Større skriftlig opgave (SSO)

Den afsluttende opgave på HF-uddannelsen

 
Hvorfor skal jeg skrive SSO?

Formålet med SSO

Hvornår skal jeg have forløbet?
Fredag - 21/1

​3. modul: Information om SSO

Fredag - 28/1

​12:00: Deadline for fagvalg i Lectio.

 

Uge 6

 

​Vejledning: 15 minutters skemalagt vejledning. Vejledere og elev koordinere om det sker fysisk eller virtuelt via TEAMS. Fokus er på det valgte område og materialer hertil.

Uge 10

​Vejledning: 15 minutters skemalagt vejledning. Vejledere og elev koordinere om det sker fysisk eller virtuelt via TEAMS. Eleven og vejleder(ne) har fokus på opgaveformuleringen,

Fredag - 18/3

​15:05: Deadline for vejledernes indtastning af opgaveformulering i Netprøver.

Torsdag - 24/3

​13:30: Udlevering af SSO-formuleringer. Vejlederne er tilstede for spørgsmål.

14:00: Formalia modul om SSO.

24/3 til 31/3

SSO-skrivning: Eleverne færdiggør deres SSO. Vejlederne er til stedet fysisk eller virtuelt undervejs i skrivningen.

Opgaven afleveres i Netprøver senest torsdag d. 31/3 kl. 15:05.

April/maj

Votering: Eksaminator og den eksterne censor voterer opgaven over telefon. Når alle SSO-opgaver på FG er bedømt offentliggøres karaktererne for eleverne.

Den større skriftlige opgave er kulminationen på HF-uddannelsen, og italesættes som "HF-studentens svendestykke". Eleverne har trænet frem til dette med de forudgående opgaver og puljeaktiviteterne siden 1. HF.

Den større skriftlige ogpave (SSO) er en eksamensdisciplin og optræder selvstændigt på studentereksamensbeviset. Karakteren har vægten 1,5. Hver elev udarbejder en individuel større skriftlig opgave, hvor eleven fordyber sig i en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område.

​"Den større skriftlige opgave består af undersøgelse og skriftlig formidling af en problemstilling inden for et selvvalgt område, hvor eleverne anvender deres faglige viden, færdigheder og kompetencer fra et eller to fag til at undersøge en konkret faglig problemstilling ved hjælp af fagligt stof og faglige metoder."

 

Fra bekendtgørelsen for SSO 2017

Hvilke fag kan jeg skrive SSO i?

Fagvalg

 

Der er ikke frit valg på alle hylder, når du skal vælge fag til din SSO.

 

Du skal vælge enten et fag eller to fag. Hvis der skrives enkeltfagligt skal faget være på mindst B-niveau. Skrives der i to fag, skal minimum et af de to fag være på B-niveau.

 

"Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for et eller to fag. Skrives opgaven i ét fag, skal eleven enten følge undervisningen eller have aflagt prøve i faget på mindst B-niveau. Skrives opgaven i to fag, skal eleven følge eller have aflagt prøve i fagene, hvoraf mindst ét skal være på mindst B-niveau. Eleven skal udarbejde opgaven på det højeste faglige niveau, eleven har eller har fulgt i fagene"

 

Fra bekendtgørelsen for SSO 2017

Eksempler på fagvalg
 
Rasmus har valgfaget Biologi B og vælger at skrive SSO i dette fag.
Peter er glad for sit tidligere KS-fag Historie B og skriver sin SSO i dette fag.
Edith er vild med religion, men har kun haft faget på C-niveau i KS. Hun vælger derfor at skrive i Historie B og Religion C.
Hvad skal jeg huske til SSO?

5 gode råd og en ting man ikke må glemme

 

5 gode råd og ÉT I ikke må glemme

ikke glemmes: Det er jer selv, der driver jeres opgave fremad. Arbejd løbende med opgaven, og send/del materialer med vejledere. Vejlederne kan kun hjælpe velforberedte elever, der tager ansvar for deres egen opgave.

  1. Vælg et problem IKKE et emne. Der kan IKKE skrives en god opgave om ”2. verdenskrig”, men der kan skrives en god opgave om fx årsager eller konsekvenser af 2. verdenskrig.

