top of page
FÅ SVAR PÅ:
DOWNLOADS:
En ung videnskabsmand, der kigger gennem et mikroskop

_SRO_

_FOR ALLE 2. STX-ELEVER_

Plan
KØREPLAN - 2024

Forår

Optaktsforløb i studieretningsfagene

Faglig optakt til opgaven i studieretningsfagene.

8.-10. april

Videnskabsteori-forløb

 

Flerfagligt forløb med fokus på metoder og videnskabsteori.

23. maj

SRO - Opstart

1. modul: Oplæg: Formalia og opsætning

2. modul: Mulighed for vejledning på skolen

24.-28. maj

SRO-skrivning hjemme

Eleverne arbejde med at færdiggøre deres opgave hjemme. Mulighed for vejledning via TEAMS.

29. maj

Aflevering af SRO

 

1. modul: Oplæg: Tjekliste til SRO

2. modul: Mulighed for vejledning

3. modul: Mulighed for vejledning

4. modul: Mulighed for vejledning

15:00: Opgaven afleveres i Lectio

Uge 43

Mundtligt forsvar af SRO

 

Individuelt SRO-forsvar, samt feedback på opgaven.

Hvad er?
"Hvad er SRO?"

​​SRO står for "studieretningsopgaven", og er generalprøven på det afsluttende SRP (Studieretningsprojekt). Formålet med opgaven er at ruste dig til at skrive og forsvare en stor skriftlig opgave.

 

Opgaven skrives og forsvares individuelt.

 

Der gives formativ feedback (ingen karakter)

til videre brug i SRP-forløbet.

"Hvad står der i bekendtgørelsen?"

​​​"I løbet af sidste del af 2.g gennemføres et flerfagligt forløb, som afsluttes med en studieretningsopgave som træning til studieretningsprojektet. I forløbet skal indgå mindst ét studieretningsfag, og der inddrages basal videnskabsteori og faglig metode med udgangspunkt i de fag, som indgår i forløbet.

 

Eleven skriver en individuel besvarelse af den flerfaglige studieretningsopgave (ca. seks til otte sider). Hertil afsættes fordybelsestid. Forløbet med studieretningsopgaven afsluttes med elevens fremlæggelse af sin besvarelse, dialog mellem elev og vejledere herom og en evaluering rettet fremad mod studieretningsprojektet."

Fag
"Hvilke fag skal jeg skrive i?"

2a

MA, Ke: LM + KJ

(8 elever)

BI, Ke: THH + LM

(14 elever)

2b

SA, EN: JL + AC

(21 elever)

SA, MA: JL + KJ

(3 elever)

2c

MU, EN: JJ + GH

(4 elever)

MU, MA: JJ + KJ

(2 elever)

EN, Sa: GH + MF

(5 elever)

Formalia
"Hvordan skal opgaven se ud?"

SRO skal have et omfang på 6 - 8 sider (á 2.400 tegn ink. mellemrum). Herudover er der en række formelle krav til opbygningen af SRO, der skal være imødekommet.

Brug nedenstående skabelon, samt vejledningen i formalia, til at få sat din opgave korrekt op.

 

Aflevering
"Hvordan afleveres SRO?"

SRO skal afleveres på Lectio, hvor én af dine undervisere har oprettet en opgave der hedder SRO.

Alle elever skal aflevere rettidigt.

 

Inden du afleverer er det en god ide at gennemgå "Tjeklisten" nedenfor, og se om du har husket det hele. 

 

 

 

"Hvordan forsvares SRO?"
Forsvar

SRO afsluttes med et mundtligt forsvar i uge 41. Ambitionen er at træne dig i at "genbesøge" din opgave, og forberede et oplæg herud fra - ligesom det bliver tilfældet i SRP.

 

Eksaminationstiden er ca. 20 minutter. Der gives ingen forberedelsestid. Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af opgavens centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner.

 

Præsentationen har en varighed på op til 7 minutter. Eksaminationen former sig derefter som en faglig samtale mellem eleven og vejlederne med udgangspunkt i den mundtlige præsentation og det skriftlige produkt.

 

I fremlæggelsen og den efterfølgende samtale skal der indgå metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser.

Efter eksaminationen bedømmer eksaminator og censor præstationen ud fra de faglige mål. 'Herudover gives der formativ feedback til brug i forbindelse med SRP.
Disposition til præsentation (7 min)
 
Indledning
  • Medbring en printet disposition og giv den til dine vejledere.
  • Præsenter din problemstilling og de vigtigste konklusioner.
Resultater
  • Præsenter det arbejde, der ledte dig frem til konklusionen.
  • Vis, hvad du har gjort og medbring gerne; citater fra tekster, modeller, grafer mv.
Refleksioner
  • Forklar, hvorfor dine fag og deres metoder har været relevante ift. din opgave?
  • Beskriv dine metoder, samt hvilke udfordringer og muligheder det gav dig.
  • Gør dig evt. overvejelser om, hvad der ville kunne forbedre opgaven.
Afrunding
  • Gentag den vigtigste konklusion.
  • Inviter i en retning til videre samtale.
Hvordan forløber den mundtlige årsprøve?
Hvordan bedømmes min SRO?

Din SRO (skriftligt produkt + mundtlig præsentation) bedømmes af dine vejledere.

 

Når eleven har præsenteres sin opgave, stiller vejlederne spørgsmål. Her er det vigtigt at man er klar på at indgå i en faglig samtale med begge parter, da det er et af bedømmelseskriterierne. 

Når tiden er gået forlader eleven eksamenslokalet, og vejlederne voterer den samlede præsentation; skriftligt produkt samt mundtlig præsentation. Det drøftes hvor mange fejl og mangler der i forhold til de faglige mål i bekendtgørelsen.

Vejlederne giver formativ feedback, evt. vha. af evalueringsskemaet nedenfor.

1.

"om opgaveformuleringen er besvaret"

Imødekommes ved at svare fyldestgørende og veldisponeret på alle dele af den opgaveformuleringen

2.

"relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra indgående fag"

"den faglige indsigt og fordybelse ved at beherske relevante faglige mål i indgående fag og ved at sætte sig ind i relevante nye faglige områder"

Imødekommes ved at bruge, kombinere og have styr på teori og metode fra de fag du skriver i. Fx kildeanalyse i historie, grundig billedanalyse i dansk, eller dannelsen af forskellige vulkaner i naturgeografi.

3.

"anvendelse af relevant materiale"

Imødekommes ved at finde og bruge gode forskelligartede materialer i opgaven. Materialerne skal bearbejdes og ikke blot gengives.

4.

"den faglige formidling og fremstillingsform."

Imødekommes ved at bruge relevant fagsprog, skrive sammenhængende og fornuftigt, samt leve op til de formelle krav for opgaven, fx have korrekte henvisninger, litteraturliste mv.

5.

"en mundtlige præsentation af projektet og dets vigtigste konklusioner"

Imødekommes ved at kunne præsentere hvilke svar du er kommet frem til, og hvordan du er kommet frem til disse svar.

6.

"Faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra indgående fag."

Imødekommes ved at kunne indgå i en faglig dialog om teori og metode fra de fag du skriver i.

7.

eksaminandens evne til at foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med projekter og valg af indgående fag.

Imødekommes ved at tale om hvordan fag og metoder hænger sammen med den problemstilling du har arbejdet med. Inddrag i den forbindelse eventuel relevante videnskabsteoretiske begreber, fra det flerfaglige forløb om videnskabsteori.

bottom of page