Biologi
Fagets identitet

Hvad handler faget om?

Biologi er læren om de levende organismer og deres samspil med det omgivende miljø. I faget arbejdes med biologiske systemer på alle niveauer; fra molekylært niveau og celleniveau til individ, population og hele økonomer.

Biologisk viden anvendes inden for sundhedsvidenskab, bioteknologisk produktion og miljøbeskyttelse. Viden om fysiologi anvendes til fx diagnosticering af sygdomme, viden om hormoner anvendes indenfor bioteknologisk produktion af fx insulin mens viden om økologi anvendes inden for miljøbeskyttelse af fx havet.

Biologi er et naturvidenskabeligt fag, hvor du udfører eksperimenter i laboratoriet og tager på feltarbejde i naturen. Faget udvikler sig i takt med den biologiske og bioteknologiske forskning, og i gymnasiet skal du derfor også arbejde med bioetiske problemstillinger.

Biologi C

Biologi B

Biologi A

Typeord

En kort forklaring på type ord til den skriftlige eksamen

En kort forklaring på typeord, der benyttes i skriftlige biologiopgaver

 

Afbild:

Grafisk fremstilling af data. Enheder angives.

 

Analyser:

En grundig gennemgang og forklaring af data, fx en figur. Afslut gerne med en konklusion, hvis det er muligt. En ren beskrivelse er ikke tilstrækkelig.

 

Angiv:

Et kort præcist svar, fx enkeltord eller talværdi.

 

Baggrund, på baggrund af:

Besvarelsen skal tage udgangspunkt i det materiale, figur eller lignende, der henvises til.

 

Begrund:

Besvarelsen skal uddybes, så det tydeligt fremgår, hvilke faglige overvejelser, der ligger bag dit svar.

 

Beregn:

De i opgaven angivne værdier (tal) skal bruges til at beregne resultater. Delresultater og enheder angives.

 

Diskuter:

Fremdrag fordele og ulemper ved de faglige problemstillinger. Argumenter for og imod, inddrag forskellige betragtninger fx miljømæssige, medicinske eller politiske. Afslut gerne med en konklusion, hvis det er muligt.

 

Forklar:

Besvarelsen skal bygge på biologisk viden og forståelse. De konkrete resultater eller figurer sættes i forbindelse med den teoretiske baggrund. Det kan forekomme, at der er flere forklaringer på en problemstilling.

 

Forsøg/eksperiment, giv forslag til:

Besvarelsen kan indeholde en beskrivelse af en metode og dens princip og evt. en forsøgsopstilling.

 

Forslag, giv forslag til:

Et eller få udvalgte forslag er tilstrækkelige. Begrund dit eller dine forslag.

 

Hypotese, opstil en hypotese:

Fagligt begrundede forventede udfald af et forsøg/eksperiment. Hypotesens holdbarhed kan afprøves eksperimentelt.

 

Inddrag:

I besvarelsen skal de ønskede data, fx en figur anvendes.

 

Redegør, for:

En redegørelse er en struktureret og fagligt begrundet fremstilling af en biologisk problemstilling.

 

Skitser:

Dette kan fx være en kort tekst, en graf med aksebenævnelser, et forsøg, en forsøgsopstilling. Der er ikke krav om præcise værdier, men kun tendenser.

 

Tegn:

En tegning skal entydigt vise det, der spørges efter. Det kan fx være en celle eller analyseresultater. Der er krav om præcise angivelser.

 

Vurder:

På baggrund af biologisk viden og evt. en analyse vægtes synspunkter for og imod en problemstilling. Konkluder, når det er muligt.

Gode råd

  • Læs alle opgaver igennem, inden du vælger hvilke du vil besvare.

  • Vær opmærksom på, hvilke krav der stilles i opgaven, fx analyse, forklaring, diskussion og vurdering (se typeord til venstre).

  • Svar så kort og præcist som muligt på de stillede spørgsmål. Skriv ikke fyld – mængden af tekst giver ikke i sig selv bedre karakter

  • Undlad at skrive indledninger til opgaverne og at gentage de stillede spørgsmål i din opgavebesvarelse

Kontakt "Fagpaletten":

pab@fjerritslev-gym.dk

Fjerritslev Gymnasium

www.fjerritslev-gym.dk

  • Instagram - sorte cirkel
  • facebook-square

Fjerritslev Gymnasium

på Instagram

Fjerritslev Gymnasium

på Facebook