Studieretningsprojektet (SRP)

Den afsluttende opgave på STX-uddannelsen

Hvorfor skal jeg skrive SRP?

Formålet med SRP

Studieretningsprojektet er kulminationen STX-uddannelsen, og italesættes som "studentens svendestykke". Eleverne har trænet frem til dette med de forudgående store opgaver, de flerfaglige forløb og puljeaktiviteterne.

 

Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensdisciplin og optræder selvstændigt på studentereksamensbeviset. Karakteren har vægten 2 ligesom A-niveaufagene. Hver elev udarbejder et individuelt studieretningsprojekt, hvor eleven fordyber sig i en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område. Som afslutning på projektet udarbejdes et skriftligt produkt, der danner udgangspunkt for en mundtlig eksamination.

Hvornår skal jeg have forløbet?
Fredag - 11/12

​1. modul: Information om SRP

2.modul: SRP-inspiration

 

 

Fredag - 8/1

​12:00: Deadline for fagvalg i Lectio.

 

Uge 3

 

​Vejledning: 15 minutters skemalagt vejledning. Vejledere og elev koordinere om det sker fysisk eller virtuelt via TEAMS. Fokus er på det valgte område og materialer hertil.

Uge 6

​Vejledning: 15 minutters skemalagt vejledning. Vejledere og elev koordinere om det sker fysisk eller virtuelt via TEAMS. Eleven skal til vejledning præsentere vejlederne for en problemformulering.

Fredag - 19/2

​15:05: Deadline for vejledernes indtastning af opgaveformulering i Netprøver.

Mandag - 1/3

08:05 Udlevering af SRP-formuleringer. Læs formuleringen i løbet af dagen, og stil spørgsmål til dine vejledere, hvis der er uklarheder.

Tirsdag - 16/3

1. modul: Formalia modul om SRP.

Vejledning: 15 minutters skemalagt vejledning. Vejledere og elev koordinere om det sker fysisk eller virtuelt via TEAMS.

Uge 14 og uge 15

SRP-skrivning: Eleverne færdiggør deres SRP. Opgaven afleveres i Netprøver senest torsdag d. 15/4 kl. 15:05

I eksamensperioden

SRP-eksamen: 30 minutters mundtligt forsvar af studieretningsprojektet med ekstern censur.

 

"Studieretningsprojektet med tilhørende flerfaglige forløb udgør en central del af det faglige samspil i en studieretning. I det samlede forløb indgår naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige fag i samspil indenfor og på tværs af hovedområder. I studieretningsprojektet med tilhørende flerfaglige forløb arbejder eleverne med almene og videnskabsrelaterede problemstillinger, som overskrider det enkelte fag. Eleverne undersøger og behandler problemstillingerne ved hjælp af viden, kundskaber og faglige metoder fra de indgående fag med inddragelse af basal videnskabsteori."

 

Fra bekendtgørelsen for SRP 2017

 
Hvilke fag kan jeg skrive SRP i?

Fagvalg til SRP

Der er ikke frit valg på alle hylder, når du skal vælge fag til dit SRP. Du skal som hovedregel vælge to fag. Du skal vælge et studieretningsfag og mindst et fag på A-niveau. Hvis du skriver i et studieretningsfag på A-niveau, kan det andet fag således være på enten A-, B- eller C-niveau. Bemærk at det i bekendtgørelsen fremgår at det to fag IKKE behøver at have lige stor vægt i SRP.

​"Studieretningsprojektet skrives som hovedregel i to fag, hvoraf mindst et fag er på A-niveau og mindst et fag er et studieretningsfag.

Studieretningsprojektet skrives inden for et område og en faglig problemstilling, der giver mulighed for fagligt samspil mellem to fag, eleven har eller har haft. Projektets problemstilling behøver ikke at have lige stor vægt i forhold til de to indgående fag."

 

Fra bekendtgørelsen for SRP 2017

Eksempler på fagvalg
 
Rasmus har biologi A som studieretningsfag og vælger at skrive SRP i dette fag, og idræt på C niveau.
Peter skriver sin SRP enkeltfagligt i A-niveau faget historie. Han har argumenteret for den enkeltfaglige vinkel, og har fået det godkendt af sin vejelder.
Lene har Kemi B som studieretningsfag, og vælger sammen med dette fag, A-niveau faget dansk.

