Større skriftlig opgave - SSO

Den afsluttende opgave på HF

Oversigt

Klik på spørgsmålene for at læse mere

Hvorfor skal jeg skrive SSO?

Formålet med SSO

Den større skriftlige opgave (SSO) er afslutningen på HF-uddannelsen. Du har fået trænet forskellige kompetencer siden du startede, som en del af den samlede progression frem mod netop SSO.

 

​"Den større skriftlige opgave består af undersøgelse og skriftlig formidling af en problemstilling inden for et selvvalgt område, hvor eleverne anvender deres faglige viden, færdigheder og kompetencer fra et eller to fag til at undersøge en konkret faglig problemstilling ved hjælp af fagligt stof og faglige metoder."

Fra bekendtgørelsen for SRP 2017

Den større skriftlige ogpave (SSO) er en eksamensdisciplin og optræder selvstændigt på studentereksamensbeviset. Karakteren har vægten 1,5. Hver elev udarbejder en individuel større skriftlig opgave, hvor eleven fordyber sig i en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område.

SSO-køreplan 2020
 
Torsdag 19/12:

1. modul: Information om SSO

2. modul: SSO-inspiration

 

Mandag 6/1:

12:00: Deadline for fagvalg.

Uge 3:

15 minutters skemalagt vejledning med vejlederne. Fokus på område og materialer.

Uge 6:

15 minutters skemalagt vejledning med vejlederne. Fokus på formuleringen.

14/2:

Vejlederne indtaster formuleringer i Netprøver

SSO-skrivningen:

20/3 kl. 15: Offentliggørelse af formuleringer

20/3 til 27/3: SSO-skrivning + evt. vejledning

 

 

27/3 kl. 15:05:

Større skriftlig opgave afleveres i Netprøver

Inden eksamensperioden:

Vejlederen voterer opgaven med ekstern skriftlig censor. Karakteren offentliggøres inden eksamensperioden.

 
Hvilke fag kan jeg skrive SSO i?

Fagvalg

 

Der er ikke frit valg på alle hylder, når du skal vælge fag til dit SRP. Du skal som hovedregel vælge to fag. Du skal vælge et studieretningsfag og mindst et fag på A-niveau. Hvis du skriver i et studieretningsfag på A-niveau, kan det andet fag således være på enten A-, B- eller C-niveau

 

"Studieretningsprojektet skrives som hovedregel i to fag, hvoraf mindst et fag er på A-niveau og mindst et fag er et studieretningsfag.

 

Studieretningsprojektet skrives inden for et område og en faglig problemstilling, der giver mulighed for fagligt samspil mellem to fag, eleven har eller har haft. Projektets problemstilling behøver ikke at have lige stor vægt i forhold til de to indgående fag."

Fra bekendtgørelsen for SRP 2017

Bemærk at det i bekendtgørelsen fremgår at det to fag IKKE behøver at have lige stor vægt i SRP.

 

Herudover er det jf. bekendtgørelsen også muligt at skrive SRP med kun ét fag. Dette fag skal være på minimum A-niveau, men behøver ikke være et studieretningsfag. Hvis du skal skrive SRP kun i et fag, skal det være fordi din problemstilling egner sig bedst hertil. Du skal kunne argumentere for at en enkeltfaglig SRP er mest fordelagtigt overfor din vejleder, som skal godkende at der skrives i kun ét fag.

"Der gives samtidig mulighed for, at studieretningsprojektet kan skrives i kun ét fag på A-niveau, hvis det valgte område og den faglige problemstilling egner sig bedst til et enkeltfagligt projekt. Vejlederen godkender det enkeltfaglige projekt efter en faglig dialog med eleven. Til grund for godkendelsen skal lægges vejlederens skøn af områdets og den faglige problemstillings egnethed som henholdsvis fler- og enkeltfagligt projekt samt elevens mulighed for at inddrage metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser i projektet."

Fra bekendtgørelsen for SRP 2017

Eksempler på fagvalg
 
Rasmus har Biologi A som studieretningsfag og vælger at skrive SRP i dette fag, og idræt C
Peter skriver sin SRP enkeltfagligt i A-niveau faget Historie. Han har argumenteret for den enkeltfaglige vinkel, og har fået det godkendt af sin vejelder.
Lene har Kemi B som studieretningsfag, og vælger sammen med dette fag, A-niveau faget Dansk.
Bedømmelse

Større skriftlig opgave (SSO) bedømmes primært af en ekstern censor, som i samråd med dine vejledere, finder frem til en karakter du skal have for opgaven. Du får ikke andet feedback end karakteren. Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse, som er baseret på en vurdering af, i hvilket omfang din opgavebesvarelse lever op til de fastsatte mål for studieretningsprojektet. Hvis opgaven er skrevet i kun ét fag, indgår tillige i vurderingen, i hvilket omfang besvarelsen demonstrerer eksaminandens beherskelse af specifik faglig fordybelse. 

