top of page
Skrivebord

_SSO_

_FOR ALLE 2. HF-ELEVER_

25/1:

SSO-opstart

Generel information om SSO-køreplan, fagvalg mv.

9/2:

Deadline for fagvalg

 

Fagvalg skal udfyldes i Lectio, herefter fordeles vejledere.

Uge 7

1. vejledning

15 minutters skemalagt vejledning med begge vejledere. Udfyld og send dette ARK til vejlederne inden mødet.

Uge 10

2. vejledning

15 minutters skemalagt vejledning med begge vejledere. Udfyld og send dette ARK vejlederne inden mødet.

17/3

Deadline for opgaveformuleringer

 

På baggrund af elevernes udkast skriver vejlederne den endelige opgaveformulering, der uploades i Netprøver.

24/3:

Udlevering af opgaveformulering

 

Eleverne får udleveret opgaveformuleringen, og får hjælp til at få sat opgaven korrekt op.

31/3:

Aflevering af SSO

 

Eleverne skriver deres SSO, og afleverer i Netprøver. Vejlederne er tilgængelige i skriveperioden.

April/Maj

Votering

 

Eksaminator og den eksterne censor voterer opgaven over telefon. Når alle SSO-opgaver på FG er bedømt offentliggøres karaktererne for eleverne.

KØREPLAN - 2023
Hvorfor skal jeg skrive SSO?

Den større skriftlige opgave er kulminationen på HF-uddannelsen, og italesættes som "HF-studentens svendestykke".

SSO optræder  selvstændigt på studentereksamensbeviset. Karakteren har vægten 1,5.

 

Hver elev udarbejder en individuel større skriftlig opgave, hvor eleven fordyber sig i en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område.

Hvilke fag kan jeg skrive SSO i?

Der er ikke frit valg på alle hylder, når du skal vælge fag til din SSO.

 

Du skal vælge enten et fag eller to fag. Hvis der skrives enkeltfagligt skal faget være på mindst B-niveau. Skrives der i to fag, skal minimum et af de to fag være på B-niveau.

 

Eksempler på fagvalg
 
Rasmus har valgfaget Biologi B og vælger at skrive SSO i dette fag.

Peter er glad for sit tidligere KS-fag Historie B og skriver sin SSO i dette fag.

Edith er vild med religion, men har kun haft faget på C-niveau i KS. Hun vælger derfor at skrive i Historie B og Religion C.

5 gode råd og ÉT I ikke må glemme

ikke glemmes:

Det er jer selv, der driver jeres opgave fremad. Arbejd løbende med opgaven, og send/del materialer med vejlederen. Vejlederen kan kun hjælpe velforberedte elever, der tager ansvar for deres egen opgave.

 

1.

Vælg et problem IKKE et emne. Der kan IKKE skrives en god opgave om ”2. verdenskrig”, men der kan skrives en god opgave om fx årsager til, eller konsekvenser af, 2. verdenskrig.
 

2.

Vejlederen skriver opgaveformuleringen, men du bestemmer retningen. Hjælp vejlederen til at skrive en god formulering, ved at finde materialer og ved at sende et forslag til en problemformulering og underspørgsmål.

 

3.

Find gode forskelligartede materialer i god tid. Brug de mange tilbud om SSO undersøgelser mv. som fx universiteter udbyder.

 

4.

Lav en realistisk tidsplan for din skrivning og følg den. Hjælp hinanden og brug den hjælp, som skolen tilbyder optimalt. Opsøg hjælp til at overvinde blokeringer, giv ikke op.

 

5.

Formålet med opgaven er ikke at lave ny revolutionerende grundforskning.  Du skal vise at du kan besvare en opgave på en overbevisende måde. Hav derfor helt styr på formalia, det fylder meget i bedømmelsen af din opgave.

Hvordan skal min SSO bygges op?

Det skriftlige produkt til SSO skal have et omfang på 10 - 15 sider. Herudover er der en række formelle krav til opbygningen af studieretningsprojektet, der skal være imødekommet.

 

Hvordan bedømmes min SSO?

Når du har afleveret din SSO, læser din vejleder, og den eksterne censor opgaven. Vejleder og censor aftaler herefter et tidspunkt at drøfte kvaliteten af din opgave i forhold til de faglige mål, og finde frem til en karakter. Når alle vejledere og censorer har talt sammen, offentliggøres karaktererne for eleverne.

Der gives en karakter, ud fra en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt. Opgaven bedømmes ud fra de faglige mål, og omfanget af mangler i forhold hertil. Antallet af mangler er afgørende for karakteren;

12 = mindre uvæsentlige fejl/mangler,

10 = mindre væsentlige/mangler

7 = en del mangler

4 = adskillige væsentlige mangler

02 = minimalt acceptable

Dine vejledere vil typisk benytte nedenstående evalueringsark i bedømmelsen af din opgave.

 

De faglige mål for SSO

Kan eleven demonstrere evne til at planlægge og undersøge en faglig problemstilling gennem at anvende relevante faglige tilgange og metoder samt vurdere fagets/fagenes bidrag til resultatet af undersøgelsen?

Imødekommes ved at sætte sig ind i et nyt for eleven ny emne indenfor faget/fagene. Fagets/fagenes metoder skal benyttes i arbejdet med emnet.

Kan eleven besvare en stillet opgave, således at der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen?

Imødekommes ved at svare fyldestgørende og veldisponeret på alle dele af den opgaveformulering, som dine vejledere har givet dig

Kan eleven demonstrere faglig indsigt og fordybelse gennem at opfylde relevante faglige mål i de(t) indgående fag og ved at sætte sig ind i nye faglige områder?

Imødekommes ved at bruge, kombinere og have styr på teori og metode fra de fag du skriver i. Fx kildeanalyse i historie, grundig billedanalyse i dansk, eller dannelsen af forskellige vulkaner i naturgeografi.

 

Kan eleven kende forskel på forskellige taksonomiske niveauer?

Imødekommes ved at være bevidst om hvornår og hvordan man skriver redegørende, analyserende, vurderende/diskuterede, med faglig argumentation og underbygget af gode materialer/citater. .

Kan eleven udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale?

Imødekommes ved at finde og bruge gode forskelligartede materialer i opgaven. Materialerne skal bearbejdes og ikke blot gengives.

Kan eleven beherske fremstillingsformen i en faglig opgavebesvarelse, herunder resumé, citatteknik, noter, kildehenvisninger og litteraturliste?

Imødekommes ved at bruge relevant fagsprog, skrive sammenhængende og fornuftigt, samt leve op til de formelle krav for opgaven, fx have korrekte henvisninger, litteraturliste mv.

bottom of page