Studieretningsopgaven - SRO

Generalprøven på den afsluttende opgave på STX-uddannelsen

Hvorfor skal jeg skrive SRO?

Formålet med SRO

​Studieretningsopgaven (SRO) er generalprøven på det afsluttende studieretningsprojekt (SRP). Formålet med opgaven er at ruste eleverne i at udarbejde en stor skriftlig opgave. Således er der udover det faglige, ligeledes stort fokus på at opøve evnen til faglig formidling, i en opgave med et godt sprog der lever op til de samme opgavetekniske formalia som SRP.

 

Forud for skrivningen er der optaktsforløb i studieretningsfagene der har til formål at ruste alle til forløbet. Opgaven udarbejdes på baggrund af en opgaveformulering fra underviserne. Studieretningsprojektet (SRO) evalueres med prøve, hvor der gives gode råd frem i mod SRP.

Hvornår skal jeg have forløbet?

 

Foråret 2022
3-4 modulers optakt til SRO: Fagligt arbejde med relation til SRO-temaer i studieretningsfagene. BEMÆRK AT OPGAVEFORMULERINGER GERNE MÅ UDLEVERES TIL ELEVERNE ALLEREDE HER.
 
Flerfagligt forløb og puljeaktiviteter: Aktiviteter med fokus på taksonomi og videnskabsteori.
11. maj
2. Modul: Arbejde med opgaveformuleringer. Opgaveformuleringer skal godkendes af vejledere og forside printes.

 

16. maj

 

1. Modul: Information om SRO
2. - 3. Modul: Vejledning og skrivning på skolen for alle elever.

 

 

Uge 20 (16. til 20. maj)
SRO-skrivning: Eleverne færdiggør deres SRO. Vejledning undervejs koordineres mellem elever og vejledere. Opgaven afleveres i Lectio senest fredag d. 20/5 kl. 15:05

 

Uge 41
20 minutters individuelt forsvar: Eleven præsenterer sin SRO, og har en faglig samtale med sine studieretningslærere.
 

​​​"I løbet af sidste del af 2.g gennemføres et flerfagligt forløb, som afsluttes med en studieretningsopgave som træning til studieretningsprojektet. I forløbet skal indgå mindst ét studieretningsfag, og der inddrages basal videnskabsteori og faglig metode med udgangspunkt i de fag, som indgår i forløbet. Eleven skriver en individuel besvarelse af den flerfaglige studieretningsopgave (ca. seks til otte sider). Hertil afsættes fordybelsestid. Forløbet med studieretningsopgaven afsluttes med elevens fremlæggelse af sin besvarelse, dialog mellem elev og vejledere herom og en evaluering rettet fremad mod studieretningsprojektet."

Hvem er vejledere i SRO 2022?

Vejlederfordeling for SRO

 

2a

MA, Fy (5 elever): CC + CC

BI, Ke (21 elever): TD + Du

2b

SA, EN (12 elever): MF + PN

SA, MA (4 elever): MF + CC

2c

EN, ty (3 elever): GH + PC

MU, EN (2 elever): TM + GH

MU, MA (8 elever): TM + CC

EN, Sa (4 elever): GH + RF

Hvordan kan en SRO formulering se ud?

Eksempel på tema og forskellige elevfokus i SRO

 

Det er vejlederne der i samråd med eleverne udarbejder en eller flere generelle SRO-formuleringer. Disse formuleringer arbejder eleverne med og vælger gerne et specifikt fokus i forskellige retninger. Nedenfor ses et eksempel fra et tværfagligt samarbejde i samfundsfag og engelsk. Forløbet omhandlede retoriske virkemidler i politiske taler. Eleverne valgte herefter et eksempel på en politisk tale i forhold til et givent emne, tilpasser opgaveformuleringen og skriver deres SRO.

Elev 1's opgaveformulering

1072092070.jpg.1542836672.jpg

Redegør kort for nogle af de forskellige årsager til at Storbritannien forlader EU.

 

Analysér Theresa Mays tale fra d. 25. april 2016 med særligt fokus på retorik og argumentationsformer. Sammenlign kort denne med Nigel Farage’s tale ’We Want Our Country Back’ fra 25. september 2015.

 

Diskutér hvorvidt det vil være en fordel for Storbritannien at melde sig ud af EU- samarbejdet. Her må du inddrage andre kilder efter eget valg.

Elev 2's opgaveformulering

rtspkpo.jpg

Redegør kort for valgsystemet i USA.

 

Analysér Hillary Clinton og Donald Trumps brug af sociale medier med særlig fokus på retorik og argumentationsformer i forbindelse med bla. Twitter opslag og kommentarer på andre platforme. Inddrag også her en artikel efter eget valg.

 

Diskutér i hvilken forstand de sociale medier har påvirket valget og hvorfor Donald Trump endte med at vinde.

Hvordan skal min SRO bygges op?

De formelle krav til SRP

 

Det skriftlige produkt til SRO skal have et omfang på 6 - 8 sider. Herudover er der en række formelle krav til opbygningen af studieretningsopgaven, der skal være imødekommet.

​​Download en skabelon med gode råd til skrivning af din SRO.

Download en tjekliste du kan løbe igennem når du har skrevet opgaven.