  2. Vejlederne skriver opgaveformuleringen, men du bestemmer retningen. Hjælp dem til at skrive en god formulering, ved at finde materialer og ved at sende et forslag til en problemformulering og underspørgsmål.

  3. Find gode forskelligartede materialer i god tid. Brug de mange tilbud om SSO undersøgelser som fx universiteter udbyder.

  4. Lav en realistisk tidsplan for din skrivning og følg den. Hjælp hinanden og brug den hjælp, som skolen tilbyder optimalt. Opsøg hjælp til at overvinde blokeringer, giv aldrig op.

  5. Formålet med opgaven er ikke at lave nye revolutionerende opdagelser, men blot at dokumentere at I kan besvare en opgave videnskabeligt korrekt. Hav 100% styr på formalia, det er trænet i tidligere opgaver, og det fylder meget i bedømmelsen af jeres opgave.

 
Hvordan skal min SSO bygges op?

De formelle krav til SSO

Det skriftlige produkt til SSO skal have et omfang på 10 - 15 sider. Herudover er der en række formelle krav til opbygningen af studieretningsprojektet, der skal være imødekommet.

Se hvordan korrekt formalia ser ud, i eksemplet på en tidligere afleveret SSO.

Download en skabelon med gode råd til skrivning af din SSO.

Download en tjekliste du kan løbe igennem når du har skrevet opgaven.

 

 

 
Hvordan bedømmes min SSO

Baggrund for SRP karakteren

Når du har afleveret din SSO læser din(e) vejleder(e), ligesom at der igennem Netprøver tildeles en censor. Vejleder og censor aftaler et tidspunkt at drøfte din opgave i forhold til de faglige mål, og finde frem til en karakter. Når alle vejledere og censorer har talt sammen, offentliggøres karaktererne for eleverne.

Der gives en karakter, ud fra en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt. Opgaven bedømmes ud fra de faglige mål, og det afgøres hvor stor graden af mangler af. Antallet af mangler er afgørende for karakteren, se boksen til højre.

Dine vejledere vil typisk benytte nedenstående evalueringsark i bedømmelsen af din opgave.

 

 

​12 - Den fremragende præstation:
Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler
 
10 - Den fortrinlige præstation:
Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler
 
7 - Den gode præstation:
Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler
 
4 - Den jævne præstation:
Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler
 
02 - Den tilstrækkelige præstation:
Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål
 
00 - Den utilstrækkelige præstation:
Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål
 
-3 - Den ringe præstation:
Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation
Bedømmelse af SSO

Kan eleven demonstrere evne til at planlægge og undersøge en faglig problemstilling gennem at anvende relevante faglige tilgange og metoder samt vurdere fagets/fagenes bidrag til resultatet af undersøgelsen?

Imødekommes ved at sætte sig ind i et nyt for eleven ny emne indenfor faget/fagene. Fagets/fagenes metoder skal benyttes i arbejdet med emnet.

Kan eleven besvare en stillet opgave, således at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen

Imødekommes ved at svare fyldestgørende og veldisponeret på alle dele af den opgaveformulering, som dine vejledere har givet dig

Kan eleven demonstrere faglig indsigt og fordybelse gennem at opfylde relevante faglige mål i de(t) indgående fag og ved at sætte sig ind i nye faglige områder

Imødekommes ved at bruge, kombinere og have styr på teori og metode fra de fag du skriver i. Fx kildeanalyse i historie, grundig billedanalyse i dansk, eller dannelsen af forskellige vulkaner i naturgeografi.

 

Kan eleven kende forskel på forskellige taksonomiske niveauer?

Imødekommes ved at være bevidst om hvornår og hvordan man skriver redegørende, analyserende, vurderende/diskuterede, med faglig argumentation og underbygget af gode materialer/citater. .

Kan eleven udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale

Imødekommes ved at finde og bruge gode forskelligartede materialer i opgaven. Materialerne skal bearbejdes og ikke blot gengives.

Kan beherske fremstillingsformen i en faglig opgavebesvarelse, herunder resumé, citatteknik, noter, kildehenvisninger og litteraturliste.

Imødekommes ved at bruge relevant fagsprog, skrive sammenhængende og fornuftigt, samt leve op til de formelle krav for opgaven, fx have korrekte henvisninger, litteraturliste mv.