 

 • at besvarelsen svarer til opgaveformuleringen.

 • at der er udvalgt, bearbejdet og struktureret relevant materiale

 • at de relevante faglige mål i de(t) indgående fag beherskes

 • at opgaven er grebet fornuftigt an (udvælgelse, inddragelse, bearbejdning, vurdering og perspektivering af relevant fagligt stof).

 • at opgaven har faglig kvalitet, eventuelt med et fagligt samspil

 • at stoffet formidles overbevisende og at formalia er i orden.

 

Det er vigtigt at ud ser på de evalueringsskemaer, som du har fået som feedback på din dansk-historie opgave (DHO). Herved kan du undgå at begå de samme fejltagelser i den sidste afgørende opgave, og eventuelt gentage noget af det gode du gjorde i disse opgaver.

Formelle krav

Følgende krav skal imødekommes i SSO

Studieretningsopgaven (SRO) skal imødekomme følgende formelle krav
Forside

Opgaven skal have en forside med opgavens titel, spørgsmålene, fagene, vejlederne, gymnasium, dit navn og din klasse samt årstal. Bruges der illustrationer på forsiden skal de have relation til opgavens emne og skal være forsynet med en henvisning.

Resume

Der skal skrives et resume på dansk på ca. 150 ord. Et typisk resume indeholder elementerne; formål, metode, resultat og konklusion.

Det vil være en god ide at skrive resuméet til sidst ved afslutningen af opgavebesvarelsen.

Indholdsfortegnelse + sidehoved og sidefod

Lav en indholdsfortegnelse der angiver afsnit og underafsnit i opgaven med sidehenvisninger. Herudover skal der være et sidehoved med navn, opgave, skole og dato. Sidefoden skal indeholde sidetal og sideantallet i formatet "Side X af Y" Læs mere HER

Indledning

Indledningen skal føre din læser ind i opgaven – se det som om, du skal tage din læser i hånden og forklare emnet, opridse problemstillingerne og begrunde opgavens disposition. Udover at introducere dit emne også afgrænse det. Hvis du skriver om middelalderen, så skal du forklare, hvad du fokuserer på – for du kan jo umuligt skrive om alt! – og også begrund hvorfor denne afgrænsning er valgt. Slutteligt kan det være en god ide at forklare, hvilken metode du bruger, og hvilket materiale du inddrager, og hvorfor du vælger den metode og det materiale. Som udgangspunkt skal man undgå at skrive "jeg" i indledningen, lav i stedet en omskrivning til passiv. Således bliver "Jeg vil i denne opgave forklare ..." til "I denne opgave forklares ..." Afsnittet skal hedde "Indledning" i opgaven.

Eksempel på en indledning fra en tidligere afleveret DHO:

"Denne opgave omhandler hvordan tendenser fra middelalderen kommer til udtryk i kilder fra perioden. Middelalderen startede i Danmark med kristendommens udbredelse omkring 1000-tallet, og varer til reformationen i Danmark i 1536. Perioden var kendetegnet ved ... (hovedpointerne fra redegørelsen). Den centrale kilde der benyttes i opgaven er Ebbe Skammelsøn (kort introduktion) ... Herudover analyseres der et middelalderligt kalkmaleri fra Saltum Kirke. Til slut vurderes det hvordan middelalderen normer og værdier kommer til udtryk i henholdsvis Ebbe Skammelsøn og kalkmaleriet"

Redegørelse

Denne del af opgaven, danner grundlaget for opgavens følgende afsnit. Redegørelsen fungerer som en indføring i det område, som der efterfølgende gås i dybden med. Det er vigtigt at afdække alle forhold, som senere skal benyttes i analysen, ellers risikerer analyse at blive endnu en redegørelse. Pas dog også på ikke at redegøre for forhold ikke umiddelbart er relevante for opgavens overordnede emne.

 

Redegørelsen bygger primært på sekundærlitteratur, som der skal udvælges fornuftigt på baggrund af en litteratursøgning. Der laves korrekte henvisninger til den litteratur, som afsnittet forfattes på baggrund af. Afsnittet må ikke hedde "redegørelse" i opgaven.  I din DHO i 1g kaldte du måske et redegørende afsnit for "Middelalder samfundet".

 
 
 
Analyse

Dette afsnit skrives på baggrund af redegørelsen, samt konkret primærlitteratur og forskellige metoder. Analysen skal være klart formuleret i sin fremgangsmåde og derved gennemskuelig, systematisk og struktureret, begrundet og dokumenteret. Det er vigtigt at analysen sættes i relation til den historiske kontekst som redegørelsen udspænder.

