top of page
Skrivebord

_SSO_

_FOR ALLE 2. HF-ELEVER_

FÅ SVAR PÅ:
DOWNLOADS:
LINKS:
Anker 1

25/1:

SSO-opstart

Generel information om SSO-køreplan, fagvalg mv.

9/2:

Deadline for fagvalg

 

Fagvalg skal udfyldes i Lectio, herefter fordeles vejledere.

Uge 9

1. vejledning

15 minutters skemalagt vejledning med begge vejledere. Udfyld og send dette ARK til vejlederne inden mødet.

Uge 11

2. vejledning

15 minutters skemalagt vejledning med begge vejledere. Udfyld og send dette ARK vejlederne inden mødet.

29. marts

Deadline for opgaveformuleringer

 

På baggrund af elevernes udkast skriver vejlederne den endelige opgaveformulering, der uploades i Netprøver.

5. april

Udlevering af opgaveformulering

 

Eleverne får udleveret opgaveformuleringen, og får hjælp til at få sat opgaven korrekt op.

12. april

Aflevering af SSO

 

Eleverne skriver deres SSO, og afleverer i Netprøver. Vejlederne er tilgængelige i skriveperioden.

April/Maj

Votering

 

Eksaminator og den eksterne censor voterer opgaven over telefon. Når alle SSO-opgaver på FG er bedømt offentliggøres karaktererne for eleverne.

KØREPLAN - 2024
Billede af Marjan Blan | @marjanblan
HVAD ER SSO?

SSO står for "Større skriftlige opgave" og er kulminationen på HF-uddannelsen. Opgaven italesættes som "HF-studentens svendestykke".

SSO optræder selvstændigt på eksamensbeviset med vægten 1,5.

 

Alle HF-elever udarbejder individuelt en SSO, hvor eleven fordyber sig i en faglig problemstilling inden for et selvvalgt fag og område.

Hvorfor
Fag
Billede af Marjan Blan | @marjanblan
HVILKE FAG KAN JEG SKRIVE I?

Der er ikke frit valg på alle hylder, når du skal vælge fag til din SSO.

 

Du skal vælge enten et fag eller to fag. Hvis der skrives enkeltfagligt skal faget være på mindst B-niveau. Skrives der i to fag, skal minimum et af de to fag være på B-niveau.

Eksempler på fagvalg:

1) Peter er glad for sit tidligere KS-fag Historie B, og vælger at skrive SSO i dette fag

2) Dennis er glad for sit valgfag Biologi B, og vælger at skrive SSO i dette fag

3) Amina er vild med religion, men har kun haft faget på C-niveau. Derfor vælger hun at skrive i Religion C og fx Historie B.

 

 

ikke glemmes:

"Det er dig, der driver DIN opgave fremad."

Arbejd løbende med opgaven, og send/del materialer med vejlederen.

Vejlederen kan kun hjælpe elever der tager ansvar for deres egen opgave."

Gode råd
Formlia
Hvordan skal min SSO bygges op?

Det skriftlige produkt til SSO skal have et omfang på 10 - 15 sider. Herudover er der en række formelle krav til opbygningen af studieretningsprojektet, der skal være imødekommet.

 

Bedømes
Hvordan bedømmes min SSO?

Når du har afleveret din SSO, læser din vejleder, og den eksterne censor opgaven. Vejleder og censor aftaler herefter et tidspunkt at drøfte kvaliteten af din opgave i forhold til de faglige mål, og finde frem til en karakter. Når alle vejledere og censorer har talt sammen, offentliggøres karaktererne for eleverne.

Der gives en karakter, ud fra en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt. Opgaven bedømmes ud fra de faglige mål, og omfanget af mangler i forhold hertil. Antallet af mangler er afgørende for karakteren;

12 = mindre uvæsentlige fejl/mangler,

10 = mindre væsentlige/mangler

7 = en del mangler

4 = adskillige væsentlige mangler

02 = minimalt acceptable

Dine vejledere vil typisk benytte nedenstående evalueringsark i bedømmelsen af din opgave.

 

De faglige mål for SSO

Kan eleven demonstrere evne til at planlægge og undersøge en faglig problemstilling gennem at anvende relevante faglige tilgange og metoder samt vurdere fagets/fagenes bidrag til resultatet af undersøgelsen?

Imødekommes ved at sætte sig ind i et nyt for eleven ny emne indenfor faget/fagene. Fagets/fagenes metoder skal benyttes i arbejdet med emnet.

Kan eleven besvare en stillet opgave, således at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen?

Imødekommes ved at svare fyldestgørende og veldisponeret på alle dele af den opgaveformulering, som dine vejledere har givet dig

Kan eleven demonstrere faglig indsigt og fordybelse gennem at opfylde relevante faglige mål i de(t) indgående fag og ved at sætte sig ind i nye faglige områder?

Imødekommes ved at bruge, kombinere og have styr på teori og metode fra de fag du skriver i. Fx kildeanalyse i historie, grundig billedanalyse i dansk, eller dannelsen af forskellige vulkaner i naturgeografi.

 

Kan eleven kende forskel på forskellige taksonomiske niveauer?

Imødekommes ved at være bevidst om hvornår og hvordan man skriver redegørende, analyserende, vurderende/diskuterede, med faglig argumentation og underbygget af gode materialer/citater. .

Kan eleven udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale?

Imødekommes ved at finde og bruge gode forskelligartede materialer i opgaven. Materialerne skal bearbejdes og ikke blot gengives.

Kan eleven beherske fremstillingsformen i en faglig opgavebesvarelse, herunder resumé, citatteknik, noter, kildehenvisninger og litteraturliste?

Imødekommes ved at bruge relevant fagsprog, skrive sammenhængende og fornuftigt, samt leve op til de formelle krav for opgaven, fx have korrekte henvisninger, litteraturliste mv.

bottom of page