 

 

Hvordan forløber SRO prøven?

Årsprøven i SRO

 

Studieretningsopgaven afsluttes med en mundtlig eksamination i efteråret 2021

 

Eksaminationstiden er ca. 20 minutter. Der gives ingen forberedelsestid. Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af opgavens centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner.

 

Præsentationen har en varighed på op til 7 minutter. Eksaminationen former sig derefter som en faglig samtale mellem eksaminand, eksaminatore med udgangspunkt i den mundtlige præsentation og det skriftlige produkt. I fremlæggelsen og den efterfølgende samtale skal der indgå metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser, som er relevante i forbindelse med projektets gennemførelse.

Efter eksaminationen bedømmer eksaminator og censor præstationen ud fra de faglige mål. Disse fremgår af bekendtgørelsen, og kan virke lidt ukonkrete - de er dog forsøgt "oversat" nedenfor i afsnittet "Hvordan bedømmes mit SRO?. Herudover udleveres evalueringsarket til brug for den afsluttende SRO skrivning.
Disposition til præsentation
 
Indledning
  • Medbring en printet disposition og giv den til eksaminator og censor.
  • Fortæl, hvad din problemstilling og de vigtigste konklusioner i dit SROI er.
Resultater
  • Præsenter det arbejde, der ledte dig frem til konklusionen.
  • Vis, hvad du har gjort og medbring gerne; citater fra tekster, modeller og grafer.
Refleksioner
  • Forklar, hvorfor dine fag har været relevante ift. din opgave?
  • Beskriv dine metoder, og hvilke udfordringer og muligheder det gav dig.
  • Gør dig evt. overvejelser om, hvad der ville kunne forbedre opgaven.
Afrunding
  • Gentag den vigtigste konklusion.
  • Inviter i en retning til videre samtale.
Hvordan bedømmes min SRO?

Baggrund for SRP karakteren

Din SRO (skriftligt produkt + mundtlig præsentation) bedømmes udelukkende af dine vejledere.

 

Når eleven har præsenteres sin opgave, stiller vejlederne spørgsmål. Her er det vigtigt at man er klar på at indgå i en faglig samtale med begge parter, da det er et af bedømmelseskriterierne. 

Når tiden er gået forlader eleven eksamenslokalet, og vejlederne voterer den samlede præsentation; skriftligt produkt samt mundtlig præsentation. Det drøftes hvor mange fejl og mangler der i forhold til de faglige mål i bekendtgørelsen (se karakterbeskrivelser til højre).

Der gives en karakter, ud fra en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt, og den mundtlige præstation.

 

 

​12 - Den fremragende præstation:
Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler
 
10 - Den fortrinlige præstation:
Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler
 
7 - Den gode præstation:
Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler
 
4 - Den jævne præstation:
Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler
 
02 - Den tilstrækkelige præstation:
Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål
 
00 - Den utilstrækkelige præstation:
Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål
 
-3 - Den ringe præstation:
Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation
Bedømmelse af SRO
 

Det skriftlige produkt

 

Er opgaveformuleringen er besvaret?

Imødekommes ved at svare fyldestgørende og veldisponeret på alle dele af den opgaveformulering, som dine vejledere har givet dig

Er der en relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra indgående fag?

Imødekommes ved at bruge, kombinere og have styr på teori og metode fra de fag du skriver i. Fx kildeanalyse i historie, grundig billedanalyse i dansk, eller dannelsen af forskellige vulkaner i naturgeografi.

 

Kan eleven kende forskel på forskellige taksonomiske niveauer?

Imødekommes ved at være bevidst om hvornår og hvordan man skriver redegørende, analyserende, vurderende/diskuterede, med faglig argumentation og underbygget af gode materialer/citater. .

Kan eleven anvende relevant materiale?

Imødekommes ved at finde og bruge gode forskelligartede materialer i opgaven. Materialerne skal bearbejdes og ikke blot gengives.

Er den faglige formidling og fremstillingsformen i orden?

Imødekommes ved at bruge relevant fagsprog, skrive sammenhængende og fornuftigt, samt leve op til de formelle krav for opgaven, fx have korrekte henvisninger, litteraturliste mv.

Den mundtlige præsentation

Kan eleven præsentere projektet og dets vigtigste konklusioner?

Imødekommes ved at kunne præsentere hvilke svar du er kommet frem til, og hvordan du er kommet frem til disse svar.

 

 

Er der en faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra indgående fag?

Imødekommes ved at kunne indgå i en faglig dialog om teori og metode fra de fag du skriver i.

Kan eleven foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse valg af fag?

Imødekommes ved at tale om hvordan fag og metoder hænger sammen med den problemstilling du har arbejdet med. Inddrag i den forbindelse eventuel relevante videnskabsteoretiske begreber, fra det flerfaglige forløb om videnskabsteori.

 

(Hvis studieretningsprojektet omfatter innovative løsningsforslag) - kan eleven udvikle og vurdere løsningsforslag?

Imødekommes ved at du præsenterer hvordan du har udviklet en løsning på et konkret problem. Løsningsforslaget skal have værdi for andre, og du skal have et solidt indblik i det område du arbejder indenfor.