top of page
En ung videnskabsmand, der kigger gennem et mikroskop

_SRO_

_FOR ALLE 2. STX-ELEVER_

KØREPLAN - 2022/23

Forår

Optaktsforløb i studieretningsfag

Minimum 5 modulers faglig optakt til opgaven - i begge fag - 10 i alt.

15. maj

SRO-skrivning på skolen

1. modul: Oplæg: Opsætning af SRO

2. modul: Tid til at arbejde med opgaven

3. modul: Mulighed for vejledning

16. - 22. maj

SRO-skrivning hjemme

Eleverne arbejde med at færdiggøre deres opgave hjemme. Mulighed for vejledning via TEAMS.

23. maj

Aflevering af DHO

 

1. modul: Oplæg: Tjekliste til SRO

2. modul: Mulighed for vejledning

3. modul: Mulighed for vejledning

4. modul: Mulighed for vejledning

15:00: Opgaven afleveres i Lectio

Uge 41

Mundtligt forsvar af SRO

 

Individuelt SRO-forsvar, samt feedback på opgaven.

Hvorfor skal jeg skrive SRO?

​​SRO (Studieretningsopgaven) er generalprøven på det afsluttende SRP (Studieretningsprojekt). Formålet med opgaven er at ruste dig til at skrive og forsvare en stor skriftlig opgave.

Forud for skrivningen er der optaktsforløb i studieretningsfagene der har til formål at ruste alle til forløbet. Opgaven udarbejdes på baggrund af en opgaveformulering fra underviserne. SRO forsvares individuelt, hvor vejlederne giver en karakter, samt formativ feedback til brug i SRP-forløbet.

​​​"I løbet af sidste del af 2.g gennemføres et flerfagligt forløb, som afsluttes med en studieretningsopgave som træning til studieretningsprojektet. I forløbet skal indgå mindst ét studieretningsfag, og der inddrages basal videnskabsteori og faglig metode med udgangspunkt i de fag, som indgår i forløbet. Eleven skriver en individuel besvarelse af den flerfaglige studieretningsopgave (ca. seks til otte sider). Hertil afsættes fordybelsestid. Forløbet med studieretningsopgaven afsluttes med elevens fremlæggelse af sin besvarelse, dialog mellem elev og vejledere herom og en evaluering rettet fremad mod studieretningsprojektet."

Hvem er vejledere? (2022)

2a

MA, Fy: CC + CC

BI, Ke: TD + Du

2b

SA, EN: MF + PN

SA, MA: MF + CC

2c

EN, ty: GH + PC

MU, EN: AK + GH

MU, MA: AK + CC

EN, Sa: GH + RF

Hvordan forsvares SRO?
Hvordan skal min SRO bygges op?
Hvordan forløber den mundtlige årsprøve?

SRO afsluttes med et mundtligt forsvar op til efterårsferien i det følgende skoleår. Ambitionen er at træne dig i at "genbesøge" din opgave, og forberede et oplæg herud fra - ligesom det bliver tilfældet i SRP.

 

Eksaminationstiden er ca. 20 minutter. Der gives ingen forberedelsestid. Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af opgavens centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner.

 

Præsentationen har en varighed på op til 7 minutter. Eksaminationen former sig derefter som en faglig samtale mellem eleven og vejlederne med udgangspunkt i den mundtlige præsentation og det skriftlige produkt.

 

I fremlæggelsen og den efterfølgende samtale skal der indgå metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser.

Efter eksaminationen bedømmer eksaminator og censor præstationen ud fra de faglige mål. 'Herudover gives der formativ feedback til brug i forbindelse med SRP.
Disposition til præsentation (7 min)
 
Indledning
  • Medbring en printet disposition og giv den til dine vejledere.
  • Præsenter din problemstilling og de vigtigste konklusioner.
Resultater
  • Præsenter det arbejde, der ledte dig frem til konklusionen.
  • Vis, hvad du har gjort og medbring gerne; citater fra tekster, modeller, grafer mv.
Refleksioner
  • Forklar, hvorfor dine fag og deres metoder har været relevante ift. din opgave?
  • Beskriv dine metoder, samt hvilke udfordringer og muligheder det gav dig.
  • Gør dig evt. overvejelser om, hvad der ville kunne forbedre opgaven.
Afrunding
  • Gentag den vigtigste konklusion.
  • Inviter i en retning til videre samtale.
Hvordan bedømmes min SRO?

Din SRO (skriftligt produkt + mundtlig præsentation) bedømmes udelukkende af dine vejledere.

 

Når eleven har præsenteres sin opgave, stiller vejlederne spørgsmål. Her er det vigtigt at man er klar på at indgå i en faglig samtale med begge parter, da det er et af bedømmelseskriterierne. 

Når tiden er gået forlader eleven eksamenslokalet, og vejlederne voterer den samlede præsentation; skriftligt produkt samt mundtlig præsentation. Det drøftes hvor mange fejl og mangler der i forhold til de faglige mål i bekendtgørelsen.

Der gives en karakter, ud fra en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt, og den mundtlige præstation.

Herudover giver vejlederne formativ feedback, evt. vha. af nedenstående evalueringsskemaer.

Bedømmelse af SRO
 

Det skriftlige produkt

 

Er opgaveformuleringen er besvaret?

Imødekommes ved at svare fyldestgørende og veldisponeret på alle dele af den opgaveformulering, som dine vejledere har givet dig

Er der en relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra indgående fag?

Imødekommes ved at bruge, kombinere og have styr på teori og metode fra de fag du skriver i. Fx kildeanalyse i historie, grundig billedanalyse i dansk, eller dannelsen af forskellige vulkaner i naturgeografi.

 

Kan eleven skrive på forskellige taksonomiske niveauer?

Imødekommes ved at være bevidst om hvornår og hvordan man skriver redegørende, analyserende, vurderende/diskuterede, med faglig argumentation og underbygget af gode materialer/citater. .

Kan eleven anvende relevant materiale?

Imødekommes ved at finde og bruge gode forskelligartede materialer i opgaven. Materialerne skal bearbejdes og ikke blot gengives.

Er den faglige formidling og fremstillingsformen i orden?

Imødekommes ved at bruge relevant fagsprog, skrive sammenhængende og fornuftigt, samt leve op til de formelle krav for opgaven, fx have korrekte henvisninger, litteraturliste mv.

Den mundtlige præsentation

Kan eleven præsentere opgaven og de vigtigste konklusioner?

Imødekommes ved at kunne præsentere hvilke svar du er kommet frem til, og hvordan du er kommet frem til disse svar.

 

 

Er der en faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra indgående fag?

Imødekommes ved at kunne indgå i en faglig dialog om teori og metode fra de fag du skriver i.

Kan eleven foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse valg af fag?

Imødekommes ved at tale om hvordan fag og metoder hænger sammen med den problemstilling du har arbejdet med. Inddrag i den forbindelse eventuel relevante videnskabsteoretiske begreber, fra det flerfaglige forløb om videnskabsteori.

bottom of page