Herudover er det jf. bekendtgørelsen også muligt at skrive SRP med kun ét fag. Dette fag skal være på minimum A-niveau, men behøver ikke være et studieretningsfag. Hvis du skal skrive SRP kun i et fag, skal det være fordi din problemstilling egner sig bedst hertil. Du skal kunne argumentere for at en enkeltfaglig SRP er mest fordelagtigt overfor din vejleder, som skal godkende, at der skrives i kun ét fag.

​​"Der gives samtidig mulighed for, at studieretningsprojektet kan skrives i kun ét fag på A-niveau, hvis det valgte område og den faglige problemstilling egner sig bedst til et enkeltfagligt projekt. Vejlederen godkender det enkeltfaglige projekt efter en faglig dialog med eleven. Til grund for godkendelsen skal lægges vejlederens skøn af områdets og den faglige problemstillings egnethed som henholdsvis fler- og enkeltfagligt projekt samt elevens mulighed for at inddrage metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser i projektet."

 

Fra bekendtgørelsen for SRP 2017

Klik på billedet og forstør det, for at se om du kan vælge faget?

 
Hvad skal jeg huske til SRP?

5 gode råd og en ting man ikke må glemme

5 gode råd og ÉT I ikke må glemme

ikke glemmes: Det er jer selv, der driver jeres opgave fremad. Arbejd løbende med opgaven, og send/del materialer med vejledere. Vejlederne kan kun hjælpe velforberedte elever, der tager ansvar for deres egen opgave.

 1. Vælg et problem IKKE et emne. Der kan IKKE skrives en god opgave om ”2. verdenskrig”, men der kan skrives en god opgave om fx årsager eller konsekvenser af 2. verdenskrig.

 2. Vejlederne skriver opgaveformuleringen, men du bestemmer retningen. Hjælp dem til at skrive en god formulering, ved at finde materialer og ved at sende et forslag til en problemformulering og underspørgsmål.

 3. Find gode forskelligartede materialer i god tid. Brug de mange tilbud om SRP undersøgelser som fx universiteter udbyder.

 4. Lav en realistisk tidsplan for din skrivning og følg den. Hjælp hinanden og brug den hjælp, som skolen tilbyder optimalt. Opsøg hjælp til at overvinde blokeringer, giv aldrig op.

 5. Formålet med opgaven er ikke at lave nye revolutionerende opdagelser, men blot at dokumentere at I kan besvare en opgave videnskabeligt korrekt. Hav 100% styr på formalia, det er trænet i tidligere opgaver, og det fylder meget i bedømmelsen af jeres opgave.

Hvordan skal mit SRP bygges op?

De formelle krav til SRP

 

Det skriftlige produkt til SRP skal have et omfang på 15 - 20 sider. Herudover er der en række formelle krav til opbygningen af studieretningsprojektet, der skal være imødekommet.

Se hvordan korrekt formalia ser ud, i eksemplet på en tidligere afleveret SRP.

Download en skabelon med gode råd til skrivning af din SRP.

Download en tjekliste du kan løbe igennem når du har skrevet opgaven.

 

 

 
Hvordan er den mundtlige eksamination i SRP?

Formålet med SRP

Studieretningsprojektet afsluttes med en mundtlig eksamination i eksamensperioden i slutningen af 3.g.

 

Eksaminator og censor drøfter inden den mundtlige eksamination, hvilke områder og problemstillinger, i relation til det skriftlige produkt, eksaminanden skal uddybe.

 

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Der gives ingen forberedelsestid. Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af projektets centrale problemstillinger og vigtigste konklusioner.

 

Præsentationen har en varighed på op til 10 minutter. Eksaminationen former sig derefter som en faglig samtale mellem eksaminand, eksaminator og censor med udgangspunkt i den mundtlige præsentation og det skriftlige produkt. I fremlæggelsen og den efterfølgende samtale skal der indgå metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser, som er relevante i forbindelse med projektets gennemførelse.

