftlige produkt. I fremlæggelsen og den efterfølgende samtale skal der indgå metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser, som er relevante i forbindelse med opgavens gennemførelse.

Efter eksaminationen bedømmer vejlederne ud fra de faglige mål. Disse fremgår af bekendtgørelsen, og kan virke lidt ukonkrete - de er dog forsøgt "oversat" nedenfor.
Disposition til præsentation
 
Indledning
 • Medbring en printet disposition og giv den til eksaminator og censor.
 • Fortæl, hvad din problemstilling er, samt dine vigtigste konklusioner.
Resultater
 • Præsenter det arbejde der ledte dig frem til konklusionen - redegørelsen, analysen og vurderingen..
 • Vis hvad du har gjort og medbring gerne; citater fra tekster, modeller og grafer.
Refleksioner
 • Forklar, hvorfor dine fag har været relevante ift. din opgave?
 • Beskriv dine metoder, og hvilke udfordringer og muligheder det gav dig.
 • Gør dig evt. overvejelser om hvad der ville kunne forbedre opgaven.
Afrundning
 • Gentag den vigtigste konklusion
 • Inviter i en retning til videre samtale

I bedømmelsen af det skriftlige produkt, lægges der vægt på;

– om opgaveformuleringen er besvaret

 • Imødekommes ved at svare fyldestgørende og veldisponeret på alle dele af den opgaveformulering, som dine vejledere har givet dig?

– relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra indgående fag

 • Imødekommes ved at bruge, kombinere og have styr på teori og metode fra de fag du skriver i, fx kildeanalyse i historie, eller teorien om pladetektonik i naturgeografi.

– den faglige indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag og ved at sætte sig ind i nye faglige områder

 • Imødekommes ved at arbejde med en problemstilling og bruge fagene i en (for dig) ny sammenhæng. Det kan være et nyt område, eller et allerede kendt, som du udvider eller undersøger nærmere.

– anvendelse af relevant materiale

 • Imødekommes ved at finde og bruge gode forskelligartede materialer i opgaven. Materialerne skal bearbejdes og ikke blot gengives.

– den faglige formidling og fremstillingsform.

 • Imødekommes ved at bruge relevant fagsprog, skrive sammenhængende og fornuftigt, samt leve op til de formelle krav for opgaven, fx have korrekte henvisninger, litteraturliste mv.

 

I bedømmelsen af den mundtlige prøve, lægges der vægt på;

– den mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner

 • Imødekommes ved at kunne præsentere hvilke svar du er kommet frem til, og hvordan du er kommet frem til disse svar.

– faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra indgående fag.

 • Imødekommes ved at kunne indgå i en faglig dialog om teori og metode fra de fag du skriver i, fx kildeanalyse i historie, eller teorien om pladetektonik i naturgeografi.

– eksaminandens evne til at foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse valg af fag

 • Imødekommes ved at tale om hvordan fag og metoder hænger sammen med den problemstilling du har arbejdet med. Inddrag i den forbindelse eventuel relevante videnskabsteoretiske begreber, fra det flerfaglige forløb om videnskabsteori.

– (Hvis studieretningsprojektet omfatter innovative løsningsforslag, indgår eksaminandens evne til at udvikle og vurdere løsningsforslag også)

 • Imødekommes ved at du præsenterer hvordan du har udviklet en løsning på et konkret problem. Løsningsforslaget skal have værdi for andre, og du skal have et solidt indblik i det område du arbejder indenfor.


Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation omfattende det skriftlige produkt og eksaminandens mundtlige præstation. Det er alene eksaminator og censor, der bedømmer den samlede præstation.

 
Hvordan skal min SRO bygges op?

De formelle krav til SRO

Kontakt "Fagpaletten":

pab@fjerritslev-gym.dk

Fjerritslev Gymnasium

www.fjerritslev-gym.dk

 • Instagram - sorte cirkel
 • facebook-square

Fjerritslev Gymnasium

på Instagram

Fjerritslev Gymnasium

på Facebook