Studieretningsprojektet (SRP)

Den afsluttende opgave på STX-uddannelsen

Hurtigt svar:

Klik på spørgsmålene

wordcloud.png
Hvornår skal jeg have forløbet?
Mandag - 29/11

1. modul: SRP-introduktion

 • Information om SRP og fagvalg

 • SRP inspiration i fagene (2 runder)

Fredag - 7/1

12:00: Deadline for fagvalg i Lectio

 

Uge 3

​Vejledning: 15 minutters skemalagt vejledning for alle elever med begge vejledere. Fokus er på det valgte område og materialer hertil. Alle elever SKAL medbringe dette ARK til vejledningen (så udfyldt så muligt).

Uge 6

​Vejledning: 15 minutters skemalagt vejledning. Eleven skal til vejledning præsentere vejlederne for en problemformulering + underspørgsmål.

Mandag - 28/2

​15:05: På baggrund af elevernes problemformuleringer skriver vejlederne den endelige opgaveformulering, som skal indtastes i Netprøver.

Tirsdag - 8/3

1. modul: Udlevering af SRP-formuleringer. Vejlederne er tilgængelige for spørgsmål.

2. modul: Formalia i skrivning af SRP

 

 

Uge 12 og uge 13

SRP-skrivning: Eleverne færdiggør deres SRP. Opgaven afleveres i Netprøver senest torsdag d. 31/3 kl. 15:05

I eksamensperioden

SRP-eksamen: 30 minutters mundtligt forsvar af studieretningsprojektet med ekstern censur.

 
Hvorfor skal jeg skrive SRP?

Studieretningsprojektet er kulminationen STX-uddannelsen, og italesættes ofte som "studentens svendestykke". 

Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensdisciplin og optræder selvstændigt på studentereksamensbeviset. Karakteren har vægten 2 ligesom A-niveaufagene.

 

Hver elev udarbejder et individuelt studieretningsprojekt, hvor eleven fordyber sig i en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område.

 

Som afslutning på projektet udarbejdes et skriftligt produkt, der danner udgangspunkt for en mundtlig eksamination i eksamensperioden.

Hjem skrivebord
 
Hvilke fag kan jeg skrive SRP i?

Der er ikke frit valg på alle hylder, når du skal vælge fag til dit SRP. Du skal som hovedregel vælge to fag. Du skal vælge et studieretningsfag og mindst et fag på A-niveau. Hvis du skriver i et studieretningsfag på A-niveau, kan det andet fag således være på enten A-, B- eller C-niveau. Bemærk at det af bekendtgørelsen fremgår at det to fag IKKE behøver at have lige stor vægt i SRP.

Herudover er det jf. bekendtgørelsen også muligt at skrive SRP med kun ét fag. Dette fag skal være på minimum A-niveau, men behøver ikke være et studieretningsfag. Hvis du skal skrive SRP kun i et fag, skal det være fordi din problemstilling egner sig bedst hertil. Du skal kunne argumentere for at en enkeltfaglig SRP er mest fordelagtigt overfor din vejleder, som skal godkende, at der skrives i kun ét fag.

​"Studieretningsprojektet skrives som hovedregel i to fag, hvoraf mindst et fag er på A-niveau og mindst et fag er et studieretningsfag [...] Der gives samtidig mulighed for, at studieretningsprojektet kan skrives i kun ét fag på A-niveau, hvis det valgte område og den faglige problemstilling egner sig bedst til et enkeltfagligt projekt. Vejlederen godkender det enkeltfaglige projekt efter en faglig dialog med eleven. "

 

Fra bekendtgørelsen for SRP 2017

Eksempler på fagvalg

Eksempel 1
Rasmus har Biologi A som studieretningsfag og vælger at skrive SRP i dette fag, og Idræt på C niveau.

Eksempel 2
Peter skriver sin SRP enkeltfagligt i A-niveau faget Historie. Han har argumenteret for den enkeltfaglige vinkel, og har fået det godkendt af sin vejelder.