Analysedelen bygger hovedsageligt på primærlitteratur. Der vil med fordel kunne indsættes citater og figurer, som der skal henvises til efter samme fremgangsmåde som tidligere. Afsnittet må ikke hedde "redegørelse" i opgaven.  I din DHO i 1g kaldte du måske det analyserende  "Folkevisen - Ebbe Skammelsøn"

Vurdering

I dette afsnit vurderes opgaves problemkompleks på afstand ved fx en sammenligning mellem redegørelsen og analysens resultater eller en vurdering af betydningen af det, man har undersøgt. Der kan også være tale om en perspektivering, hvor man trækker sin analyse ud og holder op mod en senere eller tidligere periode. Afsnittet må ikke hedde "redegørelse" i opgaven.  I din DHO i 1g kaldte du måske det vurderende afsnit "Middelalderens forestillingsverden i folkeviserne".

Konklusionen

Opgavens pointer samles og præsenteres i en ny sammenfatning. Konklusionen skal demonstrere overblik, forståelse og sammenhæng i opgaven. Husk at opgaveformuleringen og konklusionen skal kunne læses i direkte forlængelse af hinanden. Kan de ikke det, er konklusionen ikke god nok.

 

Det kan være en god ide at lave delkonklusioner jævnligt undervejs i opgaven, så læseren fastholdes på det relevante af, hvad der læses. Udover at det holder læserens fokus fast, er det også en god måde at styre skrivningen, således at teksten rent faktisk er en besvarelse af opgaveformuleringen. Afsnittet skal hedde "Konklusion" i opgaven.

 

Henvisninger og litteraturliste

Henvisningerne i opgaven skal henvise til litteratur listen. Henvisninger skrives altid (Forfatterens efternavn, årstal for udgivelse s. XX - XX), eksempelvis (Beck, 1999 s. 32). Henvisninger til både bøger, artikler, websider mv. skal skrives ind efter samme fremgangsmåde. Der må ikke fremgå flere informationer i de ovenstående i henvisningerne, hvorfor et link ikke må indsættes som en henvisning. Henvisningerne skal indsættes umiddelbart efter afsnittet til hvilke litteraturen er benyttet, enten i teksten eller i en fodnote. Det er valg frit om det gøres i teksten eller i fodnote, så længe den samme metode følges hele vejen igennem.

 

De supplerende oplysninger, og fx en websides linkadresse, skal fremgå af litteraturlisten som skal forefindes til sidst i opgaven. Litteraturlisten skal være sorteret efter forfatterens efternavn, og der skal fremgå tilstrækkelige oplysninger til at litteraturen umiddelbart kan genfindes. Litteraturlisten skal indeholde alle de værker der refereres til i opgaven. Der findes mange forskellige metoder til at opstille litteraturlisten, men så længe ovenstående krav er imødekommet, er disse valgfri så længe den samme metode følges hele vejen igennem. Læs mere HER

 

Evt. bilag

Skulle der i opgaven være benyttes materialer, som det umiddelbart ikke muligt at tilgå, skal disse vedlægges som bilag. Dette kan være egne billeder, interviews eller andet materiale lignende materialer som ikke kan rekvireres direkte. Herudover kan store I forbindelse med udarbejdelsen af de fleste opgaver vil der være relevant indhold, som ikke passer ind i selve opgaven. Dette kan eksempelvis være store tabeller med resultater. Hvis der er så relevant at du alligevel gerne vil stille materialet tilrådighed for læseren, kan du vedlægge materialet som et bilag.

Omfang

Opgavens omfang skal være på 5-8 sider a 2400 enheder (antal anslag inklusiv mellemrum), uden forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag. Opgaven vil med fordel kunnel skrives med bogstavstørrelse 12, med halvanden linjes afstand.

Husk at afsnitsinddeling og overskrifter bør antyde indholdet af og pointerne i opgavens centrale dele.
Lav og følg en klar disposition, således at hvert afsnit har én pointe.
Undlad blot at navngiv afsnit "redegørelse", "analyse" og "diskussion".
Tjekliste når opgaven er "færdig"
 1. Læse opgaven grundigt igennem. Print den eventuelt ud og læs den igennem væk fra computeskærmen

 2. Er opgaven klar i sin formidling? (Er sproget godt? Er argumentationen i orden? Brud mellem nutid og datid? osv.)

 3. Er den sat hensigtsmæssigt op? (Skrifttype, logiske afsnit, overskrifter, margen, formalia)

 4. Er den opgaven rettet for stavefejl, og er der sat korrekte kommaer?

 5. Er der styr på henvisninger og litteraturliste? (Er der henvisninger hvor der skal være det og er metoderne stringente?)

 6. Få eventuelt en anden til at læse din opgave og give dig feedback.

Kontakt "Fagpaletten":

pab@fjerritslev-gym.dk

Fjerritslev Gymnasium - 2019

www.fjerritslev-gym.dk

 • Instagram - sorte cirkel
 • facebook-square

Fjerritslev Gymnasium

på Instagram

Fjerritslev Gymnasium

på Facebook