Efter eksaminationen bedømmer eksaminator og censor præstationen ud fra de faglige mål. Disse fremgår af bekendtgørelsen, og kan virke lidt ukonkrete - de er dog forsøgt "oversat" nedenfor i afsnittet "Hvordan bedømmes min SRP??.
Disposition til præsentation
 
Indledning
 • Medbring en printet disposition og giv den til eksaminator og censor.
 • Fortæl, hvad din problemstilling og de vigtigste konklusioner i dit SRP er.
Resultater
 • Præsenter det arbejde, der ledte dig frem til konklusionen.
 • Vis, hvad du har gjort og medbring gerne; citater fra tekster, modeller og grafer.
Refleksioner
 • Forklar, hvorfor dine fag har været relevante ift. din opgave?
 • Beskriv dine metoder, og hvilke udfordringer og muligheder det gav dig.
 • Gør dig evt. overvejelser om, hvad der ville kunne forbedre opgaven.
Afrunding
 • Gentag den vigtigste konklusion.
 • Inviter i en retning til videre samtale.
Hvordan bedømmes min SRP?

Baggrund for SRP karakteren

 

Dit SRP (skriftligt produkt + mundtlig præsentation) bedømmes udelukkende af den vejleder, som er udvalgt til dit forsvar, samt en censor der repræsenterer det andet fag (sammen fag hvis der skrives enkeltfagligt).

 

Når eleven har præsenteres sin opgave, stiller eksaminator og censor spørgsmål. Her er det vigtigt at man er klar på at indgå i en faglig samtale med begge parter, da det er et af bedømmelseskriterierne. 

Når tiden er gået forlader eleven eksamenslokalet, og eksaminator og censor voterer den samlede præsentation; skriftligt produkt samt mundtlig præsentation. Det drøftes hvor mange fejl og mangler der i forhold til de faglige mål i bekendtgørelsen (se karakterbeskrivelser til højre).

Der gives en karakter, ud fra en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt, og den mundtlige præstation.

 

 

​12 - Den fremragende præstation:
Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler
 
10 - Den fortrinlige præstation:
Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler
 
7 - Den gode præstation:
Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler
 
4 - Den jævne præstation:
Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler
 
02 - Den tilstrækkelige præstation:
Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål
 
00 - Den utilstrækkelige præstation:
Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål
 
-3 - Den ringe præstation:
Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation
Bedømmelse af SRP
 

Det skriftlige produkt

 

Er opgaveformuleringen er besvaret?

Imødekommes ved at svare fyldestgørende og veldisponeret på alle dele af den opgaveformulering, som dine vejledere har givet dig

Er der en relevant udvælgelse, anvendelse og kombination af viden og metoder fra indgående fag?

Imødekommes ved at bruge, kombinere og have styr på teori og metode fra de fag du skriver i. Fx kildeanalyse i historie, grundig billedanalyse i dansk, eller dannelsen af forskellige vulkaner i naturgeografi.

 

Kan eleven kende forskel på forskellige taksonomiske niveauer?

Imødekommes ved at være bevidst om hvornår og hvordan man skriver redegørende, analyserende, vurderende/diskuterede, med faglig argumentation og underbygget af gode materialer/citater. .

Kan eleven anvende relevant materiale?

Imødekommes ved at finde og bruge gode forskelligartede materialer i opgaven. Materialerne skal bearbejdes og ikke blot gengives.

Er den faglige formidling og fremstillingsformen i orden?

Imødekommes ved at bruge relevant fagsprog, skrive sammenhængende og fornuftigt, samt leve op til de formelle krav for opgaven, fx have korrekte henvisninger, litteraturliste mv.

Den mundtlige præsentation

Kan eleven præsentere projektet og dets vigtigste konklusioner?

Imødekommes ved at kunne præsentere hvilke svar du er kommet frem til, og hvordan du er kommet frem til disse svar.

 

 

Er der en faglig indsigt og fordybelse i den faglige dialog samt kombination af viden fra indgående fag?

Imødekommes ved at kunne indgå i en faglig dialog om teori og metode fra de fag du skriver i.

Kan eleven foretage metodiske, tværfaglige og basale videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse valg af fag?

Imødekommes ved at tale om hvordan fag og metoder hænger sammen med den problemstilling du har arbejdet med. Inddrag i den forbindelse eventuel relevante videnskabsteoretiske begreber, fra det flerfaglige forløb om videnskabsteori.

 

(Hvis studieretningsprojektet omfatter innovative løsningsforslag) - kan eleven udvikle og vurdere løsningsforslag?

Imødekommes ved at du præsenterer hvordan du har udviklet en løsning på et konkret problem. Løsningsforslaget skal have værdi for andre, og du skal have et solidt indblik i det område du arbejder indenfor.