Eksempel 3
Lene har Kemi B som studieretningsfag, og vælger sammen med dette fag, A-niveau faget Dansk.
Plakat.png
 

5 gode råd og ÉT I ikke må glemme

ikke glemmes: Det er jer selv, der driver jeres opgave fremad. Arbejd løbende med opgaven, og send/del materialer med vejledere. Vejlederne kan kun hjælpe velforberedte elever, der tager ansvar for deres egen opgave.

 

1.

Vælg et problem IKKE et emne. Der kan IKKE skrives en god opgave om ”2. verdenskrig”, men der kan skrives en god opgave om fx årsager til, eller konsekvenser af, 2. verdenskrig.
 

2.

Vejlederne skriver opgaveformuleringen, men du bestemmer retningen. Hjælp dem til at skrive en god formulering, ved at finde materialer og ved at sende et forslag til en problemformulering og underspørgsmål.

 

3.

Find gode forskelligartede materialer i god tid. Brug de mange tilbud om SRP undersøgelser mv. som fx universiteter udbyder.

 

4.

Lav en realistisk tidsplan for din skrivning og følg den. Hjælp hinanden og brug den hjælp, som skolen tilbyder optimalt. Opsøg hjælp til at overvinde blokeringer, giv ikke op.

 

5.

Formålet med opgaven er ikke at lave ny revolutionerende grundforskning, men blot at dokumentere at I kan besvare en opgave videnskabeligt korrekt. Hav 100% styr på formalia, det er trænet i tidligere opgaver, og det fylder meget i bedømmelsen af jeres opgave.

Hvordan skal mit SRP bygges op?
 

Det skriftlige produkt til SRP skal have et omfang på 15 - 20 sider. Herudover er der en række formelle krav til opbygningen af studieretningsprojektet, der skal være imødekommet.

 

"Studieretningsprojektets skriftlige produkt omfatter blandt andet forside, indholdsfortegnelse, noter, litteraturliste og resume.

Det skriftlige produkt skal have et omfang på 15-20 normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusiv mellemrum)."

 

Fra bekendtgørelsen for SRP 2017

Brug følgende skabeloner, samt vejledningen i formalia, til at få sat din opgave, hensigtsmæssigt op.

HUSK:

FORSIDEN

FORSIDEN AF DIN SRP-OPGAVE SKAL VÆRE OPGAVE-FORMULERINGEN UDLEVERET PÅ NETPRØVER.

 

DENNE KAN KOPIERES IND SOM ET BILLEDE FRA PDF-FILEN, VHA. AF ”SNAP-SHOT” I ADOBE ELLER PRINT-SCREEN.

 

LAV BILLEDET CENTRERET OG TRÆK SÅ DET PASSER TIL SIDEN. UNDLAD HELST AT LAVE DIN EGEN FORSIDE

 
Hvordan er eksamen i SRP?

Studieretningsprojektet afsluttes med en mundtlig eksamen på 30 minutter (uden forberedelsestid) i eksamensperioden i slutningen af 3.g.

Eksaminationen tager udgangspunkt i elevens præsentation af projektets centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner. Elevens præsentation har  en varighed på op til 10 minutter. Eksaminationen former sig derefter som en faglig samtale mellem eksaminand, eksaminator og censor.

 

I fremlæggelsen og den efterfølgende samtale skal der indgå metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser, som er relevante i forbindelse med projektets gennemførelse.

Husk følgende til eksaminationen:

 1. Genlæs din indleverede opgave og medbring denne i printet form.

 2. Lav videnskabsteoretiske overvejelser ift. din opgave, og forbered en præsentation heraf.

 3. Lav en disposition for din fremlæggelse på 10 minutter, se forslag til højre. Print og medbring denne til eksamen, og udlever til censor og eksaminator.

 4. Lav et talepapir til dig selv, print det og medbring det til eksamen. Hold dig hertil, men pas på ikke at læse op. Print evt. relevante figurer, citater mv. ud og læg det på bordet foran censor og eksaminator.

Disposition til præsentation
 
Indledning
 • Medbring en printet disposition og giv den til eksaminator og censor.
 • Fortæl, hvad din problemstilling og de vigtigste konklusioner i dit SRP er.
Resultater
 • Præsenter det arbejde, der ledte dig frem til konklusionen.
 • Vis, hvad du har gjort og medbring gerne; citater fra tekster, modeller og grafer.
Refleksioner
 • Forklar, hvorfor dine fag har været relevante ift. din opgave?
 • Beskriv dine metoder, og hvilke udfordringer og muligheder det gav dig.
 • Gør dig evt. overvejelser om, hvad der ville kunne forbedre opgaven.
Afrunding
 • Gentag den vigtigste konklusion.
 • Inviter i en retning til videre samtale.
 
Hvordan bedømmes min SRP?

Dit SRP (skriftligt produkt + mundtlig præsentation) bedømmes udelukkende af den vejleder, som er udvalgt til dit forsvar, samt en censor der repræsenterer det andet fag (sammen fag hvis der skrives enkeltfagligt).

 

Når eleven har præsenteres sin opgave, stiller eksaminator og censor spørgsmål. Her er det vigtigt at man er klar på at indgå i en faglig samtale med begge parter, da det er et bedømmelseskriterie. 

Når tiden er gået forlader eleven eksamenslokalet, og eksaminator og censor voterer den samlede præsentation; skriftligt produkt samt mundtlig præsentation. Det drøftes hvor mange fejl og mangler der i forhold til de faglige mål i bekendtgørelsen (se karakterbeskrivelser til højre).

Der gives en karakter, ud fra en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt, og den mundtlige præstation.

Mange eksaminatorer og censorer bruger såkaldte evalueringsark, se et eksempel herpå nedenfor.

 

Bedømmelse af SRP
 

Det skriftlige produkt

 

Er opgaveformuleringen er besvaret?

Imødekommes ved at svare fyldestgørende og veldisponeret på alle dele af den opgaveformulering, som dine vejledere har givet dig

Er der en relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra indgående fag?

Imødekommes ved at bruge, kombinere og have styr på teori og metode fra de fag du skriver i. Fx kildeanalyse i historie, grundig billedanalyse i dansk, eller dannelsen af forskellige vulkaner i naturgeografi.

 

Kan eleven kende forskel på forskellige taksonomiske niveauer?

Imødekommes ved at være bevidst om hvornår og hvordan man skriver redegørende, analyserende, vurderende/diskuterede, med faglig argumentation og underbygget af gode materialer/citater. .

Kan eleven anvende relevant materiale?

Imødekommes ved at finde og bruge gode forskelligartede materialer i opgaven. Materialerne skal bearbejdes og ikke blot gengives.

Er den faglige formidling og fremstillingsformen i orden?

Imødekommes ved at bruge relevant fagsprog, skrive sammenhængende og fornuftigt, samt leve op til de formelle krav for opgaven, fx have korrekte henvisninger, litteraturliste mv.

Den mundtlige præsentation

Kan eleven præsentere projektet og dets vigtigste konklusioner?

Imødekommes ved at kunne præsentere hvilke svar du er kommet frem til, og hvordan du er kommet frem til disse svar.

 

 

Er der en faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra indgående fag?

Imødekommes ved at kunne indgå i en faglig dialog om teori og metode fra de fag du skriver i.

Kan eleven foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse valg af fag?

Imødekommes ved at tale om hvordan fag og metoder hænger sammen med den problemstilling du har arbejdet med. Inddrag i den forbindelse eventuel relevante videnskabsteoretiske begreber, fra det flerfaglige forløb om videnskabsteori.

 

(Hvis studieretningsprojektet omfatter innovative løsningsforslag) - kan eleven udvikle og vurdere løsningsforslag?

Imødekommes ved at du præsenterer hvordan du har udviklet en løsning på et konkret problem. Løsningsforslaget skal have værdi for andre, og du skal have et solidt indblik i det område du arbejder indenfor.